KUL Logo

Inżynieria środowiska (Stalowa Wola)

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia inżynierskie I stopnia – trwają 7 semestrów (3,5 roku)

Studia przygotowują do:

 • zawodu: inżynier środowiska
 • zatrudnienia w firmach: projektowych, eksploatacyjnych, wykonawczych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, w przemyśle, w organach administracji państwowej i samorządowej, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska (np. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, Instytut Ochrony Środowiska, regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy parków narodowych i parków krajobrazowych), w ośrodkach badawczych, funduszach i fundacjach (np. Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska), w szkolnictwie wyższym, a po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego, także średnim, gimnazjalnym i podstawowym; w firmach konsultingowych, biurach planowania przestrzennego, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem, instytucjach Unii Europejskiej

Tytuł zawodowy inżynier w zakresie inżynierii środowiska uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku inżynieria środowiska)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych (m.in. analityka laboratoryjna w ochronie środowiska)

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Możliwość uzyskania stypendium Prezydenta Miasta Stalowa Wola dla studentów tego kierunku – 300 zł miesięcznie

Praktyki:

 • obowiązkowe – praktyka zawodowa w zakładach przemysłowych oraz instytucjach administracji państwowej i samorządowej, związanych z inżynierią i ochroną środowiska
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Odbycie praktyk jest możliwe m.in. w instytucjach:

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli, Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o., Stare Miasto-Park Sp. z o.o., Stowarzyszenie Zielona Stalówka w Stalowej Woli, PROGEO Sp. z o.o we Wrocławiu, Józefa Hausner, Zbiórka i transport odpadów komunalnych i pokrewnych, Przedsiębiorstwo Termicznej Utylizacji Odpadów Ratar Sp. z o.o., Urząd Miasta Stalowa Wola, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Staże:

 • możliwości odbywania płatnych staży w przedsiębiorstwach lokalnych, np. Liugong Dressta

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera studencka aktywność: działalność w ramach kół naukowych, np. Koła Naukowe Zrównoważonego Rozwoju „ProVita”, działalność w ramach Samorządu Studentów „Pro Bono”, AZS Stalowa Wola, duszpasterstwa akademickiego, wolontariatu itp.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • wiedza i umiejętności uzyskane podczas realizacji specjalizacji Zasoby wodne – ich zanieczyszczenie i uzdatnianie:
  • absolwent umie obliczyć i zaprojektować proste układy instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wentylacji i klimatyzacji oraz proste układy uzdatniania wody dla celów spożywczych i przemysłowych
  • ocenić przedsięwzięcie polegające na regulacji stosunków wodnych, melioracji i dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich oraz zna ich efekty i korzyści dla środowiska biznesowego i przyrodniczego
  • potrafi obliczyć i ocenić izolacyjność podstawowych komponentów budynku, ocenić ilości wody uzdatnianej, zapotrzebowanie reagentów oraz dobrać podstawowe urządzenia do jej uzdatniania dla celów spożywczych i przemysłowych
  • potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania praktycznych zagadnień związanych z melioracją i regulacją stosunków wodnych

 • umiejętność współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role od lidera do wykonawcy, m.in. systemowych projektów inżynierskich, negocjacji środowiskowych

 • absolwent ma umiejętności językowe w zakresie biologii, chemii, fizyki, matematyki zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2
 • potrafi korzystać z literatury fachowej, posługiwać się poprawnym i zrozumiałym językiem
 • potrafi przygotować dobrze udokumentowane opracowanie na temat przeprowadzonych badań oraz prezentację ustną w języku obcym

Absolwent:

 • umie odczytać rysunki architektoniczne, budowlane i geodezyjne oraz sporządzić dokumentację graficzną w środowisku programów biurowych i ACD
 • potrafi zaprojektować oraz zrealizować w jednej z technik (np. ACD) rysunek maszynowy lub budowlany
 • umie obliczyć i zaprojektować proste układy instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wentylacji i klimatyzacji oraz proste układy uzdatniania wody dla celów spożywczych i przemysłowych
 • zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy przenikaniu się figur przestrzennych z zastosowanie ACD w 3D przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska

 • umiejętność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy z uwęgleniem efektywności ekonomicznej i efektu ekologicznego

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.