KUL Logo

Gospodarka przestrzenna

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Studia przygotowują do:

 • możliwości zatrudnienia w: biurach projektowych, sektorze prywatnym (firmy konsultingowe, deweloperskie, agencje nieruchomości, banki), administracji samorządowej, rządowej, instytucjach Unii Europejskiej, agencjach rozwoju regionalnego, instytutach badawczych związanych z gospodarką przestrzenną

Tytuł zawodowy inżynier w zakresie gospodarki przestrzennej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunki architektura krajobrazu lub gospodarka przestrzenna)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe praktyczne zajęcia terenowe oraz praktyki zawodowe – 160 godzin
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

 

Podczas praktyk biorą udział w procedurach planistycznych, wyłożeniach projektów planów, dyskusjach publicznych, debatach, wizytach studyjnych w instytucjach.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętność kształtowania, projektowania, gospodarowania przestrzenią miast, gmin i regionów
 • programowania rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów miast i wsi, planowania rozwoju systemów infrastruktury przemysłowej, gospodarki nieruchomościami i gruntami oraz procesami inwestycyjnymi
 • umiejętność przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy, opracowania wytycznych i warunków technicznych, niezbędnych do przeprowadzania przetargów na realizacje konkretnych projektów inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym miasta czy gminy

 • umiejętność współdziałania i pracy w zespole
 • umiejętność prezentacji własnego dorobku zawodowego oraz kreowania wizerunku profesjonalisty
 • umiejętność stosowania technik mediacyjnych oraz prowadzenia procesu partycypacyjnego
 • umiejętność prowadzenia konsultacji społecznych

 • umiejętność posługiwania się wybranym językiem obcym na poziomie B2, w tym językiem specjalistycznym z zakresu gospodarki przestrzennej

 • umiejętność obsługi programów specjalistycznych AutoCAD 2D i 3D, Scilab, wykorzystywania systemu GIS

 • umiejętność przeprowadzania specjalistycznych analiz przestrzeni, analiz gospodarczych i wycen

 • możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie: opracowywania projektów dokumentów planistycznych i decyzji administracyjnych, opracowywania dokumentacji specjalistycznych i ekspertyz
 • koordynacji interdyscyplinarnych zespołów realizujących zadania z zakresu gospodarki przestrzennej, pośrednictwa w zakresie obrotu nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia, geografia, matematyka, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie.

Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Konkurs świadectw – punktowana ocena końcoworoczna ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z matematyki lub geografii.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.