KUL Logo

Pedagogika (Stalowa Wola)

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • zawodu pedagoga w charakterze: wychowawcy, nauczyciela, nauczyciela wspomagającego, pedagoga szkolnego, instruktora, animatora, doradcy, opiekuna, kuratora – w zależności od wybranej specjalności: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym lub Pedagogika resocjalizacyjna
 • pracy w m.in. placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, kulturalnych, profilaktyki społecznej, opieki medycznej, poradniach i w administracji

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie pedagogiki uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku pedagogika lub socjologia)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • praktyki wakacyjne i praktyki  śródroczne w instytucjach związanych z realizowaną specjalnością
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Zaangażowanie studentów w działalność prospołeczna: w wolontariacie, duszpasterstwie akademickim, w Samorządzie Studentów „Pro Bono”, AZS Stalowa Wola, w studenckich kołach naukowych: Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów „Nowoczesne Kształcenie”, Studenckie Koło Naukowe Pedagogów „Paidea” itp.


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent:

 • zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów
 • ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji
 • posiada kompetencje w zależności od wybranej specjalności: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym lub Pedagogika resocjalizacyjna

 • umiejętność prowadzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, rozwinięte umiejętności w zakresie używania języka specjalistycznego i porozumiewania się ze specjalistami w zakresie pedagogiki
 • umiejętności w zakresie organizacji, planowania oraz pracy w zespole
 • umiejętności w zakresie przygotowywania i wygłaszania referatów na określony temat, podstawowe umiejętności w zakresie prezentowania własnego stanowiska i jego argumentacji
 • wiedza i umiejętności w stosowaniu innowacyjności w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
 • twórczość i innowacyjność w pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

Absolwent:

 • potrafi formułować przejrzyste, jasne i szczegółowe wypowiedzi w języku angielskim
 • potrafi w języku angielskim wyjaśniać i uzasadniać swoje stanowisko oraz posługiwać się podstawowymi terminami i pojęciami z zakresu studiowanej specjalności
 • przygotowuje wystąpienia ustne w języku angielskim dotyczące szczegółowych problemów i zagadnień pedagogiki z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej i różnych źródeł
 • posiada umiejętność samodzielnego przygotowania prac zaliczeniowych oraz prezentacji multimedialnych na temat wybranych zagadnień z zakresu pedagogiki ogólnej i związanych z nią dyscyplin szczegółowych, z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym publikacji anglojęzycznych

 • umiejętność samodzielnego prezentacji multimedialnych na temat wybranych zagadnień z zakresu pracy socjalnej ogólnej i związanych z nią dyscyplin szczegółowych, z wykorzystaniem różnych źródeł

 • zdobycie elementarnej wiedzy na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia, filozofia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 Konkurs świadectw – punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów: biologia, geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.