KUL Logo

Informatyka

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • posługiwania się w pracy zawodowej ogólną wiedzą z dziedziny informatyki, pogłębioną poprzez wybór specjalizacyjnych ścieżek w tematyce: programowania i przetwarzania informacji, grafiki komputerowej i multimediów oraz sieci komputerowych
 • pracy jako grafik komputerowy, programista i projektant zaawansowanych systemów informatycznych oraz stron www, administrator sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych, specjalista do spraw bezpieczeństwa komputerowego
 • pracy zarówno na stanowisku samodzielnego informatyka, jak również do współpracy interdyscyplinarnej ze wszystkimi, którzy w swej działalności wykorzystują informatykę

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie informatyki uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na informatykę lub matematykę)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: 120 godzin praktyk organizowanych we współpracy Instytutu z firmami prywatnymi działającymi w obszarze IT oraz z Urzędem Miasta
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

 

Absolwent nabywa umiejętności w zakresie technologii informacyjnej wymagane do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence).Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent specjalności „Programowanie i przetwarzanie informacji”

 • posiada wiedzę z zakresu ochrony danych i kryptografii, teorii grafów i sieci, złożonych metod algorytmizacji,
 • zna w stopniu zaawansowanym język SQL,
 • konstruuje relacyjne bazy danych dla typowych zastosowań,
 • potrafi administrować systemami bazodanowymi. Zna PHP,
 • korzysta z wzorców projektowych,
 • potrafi pisać skrypty i tworzyć aplikacje internetowe w wybranym frameworku.

Absolwent specjalności „Grafika komputerowa”

 • posiada wiedzę z zakresu matematycznych podstaw grafiki komputerowej, metod i algorytmów grafiki komputerowej, komputerowej analizy obrazów, animacji komputerowych i grafiki internetowej
 • swobodnie posługuje się pakietami oprogramowania graficznego oraz narzędziami do obróbki dwuwymiarowych i trójwymiarowych animacji

Absolwent specjalności „Administrowanie sieciami komputerowymi”

 • posiada wiedzę z zakresu routingu statycznego i dynamicznego, sieci przełączanych, radiowych i rozległych oraz znajomość zagadnień bezpieczeństwa sieciowego, dobrania i skonfigurowania odpowiedniego protokołu routingu do architektury sieci, konfiguracji przełączników stosując VLANy, VTP i STP, konfiguracji punktów dostępowych i klienta sieci bezprzewodowej
 • umie skonfigurować sieci rozległe przy użyciu protokołów Frame Relay i PPP, stosować listy dostępu ACL, konfigurować NAT i DHCP
 • zabezpieczyć sieć i zarządzać bezpieczną siecią komputerową.

 • umiejętność komunikowania się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność negocjowania z klientami i podmiotami gospodarczymi umiejętność: formułowania opinii na temat podstawowych zagadnień informatycznych

 • znajomość wybranego języka nowożytnego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 •  posługiwanie się językiem angielskim, zwłaszcza przy korzystaniu ze specjalistycznej dokumentacji technicznej i baz wiedzy

 • ogólna wiedza z zakresu systemów operacyjnych i aplikacji użytkowych
 • umiejętność w zakresie programowania, konstrukcji i analizy algorytmów, baz danych, sieci komputerowych, systemów operacyjnych, abstrakcyjnych struktury danych, architektury komputerów, inżynierii oprogramowania, grafiki komputerowej, komputerowej analizy danych, modelowania matematycznego

 • umiejętność stosowania aparatu matematycznego, techniki dowodzenia twierdzeń do rozwiązywania problemów o charakterze informatycznym

 • przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do branży informatycznej

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, fizyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik, przy czym wynik będący podstawą kwalifikacji nie może być niższy niż 35 % na poziomie podstawowym.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.