KUL Logo

Filologia słowiańska

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania tłumaczeń ustnych w kontaktach biznesowych
 • pracy jako asystent w jednostkach samorządu terytorialnego (np. przy projektach międzynarodowych i w obsłudze inicjatyw biznesowych, kulturalnych i sportowych, zakładających współpracę z parterami z Rosji, Ukrainy i Białorusi )
 • pracy w charakterze asystenta w instytucjach kultury i fundacjach współpracujących z Rosją, Ukrainą i Białorusią
 • zatrudnienia w charakterze specjalisty w firmach spedycyjnych współpracujących z krajami zza wschodniej granicy Unii Europejskiej
 • pracy w charakterze pilota w sektorze usług turystycznych
 • obsługi korespondencji w firmach międzynarodowych zorientowanych na kontakty z Rosją i Ukrainą
 • pracy zawodzie tłumacza tekstów pisemnych z zakresu terminologii ekonomicznej, systemu prawnego i zagadnień prawa celnego w ramach dwóch języków: polskiego i rosyjskiego

W ofercie studiów znajdują się dwie specjalności językowe: ROSYJSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, ROSYJSKA Z JĘZYKIEM UKRAIŃSKIM.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach II stopnia w zakresie filologii słowiańskiej lub lingwistyki stosowanej

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe:
  • praktyki zawodowe związane z  realizacją specjalizacji  język rosyjski komunikacji biznesowej (w wymiarze 150 godzin) odbywają się w biurach tłumaczeń (pod opieką tłumacza przysięgłego), w firmach międzynarodowych, przedsiębiorstwach wielobranżowych i instytucjach prowadzących projekty międzynarodowe z udziałem przedstawicieli Rosji, Ukrainy i Białorusi
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże

 • Możliwość podnoszenia kompetencji tłumaczeniowych w trakcie warsztatów prowadzonych przez Stowarzyszenie Tłumaczy Lubelszczyzny (w ramach umowy).
 • Praktyki i staże zagraniczne (językowe) w Uniwersytecie im. Kuźmy Minina w Niżnym Nowogrodzie (Rosja) (w ramach umowy)
 • W ramach współpracy z agendami celnymi są organizowane studenckie wizyty studyjne.
 • Wizyty studyjne w instytucjach kultury prowadzących projekty z udziałem przedstawicieli Rosji, Białorusi i Ukrainy lub nastawione na współpracę kulturową z tymi krajami.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • posługuje się w mowie i piśmie językiem rosyjskim na poziomie biegłości B2 oraz językiem angielskim/ukraińskim na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • posiada gruntowną wiedzę w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii i kultury Rosji i Ukrainy
 • posługuje się rosyjską terminologią ekonomiczną oraz terminologią w sferze obsługi ruchu transgranicznego, ekonomii i prawa w języku rosyjskim
 • posiada kompetencje w sferze obsługi ustnej komunikacji biznesowej: rosyjski-polski
 • posiada kompetencje kulturowe do uczestnictwa w projektach nastawionych na współpracę międzynarodową w sferze kultury, sportu i turystyki

 • płynnie komunikuje się w języku rosyjskim w mowie i w piśmie w zróżnicowanych sytuacjach zawodowych
 • posiada kompetencje do prowadzenia rozmów biznesowych z partnerami rosyjskojęzycznymi
 • posiada kompetencje kulturowe i znajomość społeczno-politycznych realiów rosyjskich, umożliwiającą sprawną pracę w zespole międzynarodowym
 • potrafi pracować w grupie i rozumie konieczność podnoszenia swoich kompetencji przez całe życie

 • zna podstawowe zasady prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej
 • jest przygotowany do samozatrudnienia
 • zna sektor usług tłumaczeniowych

 • biegle posługuje się edytorami tekstu, tworzy prezentacje PowerPoint
 • korzysta z narzędzi zdalnej nauki
 • posługuje się narzędziami wyszukiwania informacji w sieci i korzysta z naukowych baz danych

 • potrafi dokonywać oceny i krytycznej analizy materiałów źródłowych na potrzeby pracy naukowej
 • potrafi zidentyfikować problem badawczy w zależności od typu badanego tekstu
 • potrafi dobrać metodę i narzędzia badawcze stosownie do typu materiału badawczego
 • samodzielnie dobiera źródła informacji stosownie do podjętego tematu badawczego

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (30% wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny (70% wyniku końcowego)

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci bez znajomości języka rosyjskiego i ukraińskiego.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:

a) język polski (50% wyniku końcowego)

b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci bez znajomości języka rosyjskiego i ukraińskiego.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.