KUL Logo

Inżynieria środowiska (Stalowa Wola)

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia inżynierskie I stopnia – trwają 7 semestrów (3,5 roku)

Studia przygotowują do:

 • zawodu inżynier środowiska
 • zatrudnienia w firmach projektowych, eksploatacyjnych, wykonawczych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, w przemyśle, w organach administracji państwowej i samorządowej, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska (np. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, Instytut Ochrony Środowiska, regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy parków narodowych i parków krajobrazowych), w laboratoriach analitycznych i mikrobiologicznych przedsiębiorstw związanych z gospodarka komunalną, w ośrodkach badawczych, funduszach i fundacjach (np. Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska), w szkolnictwie wyższym; w firmach konsultingowych, biurach planowania przestrzennego, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem, instytucjach Unii Europejskiej

Tytuł zawodowy inżyniera uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia z inżynierii środowiska
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych, m.in.:
  • Analityka laboratoryjna w ochronie środowiska
  • Ciepłownictwo i ogrzewnictwo, auditing energetyczny
  • Inżynieria gazownictwa
  • Klimatyzacja i chłodnictwo
  • Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa
  • Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów
  • Śródlądowy transport wodny

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe – 120 godzin praktyk zawodowych w zakładach przemysłowych oraz instytucjach administracji państwowej i samorządowej, związanych z inżynierią i ochroną środowiska
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże:

 • możliwości odbywania płatnych staży w przedsiębiorstwach lokalnych, np. Liugong Dressta

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera studencka aktywność: działalność w ramach kół naukowych, np. Koła Naukowe Zrównoważonego Rozwoju „ProVita”, działalność w ramach Samorządu Studentów „Pro Bono”, AZS Stalowa Wola, duszpasterstwa akademickiego, wolontariatu itp.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent po ukończeniu studiów będzie przygotowany do rozwiązywania podstawowych zadań inżynierskich, m.in.:

 • projektowanie i wymiarowanie prostych instalacji sanitarnych, cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z uwzględnieniem technologii BAT
 • wykonywanie analiz informacji przestrzennej z użyciem danych GIS
 • prowadzenie pomiarów geodezyjnych, sporządzanie i odczytywanie dokumentacji kartograficznej na potrzeby projektów inżynierskich
 • oceny jakości środowiska przyrodniczego przy użyciu metod analitycznych z dziedziny chemii i biologii

Absolwent po ukończeniu studiów będzie potrafił:

 •  pozyskiwać oraz przekazywać innym wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii środowiska zarówno w języku polskim jak i wybranym przez siebie języku obcym nowożytnym (na poziomie min. B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), posługując się fachową terminologią specyficzną dla kierunku
 • prezentować wyniki swojej pracy w różnych formach: raportu, sprawozdania, artykułu naukowego i prezentacji multimedialnej
 • poprowadzić prelekcję i dyskusję na zadany temat z zakresu inżynierii środowiska

Absolwent:

 • pozna techniki pracy samodzielnej i w grupie przy projektach z zakresu inżynierii środowiska. Przy zadaniach grupowych będzie w stanie pełnić różne role, zarówno lidera projektu jak i wykonawcy
 • zapozna się z przygotowaniem środowiska pracy zgodnego z przepisami BHP i innymi standardami obowiązującymi na uczelniach oraz w przedsiębiorstwach
 • będzie przygotowany do samozatrudnienia jak i do pracy w większych firmach

Absolwent pozna podstawowe techniki analityczne i informatyczne stosowane rutynowo w projektach z zakresu inżynierii środowiska, m.in.:

 • przygotowanie właściwej dokumentacji papierowej i elektronicznej dla projektu z zakresu inżynierii środowiska z użyciem oprogramowania biurowego
 • tworzenie i odczytywanie rysunków technicznych, budowlanych i instalacyjnych tworzonych przy wsparciu oprogramowania CAD i specjalistycznych programów inżynierskich
 • techniki rzutowania i projektowania figur płaskich i przestrzennych z użyciem programu ACD i podobnych
 • tworzenie i interpretacja modeli matematycznych powiązanych z analizą trendów zmian w środowisku
 • zastosowanie nowoczesnych technik, w tym biologicznych, do procesów rekultywacji środowiska przyrodniczego

Absolwent:

 • posiada znajomość i umiejętność stosowania technik niezbędnych do prowadzenia badań naukowych z zakresu inżynierii środowiska
 • potrafi projektować i wykonać proste zadania badawcze w zakresie inżynierii środowiska
 • ma umiejętność korzystania z baz danych w tym z literaturą przedmiotu i stosowania ich do projektowania własnych badań i wnioskowania na podstawie ich wyników
 • ma umiejętność opisywania, wyjaśniania i interpretacji podstawowych zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.