KUL Logo

Matematyka

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykorzystywania do celów zawodowych ogólnej wiedzy z matematyki wyższej i jej podstawowych zastosowań praktycznych, formułowania treści matematycznych w języku logiki, samokształcenia w zaawansowanej matematyce i zastosowaniach
 • wykorzystywania w celach zawodowych ogólnej wiedzy z zakresu technologii informacyjnych na poziomie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence)
 • pracy jako programista, analityk systemów, analityk danych, analityk badań operacyjnych, analityk finansowy, statystyk, doradca finansowy

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunki matematyka lub informatyka)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • 120 godzin praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach zatrudniających matematyków lub informatyków, lub analityków

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracyKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia oraz efektywnego rozwiązywania problemów metodami matematycznymi, w tym zagadnień optymalizacyjnych
 • dodatkowe kompetencje z zakresu zastosowań matematyki, zdobywane w trakcie realizowania zajęć fakultatywnych

 • umiejętność prezentacji wyników własnych i zespołowych
 • umiejętność pracy zespołowej
 • umiejętności formułowania opinii na temat podstawowych problemów związanych z matematyką
 • umiejętność prezentowania wybranych osiągnięć matematyki wyższej w popularny sposób
 • umiejętność działania w życiu publicznym w zgodzie z zasadami etyki
 • znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

 • kwalifikacje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w roli specjalisty
 • przygotowanie do rozwoju małej firmy
 • zrozumienie ogólnych, prawnych i formalnych wymogów dotyczących samo-zatrudnienia

 • ogólna wiedza na temat analizy systemów komputerowych, aplikacji użytkowych, programowania, komputerowej analizy danych, obliczeń i modelowania matematycznego
 • umiejętności stosowania metod matematycznych przy użyciu narzędzi informatycznych

 • umiejętność formułowania i analizowania problemów oraz dobierania właściwych metod badawczych, nabyta w trakcie zajęć prowadzonych przez naukowców oraz poprzez uczestnictwo w seminariach naukowych, członkostwo w kołach naukowych studentów i udział w konferencjach popularno-naukowych

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, fizyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.