KUL Logo

Inżynieria materiałowa (Stalowa Wola)

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia inżynierskie I stopnia – trwają 7 semestrów (3,5 roku)

Studia przygotowują do:

 • znalezienia zatrudnienia jako:
  • inżynier materiałowy,
  • specjalista ds. charakteryzacji materiałowej,
  • inżynier produkcji,
  • pracownik działu kontroli jakości,
  • konstruktor,
  • specjalista ds. materiałów kompozytowych
 • pracy w:
  • w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych opartych na technologiach materiałów,
  • laboratoriach kontroli jakości,
  • biurach projektowych,
  • centrach badawczo-rozwojowych m.in. materiałowych, wojskowych, hutniczych, medycznych, tworzyw sztucznych,
  • placówkach naukowych,
  • firmach innowacyjnych,
  • przemyśle metalurgicznym,
  • przemyśle lotniczym,
  • własnej działalności gospodarczej.
 • zdobycia kompetencji/ umiejętności praktycznych poszukiwanych na rynku pracy:
  • projektowania komponentów i części maszyn,
  • weryfikacja jakościowa i ilościowa produktów, komponentów,
  • obróbka materiałowa w tym metali, polimerów, kompozytów,
  • charakteryzacja optyczna, spektroskopowa, strukturalna.

Tytuł zawodowy inżyniera uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych w zakresie materiałoznawstwa, inżynierii materiałowej, bioinżynierii

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • praktyki zawodowe związane z realizacją specjalizacji – 120 godzin

Miejsce praktyk (proponowane instytucje): Huta Stalowa Wola S.A, ML System S.A, Liugong Sp z o.o, BorgWarner, MTU,  FibRain. Firmy zajmujące się wytwarzaniem, obróbką, charakteryzacją materiałową.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże:

 • możliwość stażu w firmie ML System S.A lub Liugong Sp z o.o na mocy porozumienia o współpracy


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętność obsługi programów inżynierskich t.j: CAD
 • umiejętność projektowania inżynierskiego przy wykorzystaniu technik komputerowych
 • umiejętność wykonywania badań i testów wytrzymałościowych
 • umiejętność charakteryzacji biomateriałów przy wykorzystaniu metod spektroskopowych
 • umiejętność obsługi sprzętów: SEM+EDS, maszyna wytrzymałościowa, DLS, mikroskop optyczny, metalograficzny, goniometr, spektrometr UV-VIS
 • umiejętność analizy wyników pomiarowych
 • umiejętność pracy w grupach oraz zarządzania zasobami ludzkimi

 • korzystanie z technik komunikacyjnych w celu autoprezentacji
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność prezentowania wyników prac z wykorzystaniem źródeł multimedialnych

 • znajomość podstaw ekonomii
 • znajomość systemów zarządzania
 • znajomość rynku materiałów z uwzględnieniem ekonomicznych aspektów ich wykorzystania

Absolwent:

 • posiada umiejętności w zakresie projektowania inżynierskiego z wykorzystaniem CAD
 • posługuje się w zaawansowanym zakresie pakietem Microsoft Office ze szczególnym uwzględnieniem MS Exel;
 • zna zaawansowane techniki charakteryzacji materiałów (mikroskopia optyczna i elektronowa, EDS, DLS. SIMS,;
 • zna i wykorzystuję techniki spektroskopowe do wyznaczania parametrów materiałów inżynierskich
 • posiada umiejętność w zakresie doboru materiałów i projektowania materiałowego
 • posiada umiejętność stosowania aparatu matematycznego, techniki dowodzenia twierdzeń do rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii materiałowej (analiza defektów, sieci krystaliczne, obliczanie naprężeń granicznych)

 • znajomość i umiejętność stosowania podstawowych technik niezbędnych do prowadzenia badań naukowych z zakresu inżynierii materiałowej, materiałoznawstwa, fizyki w zakresie mechaniki klasycznej
 • zaplanowanie i przeprowadzenie procesów wzrostu wybranych warstw, wytwarzania materiałów z uwzględnieniem materiałów funkcjonalnych i pasywacyjnych
 • umiejętność przyprowadzenia charakteryzacji materiałowej z wykorzystaniem takich technik jak SEM, DLS, spektrometr, mikroskop optyczny, metalograficzny, testów wytrzymałościowych,
 • umiejętność interpretacji danych pomiarowych
 • umiejętność wykonania symulacji komputerowych w zakresie projektowania wybranych materiałów oraz procesów ich degradacji

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: chemia, fizyka, informatyka, matematyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.