KUL Logo

Inżynieria materiałowa (Stalowa Wola)

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia inżynierskie I stopnia – trwają 7 semestrów (3,5 roku)

Studia przygotowują do:

 • działalności inżynierskiej takiej jak: projektowanie, synteza, analiza wybranych grup materiałów, doradztwo w zakresie materiałoznawstwa, działalność badawczo – rozwojowa oraz po dodatkowych kursach do działalności pedagogicznej
 • pracy m.in. w laboratoriach kryminalistycznych, ośrodkach badawczo-rozwojowych wojska, przedsiębiorstw prywatnych i państwowych

Tytuł zawodowy inżyniera w zakresie inżynierii materiałowej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek inżynieria środowiska)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Możliwość uzyskania stypendium Prezydenta Miasta Stalowa Wola dla studentów tego kierunku – 300 zł miesięcznie

Praktyki:

 • obowiązkowe praktyki zawodowe
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże:

 • możliwości odbywania płatnych staży w przedsiębiorstwach lokalnych, np. Liugong Dressta

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera studencka aktywność: działalność w ramach kół naukowych, np. Koła Naukowe Zrównoważonego Rozwoju „ProVita”, działalność w ramach Samorządu Studentów „Pro Bono”, AZS Stalowa Wola, duszpasterstwa akademickiego, wolontariatu itp.


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

W zależności od wybranej specjalizacji:

Biomateriały:

Absolwent:

 • potrafi opisać cechy fizyczne minerału; na podstawie oceny jakości materiałów potrafi ocenić ich trwałość i stopień zużycia
 • potrafi zastosować metody analizy instrumentalnej do oceny stanu i charakterystyki ilościowej materiałów
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą procesu spalania i jego kinetyki; niekonwencjonalnych źródeł energii i pomp ciepła
 • ma podstawową wiedzę dotycząca miejsca występowania i właściwości polimerów naturalnych

Materiały kompozytowe:

Absolwent:

 • potrafi zaplanować właściwości i wytworzenie materiału oraz dokonać analizy uzyskanych wskaźników niezawodności z wykorzystaniem symulacji komputerowej
 • ma wiedzę z zakresu metody przygotowania powierzchni; technologii wytwarzania powłok elektrolitycznych
 • metody badania struktury powierzchni metali i powłok metalicznych
 • potrafi obsługiwać wybrane aparaty do badań struktury i własności fizycznych różnych materiałów; potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie syntezy i analizy materiałów
 • potrafi wytworzyć kształtkę ceramiczną przez spiekanie; wykonać odróbkę materiałów metalicznych; wykonać topienie metalu, operować metalem w stanie ciekłym i formować odlew; wytwarzać wyroby spiekane w postaci kształtek z materiałów metalicznych – metalurgia · proszków i cermetali; wykonać naniesioną galwanicznie powłokę; określić rolę adhezji w tworzeniu i eksploatacji materiałów kompozytowych; zaplanować i przeprowadzić syntezę nowego materiału

Absolwent:

 • potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role, m.in. systemowych projektów inżynierskich, negocjacji środowiskowych; prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
 • potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania
 • przygotować i przedstawić krótka prezentacje poświęcona wynikom realizacji zadania inżynierskiego

 • znajomość wybranego języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • umiejętność przygotowania dobrze udokumentowanego opracowania na temat przeprowadzonych badań oraz prezentacji ustnej w języku obcym

 • wiedza z zakresu informatyki przydatna do zastosowań komputerowego wspomagania projektowania materiałowego CAMD
 • wiedza o metodach, technikach stosowanych przy rzutowaniu i przenikaniu figur płaskich i przestrzennych, z zastosowaniem ACD w 3
 • wiedza o kompilatorach i językach programowania, o technikach multimedialnych, oprogramowaniu i narzędziach internetowych, o typach danych
 • umiejętność sporządzania rysunków z wykorzystaniem technik ACD
 • wiedza o podstawowych zasadach i metodach wykonywania, zapisywania i odczytów rysunków: technicznych, maszynowych budowlanych, architektonicznych
 • podstawowych metod i techniki programowania w MATLAB-ie

Absowlent:

 • potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę odnośnie MATLAB-a do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich
 • odczytać rysunki maszynowe, architektoniczne, budowlane, geodezyjne oraz sporządzić dokumentację graficzną w środowisku programów biurowych i ACD
 • potrafi zgodnie z zadana specyfikacją zaprojektować proste elementy części maszyn oraz prosty obiekt budowlany
 • zrealizować w jednej z technik rysunek maszynowy lub budowlany, procesów technologicznych
 • zaprojektować układ sterowania dla danego procesu wytwarzania i analizy materiałów
 • zaprojektować i zaprogramować prostą aplikację MATLAB-a

 • absolwent posiada zdolności analityczne w zakresie projektowania, syntezy i analizy materiałów stosując takie techniki jak elektronowa mikroskopia skaningowa, fluorescencja rentgenowska, dynamiczne rozpraszanie światła

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: chemia, fizyka, informatyka, matematyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.