KUL Logo

Matematyka – grupa w języku angielskim

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • uzyskania podstawowej wiedzy z dziedziny matematyki i jej praktycznych zastosowań, uczą się formułować treści matematyczne w języku logiki, są również zdolni do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu matematyki
 • nabywają umiejętności w zakresie technologii informacyjnej wymagane do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence)
 • pracy w zawodach: Programista, Analityk danych, Statystyk, Doradca finansowy

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie matematyki uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunki matematyka lub informatyka)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach zatrudniających matematyków i informatyków
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera indywidualna aktywność: wystąpienia w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, pomoc w organizacji Lubelskich Dni Informatyki, działalność w ramach kół naukowych, np. Koła Naukowego Informatyków, działalność w ramach Samorządu Studentów, itp.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • specjalność informatyczna: programowanie, grafika komputerowa, bazy danych, sztuczna inteligencja
 • specjalność analiza danych i matematyka finansowa

 • umiejętność publicznych prezentacji własnych osiągnięć
 • umiejętność współdziałania i pracy w zespole
 • umiejętność pracy w zespole i przyjmowania w nim różnych ról: przydzielania zadań, koordynacji pracy grup pracowników, itp.
 • umiejętność publicznych prezentacji dokonań własnych i zespołowych
 • działalność w życiu publicznym zgodna z zasadami etyki

 • znajomość języka obcego na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • Język angielski: Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym; Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym

 • tworzenie dokumentów tekstowych, przetwarzanie i wizualizacja danych, tworzenie prezentacji
 • poprawna interpretacja danych poprzez ich formatowanie i rozumienie zasad wizualizacji danych
 • przetwarzanie danych w arkuszach kalkulacyjnych
 • przygotowanie złożonego dokumentu tekstowego
 • przetwarzanie danych za pomocą złożonych formuł wbudowanych oraz tworzonych samodzielnie, korzystanie z bezwzględnego i względnego adresowania argumentów
 • dokonywanie dowolnych wizualizacji danych, uwzględniając potrzeby wymuszone kontekstem środowiska
 • podstawy programowania w języku C++
 • wykorzystywanie pakietów statystycznych

 • statystyczna analiza danych
 • wizualizacja i raportowanie
 • wielowymiarowa analiza danych
 • obsługa baz danych
 • analiza obrazów
 • modelowanie i analiza finansowa

 • możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, np. usługi tworzenia stron WWW
 • tworzenie oprogramowania komputerów i urządzeń mobilnych
 • doradztwo finansowe
 • prowadzenie agencji pośrednictwa ubezpieczeniowego
 • prowadzenie kursów dokształcających z dziedziny matematyki i informatyki dla uczniów szkół, itp.

Zasady rekrutacji

Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60% uznaje się za równoważny ze znajomością języka na poziomie B2. W innych przypadkach wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Lista certyfikatów dostępna jest pod tym linkiem English B2 Certificates

Nabór prowadzony w trybie wolnym

 

„Matura stara” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Lista certyfikatów dostępna jest pod tym linkiem English B2 Certificates

Nabór prowadzony w trybie wolnym

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.