KUL Logo

Nauki o rodzinie w Stalowej Woli

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do pracy w następujących zawodach:

 • Asystent rodziny
 • Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Asystent osoby niesamodzielnej
 • Konsultant i doradca w poradniach małżeńsko-rodzinnych

Tytuł zawodowy  licencjata uprawnia do:

 • podjęcia studiów II stopnia
 • kontynuowania kształcenia na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • praktyki zawodowe realizowane są w instytucjach pomocy rodzinie (świeckich i kościelnych) w wymiarze 120 godzin. Ponadto studenci odbywają praktyki zawodowe związane z wybraną przez studenta specjalizacją (koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub asystent osoby niesamodzielnej) w wymiarze 60 godzin.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta praktyki i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże:

 • Możliwość odbywania praktyk w zagranicznych instytucjach lub przedsiębiorstwach w ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE).
 • Możliwość odbywania staży w ramach Programu ,,Najlepsi u Najlepszych”.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwenci zdobywają kompetencje:

 • prowadzenia poradnictwa w placówkach pomocy społecznej;
 • nauczania naturalnych metod regulacji poczęć dla potrzeb poradnictwa narzeczonych i małżeństw w ramach poradnictwa parafialnego i dekanalnego na rzecz Kościoła katolickiego;
 • prowadzenia negocjacji i mediacji małżeńskich i rodzinnych;
 • prowadzenia poradnictwa małżeńsko-rodzinnego w różnego typu placówkach świeckich i religijnych, poradnictwa w uzależnieniach czynnościowych;
 • prowadzenia poradnictwa wychowawczego na wszystkich etapach rozwojowych dziecka;
 • prowadzenia pieczy zastępczej;
 • interwencja kryzysowa na rzecz małżeństw i rodzin;
 • podnoszenia kompetencji komunikacyjnych w małżeństwie i rodzinie.

Absolwenci zdobywają także kompetencje w zakresie pieczy zastępczej:

 • wykorzystania jej prawnych aspektów;
 • realizacji zadań koordynatora pieczy zastępczej, stosowania form opieki i procedur adopcyjnych w Polsce i zagranicą;
 • wykorzystania form doboru i przygotowania rodziców zastępczych /adopcyjnych;
 • wsparcia dziecka w rodzinie migracyjnej;
 • metodyki pracy z rodziną zastępczą oraz dzieckiem i nastolatkiem przebywającym w pieczy zastępczej;
 • wykorzystania form usamodzielnienia młodzieży z rodzin zastępczych;
 • stosowania form przygotowania rodziców zastępczych.

Absolwenci zdobywają kompetencje w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną wyrażające się w:

 • znajomości aspektów prawnych opieki nad osobą niesamodzielną, znajomości prawnych i społecznych aspektów funkcjonowania instytucji dla osób niesamodzielnych;
 • sporządzania diagnozy potrzeb osób niesamodzielnych i jakości jej życia;
 • kompetencje do wspierania rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach i stosowania dla nich różnych form edukacji;
 • znajomości polityki społecznej wobec osób starszych;
 • kompetencje do aktywizacji zawodowej i społecznej osób starszych i niepełnosprawnych;
 • wspierania duchowego rozwoju osoby starszej i niepełnosprawnej.

Absolwent posiada kompetencje w zakresie udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.

Absolwent posiada umiejętności w zakresie:

 • pracy zespołowej na rzecz małżeństwa i rodziny;
 • audiowizualnej prezentacji problemów w ramach kierunku nauki o rodzinie w zakresie: ich opisu i rozwiązywania;
 • przedstawienia uporządkowanej argumentacji w sposób dostosowany do możliwości różnych grup odbiorców, na różnych etapach rozwoju osobowego;
 • zarządzania stresem podczas wystąpień publicznych;
 • zaprezentowania swojej kreatywności w publicznym prezentowaniu problematyki nauk o rodzinie;
 • rozpoznawania i stosowania podstawowych strategii komunikacyjnych i negocjacyjnych w celu rozwiązywania problemów małżeńsko-rodzinnych.

 • Absolwent ma kompetencje w zakresie podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomiki i finansów gospodarstw domowych.

 • Absolwent potrafi analizować problemy małżeństwa i rodziny z perspektywy kierunku nauk o rodzinie oraz sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk właściwych dla kierunku studiów, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
 • Absolwent posiada podstawowe kompetencje w zakresie edytorstwa.

 • Absolwent potrafi poprawnie formułować problemy badawcze, dobierać wiarygodne źródła informacji do ich rozwiązania zgodnie z regułami nauk o rodzinie, potrafi dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy pozyskiwanych informacji, dobierać właściwe metody i narzędzia badań w celu rozwiązania podjętych zadań naukowo-badawczych.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (40 % wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny (30 % wyniku końcowego)

c) jeden dowolny przedmiot zdawany przez kandydata – obowiązkowy lub dodatkowy (30% wyniku końcowego)

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, na które zostaną przyjęci, o ile uzyskają przynajmniej 28 punktów.