KUL Logo

Pedagogika

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zawodu pedagoga w charakterze: wychowawcy, nauczyciela, nauczyciela wspomagającego, pedagoga szkolnego, instruktora, animatora, doradcy, opiekuna, kuratora – w zależności od wybranej specjalności: (pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna; pedagogika szkolna z elementami logopedii pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny)

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie pedagogiki uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku Pedagogika lub Socjologia)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych m.in. w zakresie „Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne”, „Dydaktyka wczesnego nauczania języka angielskiego”

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW (stacjonarne)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW (niestacjonarne z zastosowaniem metody e-learning)


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: praktyki pedagogiczne – praktyka ciągła po I-szym i II-gim roku oraz praktyka śródroczna na III roku
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera indywidualna działalność prospołeczna: uczestnictwo w warsztatach, projektach, przedstawieniach teatralnych w przedszkolach i klasach I – III szkół województwa lubelskiego; zaangażowanie w Kole Naukowym Studentów Pedagogiki.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 •  zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu specyfiki funkcjonowania wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – w tym – trudnościami logopedycznymi
 • wiedzy dotyczącej terminologii logopedycznej: komunikacji werbalnej i niewerbalnej, klasyfikacji zaburzeń mowy, zasad diagnozy i terapii logopedycznej, zasad współpracy pedagoga z logopedą
 • umiejętności diagnostyczne w zakresie przesiewowych badań logopedycznych, rozumienia i właściwej interpretacji wyników szczegółowej diagnozy logopedycznej
 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki oraz edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
 • wiedzy i umiejętności prowadzenia i organizacji zajęć w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
 • wiedzy dotyczącej podstaw organizacyjnych, czynników, elementów i metod pracy z dzieckiem w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym
 • wiedzy z zakresu pedagogiki rodziny i poradnictwa rodzinnego

 • umiejętność prowadzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • rozwinięte umiejętności w zakresie używania języka specjalistycznego i porozumiewania się ze specjalistami w zakresie pedagogiki
 • umiejętności w zakresie organizacji, planowania oraz pracy w zespole
 • umiejętności w zakresie przygotowywania i wygłaszania referatów na określony temat
 • podstawowe umiejętności w zakresie prezentowania własnego stanowiska i jego argumentacji
 • wiedza i umiejętności w stosowaniu innowacyjności w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
 • twórczość i innowacyjność w pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

 • znajomość języków obcych na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • rozwijanie kompetencji w zakresie języka specjalistycznego poprzez udział w wykładach prowadzonych w językach obcych: Special education; The personalistic education Counseling and human development

 • umiejętność korzystania z programów komputerowych oraz przygotowywania prezentacji PowerPoint i Prezi
 • podstawowa znajomość programów informatycznych stosowanych w przedszkolu, edukacji wczesnoszkolnej i wykorzystywanych w pracy pedagoga szkolnego

 • umiejętność oceny przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej i profilaktycznej
 • dokonania analizy własnych działań, dokonać ich ewaluacji (indywidualnie i w zespole) i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
 • analizy procesów edukacyjnych zachodzących w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

 • zdobycie wiedzy i umiejętności do inicjowania samodzielnej aktywności edukacyjnej w sektorze niepublicznej oświaty, w tym szczególnie w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (60% wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego)

c) biologia lub filozofia, lub geografia, lub historia, lub matematyka, lub wiedza o społeczeństwie (20% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Konkurs świadectw – punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów: biologia, geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.