KUL Logo

Filologia słowiańska

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i firmach, uczestniczących w wymianie gospodarczej z Rosją, Ukrainą, Białorusią i Kazachstanem, w obsłudze ruchu turystycznego z Europą Wschodnią, w firmach spedycyjnych oraz jednostkach służby celnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej
 • podjęcia pracy w zawodach: asystenta , tłumacza w firmie międzynarodowej, urzędnika w jednostkach straży granicznej i instytucjach kultury, w których wymagana jest bardzo dobra znajomość języków obcych: rosyjskiego i/lub angielskiego

W ofercie studiów znajduje się specjalności językowe: ROSYJSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, w ramach której studenci realizują specjalizację zawodową biznesową. Dodatkowo program studiów oferuje naukę języka ukraińskiego od podstaw.

Certyfikaty:

Realizacja bloku przedmiotów w ramach specjalizacji Język rosyjski komunikacji biznesowej ułatwia przygotowanie do certyfikatu: Język rosyjski w biznesie (poziom B2). Certyfikację przeprowadza instytucja zewnętrzna.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe:

– praktyki śródroczne w wymiarze 150 godzin w ramach wybranej specjalizacji

– studenci realizujący specjalizację nauczycielską dodatkowo odbywają praktyki w szkole podstawowej

 • Studenci Mogą odbywać praktyki i staże w firmie GENPACT umożliwiającej poznanie specyfiki pracy międzynarodowej i podstaw efektywnej komunikacji biznesowej.
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracyKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • oferowane w programie studiów przedmioty kierunkowe zapewniają bardzo dobrą znajomość zjawisk w zakresie kultury, języka i literatury obszaru Europy Wschodniej
 • realizacja specjalizacji zawodowej umożliwia swobodne posługiwanie się terminologią w zakresie ekonomii , prawa, w szczególności prawa celnego w języku rosyjskim

 • umiejętność autoprezentacji z wykorzystaniem wiedzy specjalistycznej w języku obcym
 • umiejętność skutecznego komunikowania się w grupie zawodowej

 • znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • znajomość  drugiego wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie B2
 • znajomość języka ukraińskiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność posługiwania się terminologią specjalistyczną w różnych kontekstach zawodowych (firmy usługowo-handlowe, agencje celne i spedycyjne, instytucje kultury)

 

 • posługiwanie się bazami danych, korpusami językowymi w Internecie
 • wykonywanie prezentacji multimedialnych (PowerPoint)

 • znajomość elementarnych zasad prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (30% wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny (70% wyniku końcowego)

Jeżeli kandydat zaliczył dwa języki obce nowożytne, punktowany jest ten, z którego uzyskał lepszy wynik.

O przyjęcie mogą ubiegać się także kandydaci bez znajomości języka rosyjskiego.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Konkurs świadectw – punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:

a) język polski (30% wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny (70% wyniku końcowego)

O przyjęcie mogą ubiegać się także kandydaci bez znajomości języka rosyjskiego.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.