KUL Logo

Kognitywistyka

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia umożliwiają:

 • szereg umiejętności praktycznych, takich jak: techniki szybkiego zapamiętywania, metody uczenia się języków obcych, techniki operowania systemami informatycznymi, posługiwanie się językami logiki oraz analizy danych, techniki komunikacyjno-retoryczne
 • zdobycie wielu kompetencji atrakcyjnych dla pracodawców: trener metod kognitywnych (twórczego myślenia, metod nauczania języków obcych, metod stosowanych w e-learningu), architekt baz danych i analityk informacji (gromadzenie i analiza danych jakościowych i ilościowych), architekt informacji w branży reklamowej

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie kognitywistyki uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kognitywistykę, filozofię lub kulturoznawstwo)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

http://kognitywistyka.kul.pl/

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe praktyki zawodowe m.in. w Urzędzie Miasta Lublin, w Muzeum na Majdanku, w firmie MakoLab, Centrum Kultury w Lublinie,itp.
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera działalność społeczna w organizacjach studenckich m. in. Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL.  http://kognitywistyka.kul.pl/kolonaukowe/Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

W ramach kierunku kognitywistyka można wybrać dwie ścieżki tematyczne:

 • neuronauka, umysł i procesy poznawczestudent projektuje, przygotowuje i przeprowadza badania eksperymentalne; potrafi napisać raport z badań kognitywistycznych, przestrzegając wskazanych zasad stylu APA
 • sztuczna inteligencja – student posiada umiejętność logicznego i precyzyjnego myślenia oraz potrafi stosować je do tworzenia inteligentnych systemów ekspertowych; rozumie czym jest program komputerowy i wie jak przebiega proces tworzenia oprogramowania, potrafi tworzyć programy w popularnych językach programowania; zna zasady i narzędzia komputerowej reprezentacji wiedzy; potrafi używać metod statystycznych do uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego (więcej szczegółów na stronie: ai.kul.pl)

Absolwent:

 • potrafi wypowiadać się i argumentować swoje poglądy w sposób precyzyjny, wykorzystując terminologię specjalistyczną oraz integrując różne ujęcia i koncepcje kognitywistyczne
 • umie zająć stanowisko w podstawowych dyskusjach światopoglądowych; jest krytyczny i otwarty na nowe idee, koncepcje, teorie, argumenty
 • ma świadomość funkcjonowania różnych perspektyw poznawczych

 • znajomość języków obcych na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • umiejętność pisemnych tłumaczeń tekstu kognitywistyki z wybranego języka obcego

Absolwent:

 • posiada podstawową znajomość języka tworzenia baz danych, posiada na poziomie podstawowym umiejętność projektowania relacyjnych baz danych z wykorzystaniem diagramów związków encji
 • potrafi wykorzystywać model bazy danych jako podstawę działającej bazy danych zbudowanej z wykorzystaniem narzędzi biurowych oraz utworzyć sieciową bazę danych na serwerze z wykorzystaniem narzędzi Open Source;
 • posiada umiejętność wspierania zadań analitycznych i komunikacyjnych przez narzędzia formalne, takie jak języki reprezentacji wiedzy i informatyczne programy komputerowe pomagające w analizie pojęciowej, a także wykorzystaniu jej wyników w praktyce informatycznej

Absolwent:

 • projektuje, przygotowuje i przeprowadza badania eksperymentalne (określa pytanie badawcze, hipotezy, zmienne i ich operacjonalizację)
 • potrafi napisać raport z badań kognitywistycznych
 • potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu kognitywistyki oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania ludzkiego poznania
 • potrafi wskazać i opisać uwarunkowania różnych poziomów poznania i posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (1/3 wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego)

c) dowolny przedmiot wybrany przez kandydata spośród zdawanych – obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego)

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.