KUL Logo

Hispanistyka

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

  • zdobywania odpowiednich kwalifikacji potrzebnych do kontynuacji studiów bądź podjęcia pracy w instytucjach społeczno-kulturalnych, w mediach czy administracji związanych z językiem i kulturą świata hiszpańskiego;
  • pracy m.in. w: wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, sektorze turystyki i usług wymagających dobrej znajomości języka hiszpańskiego, przedsiębiorstwach hiszpańskich, hiszpańsko-polskich oraz polskich, których działalność dotyczy szczególnie rynków hiszpańskojęzycznych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej prowadzących współpracę z zagranicą;
  • zdobycia kompetencji niezbędnych do uzyskania specjalistycznych certyfikatów językowych sygnowanych przez madrycką Izbę Przemysłowo-Handlową (certyfikaty z języka hiszpańskiego w biznesie oraz turystyce i hotelarstwie)

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. filologii romańskiej, filologii hiszpańskiej lub iberyjskiej, oraz na historii i kierunkach pokrewnych)

PROGRAM STUDIÓW

Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

  • praktyki studenckie w firmach polskich bądź zagranicznych

Praktyki nadobowiązkowe:

  • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów


  • umiejętność używania różnych rejestrów języka, umiejętność tworzenia wielu rodzajów pism formalnych i nieformalnych, ze szczególnym uwzględnieniem korespondencji handlowej

  • umiejętność pracy w zespole, umiejętność precyzyjnego wyrażania swoich myśli i poglądów w języku hiszpańskim, w tym specjalistycznym (w hotelarstwie oraz ekonomii i finansów), umiejętności w zakresie świadomego używania gestów, panowania nad stresem i emocjami podczas wystąpień publicznych, umiejętność dostosowania się do kultury organizacyjnej firm i instytucji

  • znajomość podstawowych pojęć i zasad funkcjonowania ekonomii, znajomość zasad organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw


  • umiejętność wyszukiwania, analizowania i selekcjonowania informacjiZasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z dwóch przedmiotów spośród następujących:

filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język polski, język obcy nowożytny, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie (każdy przedmiot po 50% wyniku końcowego).

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata z jednego z następujących: język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, historia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki lub filozofia (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.