KUL Logo

Matematyka – grupa w języku angielskim

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykorzystywania do celów zawodowych ogólnej wiedzy z matematyki wyższej i jej podstawowych zastosowań praktycznych, formułowania treści matematycznych w języku logiki, samokształcenia w zaawansowanej matematyce i zastosowaniach
 • wykorzystywania w celach zawodowych ogólnej wiedzy z zakresu technologii informacyjnych na poziomie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence)
 • pracy jako programista, analityk systemów, analityk danych, analityk badań operacyjnych, analityk finansowy, statystyk, doradca finansowy

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunki matematyka lub informatyka)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • 120 godzin praktyk zawodowych w firmach zatrudniających matematyków lub informatyków, lub analityków

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracyKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia oraz efektywnego rozwiązywania problemów metodami matematycznymi, w tym zagadnień optymalizacyjnych
 • dodatkowe kompetencje z zakresu zastosowań matematyki, zdobywane w trakcie realizowania zajęć fakultatywnych

 • umiejętność prezentacji wyników własnych i zespołowych
 • umiejętność pracy zespołowej
 • umiejętności formułowania opinii na temat podstawowych problemów związanych z matematyką
 • umiejętność prezentowania wybranych osiągnięć matematyki wyższej w popularny sposób
 • umiejętność działania w życiu publicznym w zgodzie z zasadami etyki
 • znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

 • kwalifikacje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w roli specjalisty
 • przygotowanie do rozwoju małej firmy
 • zrozumienie ogólnych, prawnych i formalnych wymogów dotyczących samo-zatrudnienia

 • ogólna wiedza na temat analizy systemów komputerowych, aplikacji użytkowych, programowania, komputerowej analizy danych, obliczeń i modelowania matematycznego
 • umiejętności stosowania metod matematycznych przy użyciu narzędzi informatycznych

 • umiejętność formułowania i analizowania problemów oraz dobierania właściwych metod badawczych, nabyta w trakcie zajęć prowadzonych przez naukowców oraz poprzez uczestnictwo w seminariach naukowych, członkostwo w kołach naukowych studentów i udział w konferencjach popularno-naukowych

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z egzaminów pisemnych z jednego z następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, fizyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60% uznaje się za równoważny ze znajomością języka na poziomie B2. W innych przypadkach wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Lista certyfikatów dostępna jest pod tym linkiem English B2 Certificates.

„Matura stara” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z egzaminów pisemnych z jednego z następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, fizyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Lista certyfikatów dostępna jest pod tym linkiem English B2 Certificates.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.