KUL Logo

Praca socjalna (Stalowa Wola)

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • zawodu pracownika socjalnego zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
 • pracy w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, regionalnych ośrodkach polityki społecznej i  innych instytucjach działających na rzecz osób, grup i społeczności lokalnych zagrożonych marginalizacją lub wykluczeniem społecznym
 • pracy w organizacjach pożytku publicznego, działających w sektorze pomocy społecznej

Specjalizacje do wyboru:

– Praca socjalna z dzieckiem i rodzin

– Opieka gerontologiczna

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie pracy socjalnej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunki pedagogika lub socjologia i inne)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: praktyki zawodowe w jednostkach pomocy społecznej oraz instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą i pracą socjalną (praktyki ciągłe)
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Studenci mogą angażować się w działalność prospołeczna w: wolontariacie, duszpasterstwie akademickim, Samorządzie Studentów „Pro Bono” lub w studenckich kołach naukowych:  Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów „Nowoczesne Kształcenie”, Koło Studentów Socjologii „Societas”.


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent w zależności od wybranej specjalizacji:

 • posiada kompetencje, aby dokonywać analizy i oceny sytuacji społecznej; zna rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości
 • posiada podstawową wiedzę o człowieku jako istocie społecznej oraz o rządzących życiem ludzkim prawidłowościach
 • zna metody i narzędzia właściwe dla nauk społecznych, w tym pracy socjalnej, pozwalające na zdobywanie danych, opisywanie struktur i instytucji społecznych oraz procesów zachodzących w nich i pomiędzy nimi
 • potrafi ustalić przyczyny trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych

 • przygotowanie do efektywnego komunikowania się z ludźmi w ramach działalności zawodowej i szerszej działalności społecznej, w tym także do negocjowania i uzgadniania stanowisk w imię realizacji wspólnych celów
 • umiejętność przygotowania wystąpień dotyczących szczegółowych problemów i zagadnień pracy socjalnej z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej i różnych źródeł
 • umiejętność współpracowania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role
 • znajomość ogólnych zasad tworzenia i funkcjonowania grup zadaniowych nastawionych na rozwiązywanie problemów społecznych oraz style kierowania grupą i warunki efektywności działania takich grup

 •  umiejętność formułowania przejrzystych, jasnych i szczegółowych wypowiedzi ustnych w języku angielskim na tematy z zakresu pracy socjalnej ogólnej i związanych z nią dyscyplin szczegółowych
 • przygotowanie do wystąpień ustnych w języku angielskim dotyczących szczegółowych problemów i zagadnień pracy socjalnej z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej i różnych źródeł

 • umiejętność samodzielnego przygotowania prezentacji multimedialnych na temat wybranych zagadnień z zakresu pracy socjalnej ogólnej i związanych z nią dyscyplin szczegółowych, z wykorzystaniem różnych źródeł

 • zdobycie kompetencji do analizy i oceny sytuacji społecznej
 • zdobycie umiejętności uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności

 • umiejętność adaptacji i działania w nowych warunkach i sytuacjach, w tym rozstrzygania bieżących problemów w działalności zawodowej i społecznej
 • umiejętność inicjowania i tworzenia własnej działalności w ramach przedsiębiorczości społecznej
 • umiejętność pozyskiwania funduszy dla organizacji rządowych i pozarządowych

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: filozofia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 Konkurs świadectw – punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów: biologia, geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.