KUL Logo

Praca socjalna

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w zawodzie: m.in. pracownika socjalnego, asystenta rodziny, koordynatora pieczy zastępczej, wychowawca w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • pracy w: m.in. Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Pomocy Społecznej i innych instytucjach działających na rzecz osób, grup i społeczności lokalnych zagrożonych marginalizacją lub wykluczeniem społecznym
 • pracy w organizacjach pożytku publicznego, działających w sektorze pomocy społecznej

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie pracy socjalnej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunki praca socjalna lub nauki o rodzinie),
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: praktyki zawodowej w jednostkach pomocy społecznej oraz instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą i pracą socjalną (praktyki ciągłe)
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Studenci mogą angażować się w działalność organizacji studenckich: Samorząd Studentów Wydziału Teologii, Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej, Koło Naukowego Badań Społecznych lub włączyć się w inicjatywy tj.: Szlachetna Paczka, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Gorący Patrol itp.Certyfikacja i unikalne projekty

W roku 2016 Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej otrzymał certyfikat STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ dla kierunku Praca socjalna I stopnia, przyznawany w ramach Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów.

W Instytucie studenci mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych szkoleniach zakończonych certyfikatem, w tym:

 • Szkolenie: Pracownik socjalny profesjonalnym wsparciem dla rodziny z patologicznym hazardem (współfinansowane ze środków Ministra Zdrowia).

Naszą kadrę tworzą specjaliści, zapewniający wysoki poziom nauczania:

 • Dr hab. Julia Gorbaniuk – Certyfikat: “TRAINING COMLETION CERTIFICATE” No UCSPiDZ/0457 “Migration Officer” – expert in migration issues; Certyfikat “Specjalista ds. Pozyskiwania funduszy dla organizacji pozarządowych”; Certyfikat instruktora “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”; Certyfikat instruktora warsztatów psychoedukacyjnych “Jak twórczo wykorzystać emocje?”; uprawnienia do prowadzenia duszpasterskich kursów narzeczeńskich metodą warsztatową.
 • Dr hab. Urszula Dudziak – Nauczyciel Naturalnego Planowania Rodziny; Instruktor Naturalnego Planowania Rodziny.
 • Dr Bernadeta Lelonek-Kuleta – Terapeuta motywujący (certyfikat nr 86); Specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat nr 1668); Terapia skoncentrowana na rozwiązaniu I stopnia.
 • Dr Agnieszka Zaborowska – Mediator (bazowe szkolenie z mediacji, specjalistyczne szkolenie z mediacji rodzinnych, staż mediacyjny, Polskie Centrum Mediacji 2015).

Realizujemy interesujące projekty, wśród których wymienić można:

 • Projekt szkoleniowy współfinansowany z EFS  „Kuźnia liderów przedsiębiorczości społecznej
 • Projekt „Nowa socjalizacja. Resocjalizacja przez edukację” – zajęcia dydaktyczne na kierunku Praca socjalna dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Lublinie
 • Projekty badawcze realizowane przez Koło Badań Społecznych Studentów INoRiPS
  • Analiza sytuacji młodych rodziców na rynku pracy w mieście Lublin, aktywność zawodowa rodziców dzieci
   do lat 3, godzenie życia zawodowego z rodzinnym
  • Współczesna Bezdomność, analiza zjawiska bezdomności wśród osób do 28 roku życia
  • Czy nadmiernie używamy mediów społecznościowych? – badanie częstotliwości i uwarunkowań korzystania z
   mediów społecznościowych, analiza przyczyn i skutków nadmiernego korzystania
  • „Wyzwanie 10-ciu dni” – jak długo wytrzymasz bez mediów społecznościowych? – eksperyment badawczy.

 

Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • praktyczne stosowanie metod, technik i środków interwencji socjalnej
 • rozwiązywanie problemów w zakresie m.in.: dysfunkcjonalności rodziny, niepełnosprawności, starości, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego, migracji, uchodźstwa
 • kompetencje do pracy jako Streetworker

 • umiejętność używania języka specjalistycznego i porozumiewania się w sposób precyzyjny i spójny ze specjalistami w zakresie pracy socjalnej, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów
 • prowadzenie mediacji i negocjacji w ramach pracy socjalnej
 • umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z zakresu pracy socjalnej, dotyczących zagadnień i procesów społecznych

 • posługiwanie się językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie średnio-zaawansowanym

 • opracowywanie i prezentowanie wyników analizy, diagnozy i ewaluacji z wykorzystaniem ICT

 • dokonywanie diagnozy (analizy) i oceny sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, rodzin, grup (w tym grup ryzyka), społeczności lokalnych
 • konstruowanie i prowadzenie prostych badań socjologicznych

 • uruchamianie własnej działalności w ramach przedsiębiorczości społecznej
 • pozyskiwanie funduszy dla organizacji rządowych i pozarządowych

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (1/3 wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego)

c) jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy) (1/3 wyniku końcowego)

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

 

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.