KUL Logo

Hispanistyka

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

  • zdobywania odpowiednich kwalifikacji potrzebnych do kontynuacji studiów bądź podjęcia pracy w instytucjach społeczno-kulturalnych, w mediach czy administracji związanych z językiem i kulturą świata hiszpańskiego;
  • pracy m.in. w: wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, sektorze turystyki i usług wymagających dobrej znajomości języka hiszpańskiego, przedsiębiorstwach hiszpańskich, hiszpańsko-polskich oraz polskich, których działalność dotyczy szczególnie rynków hiszpańskojęzycznych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej prowadzących współpracę z zagranicą.

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie hispanistyki uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. filologii romańskiej, filologii hiszpańskiej lub iberyjskiej, oraz na historii i kierunkach pokrewnych)

PROGRAM STUDIÓW

Praktyki i staże

Praktyki:

  • obowiązkowe: praktyki studenckie – w szkołach oraz firmach polskich bądź zagranicznych;
  • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent:

  • będzie posiadał wysoką praktyczną znajomość języka hiszpańskiego oraz szeroką wiedzę na temat historii, kultury, literatury i sztuki oraz współczesnych realiów i sytuacji Hiszpanii i krajów języka hiszpańskiego;
  • zdobędzie umiejętność wykorzystania tych kompetencji w pracy zawodowej i w życiu codziennym.

  • podział pakietu zajęć z praktycznej nauki języka na specyficzne przedmioty: zintegrowane sprawności, konwersacja i leksyka, gramatyka oraz zajęcia kulturowe i cywilizacyjne pozwolą słuchaczowi na zdobycie różnych kompetencji z zakresu języka mówionego i pisanego.

Absolwent:

  • będzie legitymował się znajomością języka hiszpańskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu dyscyplin wykładanych podczas studiów: językoznawstwa, literatury, historii oraz języka hiszpańskiego ekonomii, administracji i hotelarstwa.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z dwóch przedmiotów spośród następujących:

filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język polski, język obcy nowożytny, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie (każdy przedmiot po 50% wyniku końcowego).

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.