KUL Logo

Filologia słowiańska

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy nauczyciela języka rosyjskiego w szkole podstawowej po ukończeniu specjalności nauczycielskiej

W ofercie studiów znajdują się dwie specjalności językowe: rosyjska lub ukraińska,w ramach których studenci realizują specjalizację zawodową biznesową lub medialną:

Specjalizacja biznesowa ułatwia podjęcie pracy w przedsiębiorstwach, w obsłudze ruchu turystycznego z Europą Wschodnią, w służbie celnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej, w firmach spedycyjnych oraz w instytucjach wymiany kulturalnej.

Specjalizacja medialna ma na celu przygotowanie studentów do pracy w mediach i instytucjach kultury, organizujących cykliczne polsko-ukraińskie przedsięwzięcia kulturalne w naszym regionie i na Ukrainie.

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii słowiańskiej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku filologia słowiańska)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe:

– praktyki śródroczne w wymiarze 150 godzin w ramach wybranej specjalizacji

– studenci realizujący specjalizację nauczycielską dodatkowo odbywają praktyki w szkole podstawowej

 

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

 

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • realizacja specjalizacji zawodnych pozwala na zdobycie kompetencji z zakresu komunikacji biznesowej w firmie w języku rosyjskim lub pracy dziennikarskiej w instytucjach kultury, telewizji z zastosowaniem języka ukraińskiego

 • umiejętność skutecznego komunikowania się w grupie
 • znajomość zasady retoryki w mediach

 • znajomość języka rosyjskiego / ukraińskiego na poziomie C
 • umiejętność posługiwania się terminologią specjalistyczną w różnych kontekstach zawodowych (firmy usługowo-handlowe, agencje celne i spedycyjne, instytucje kultury)

 • umiejętność korzystania z nowych technologii w pracy dziennikarskiej

 • znajomość elementarnych zasad prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (30% wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny (70% wyniku końcowego)

Jeżeli kandydat zaliczył dwa języki obce nowożytne, punktowany jest ten, z którego uzyskał lepszy wynik.

O przyjęcie mogą ubiegać się także kandydaci bez znajomości języka rosyjskiego.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Konkurs świadectw – punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:

a) język polski (30% wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny (70% wyniku końcowego)

O przyjęcie mogą ubiegać się także kandydaci bez znajomości języka rosyjskiego.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.