KUL Logo

Filologia – sinologia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w zawodach:

– tłumacz (tłumaczenia ustne i pisemne)

– lektor języka chińskiego

– handlowiec

 • pracy w firmach handlowych i przedsiębiorstwach inwestycyjnych działających w obszarze relacji polsko-chińskich, w firmach tłumaczeniowych oraz w instytucjach państwowych, wydawnictwach i redakcjach

Absolwent będzie posiadał ogólne wykształcenie humanistyczne oraz praktyczną umiejętność posługiwania się rzadkim na polskim rynku językiem chińskim.

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii – sinologii uprawnia do:

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe: 60-godzinne praktyki na III roku
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

 

Wejście absolwentów na rynek pracy wspierają działalności społeczne:

– kontakty ze studentami z innych ośrodków naukowych – głównie z Chin

– działalność Koła Naukowego Sinologów

– organizacja Dnia Chińskiego

– udział w Dniach Otwartych KUL

– organizacja okolicznościowych wydarzeń na kierunku.

– współpraca z firmami w zakresie organizacji targów i spotkań krajowych i międzynarodowych (m.in. Lubelski Rynek Hurtowy S. A. w Elizówce)

– występowanie w roli tłumacza przy negocjacjach biznesowychKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • biegła znajomość języka chińskiego w mowie i w piśmie, także w zakresie specjalistycznym (język biznesowy, język literacki)
 • kompetencje kulturowe

 • umiejętność prezentowania własnego stanowiska i umiejętność argumentacji
 • występowanie w roli tłumacza przy negocjacjach biznesowych

 • podstawowa znajomość klasycznego języka chińskiego, języka japońskiego
 • znajomość chińskiego w zakresie biznesu i ekonomii, a także języka literackiego
 • znajomość języka angielskim  na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język angielski – wymagany poziom rozszerzony (60% wyniku końcowego)

b) język polski – poziom podstawowy lub rozszerzony (40 % wyniku końcowego)

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Egzamin ustny: język angielski (czytanie tekstu, rozmowa, wypowiedź na podany temat).

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.