KUL Logo

Sinologia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zawodu tłumacza z języka chińskiego na język polski i z języka polskiego na chiński;
 • występowanie w roli tłumacza symultanicznego przy negocjacjach biznesowych;
 • pracy lektora języka chińskiego;
 • własnego rozwoju zawodowego i osobowego.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • w ramach programu studiów absolwent odbywa obowiązkową praktykę w wymiarze 60 godzin, która jest realizowana po V semestrze (III rok studiów).

Praktyki nadobowiązkowe:

 • możliwość realizacji praktyki nadobowiązkowej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy np. z wykorzystaniem oferty dostępnej w Biurze Karier KUL.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów


 • uporządkowana wiedza z zakresu kultury Chin, w tym literatury, sztuki, filozofii oraz stosunków Chin z Koreą Pd. i Pn.
 • dobra znajomość języka chińskiego w mowie i piśmie, także w zakresie specjalistycznym (język literacki, język biznesowy);
 • umiejętności w zakresie organizacji i planowania warsztatu tłumacza oraz lektora języka chińskiego.

 • umiejętność prowadzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej w środowisku chińskojęzycznym;
 • umiejętność komunikowania się z osobami posługującymi się standardowym językiem chińskim z poszanowaniem ich odrębności kulturowej;
 • umiejętność autoprezentacji, prawidłowej argumentacji swojego stanowiska, panowania nad emocjami i stresem;
 • umiejętność pracy w grupie i organizacji pracy zespołowej w przedsiębiorstwie, biurze podróży czy szkole języków.

 • umiejętność planowania własnej ścieżki kariery zawodowej;
 • umiejętność planowania własnego rozwoju;
 • umiejętność stałego samodoskonalenia się, rozwoju kompetencji językowych, poznawania nowej terminologii biznesowej.

 • umiejętność korzystania z podstawowych programów komputerowych stosowanych w działalności przedsiębiorstwa;
 • umiejętność stosowania programów komputerowych oraz słowników w pracy tłumacza i lektora języka chińskiego;
 • umiejętność zastosowania odpowiednich programów komputerowych do przygotowywania dokumentów, opracowań, obliczeń i prezentacji.

 • umiejętność oceny własnych kompetencji biznesowych i językowych oraz innych, przydatnych w działalności biznesowej, edukacyjnej oraz planowania rozwoju zawodowego i osobowego;
 • umiejętność indywidualnego i zespołowego wartościowania (ewaluacji) własnej aktywności zawodowej i wdrażania adekwatnych zmian doskonalącychZasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język angielski – wymagany poziom rozszerzony (60% wyniku końcowego) – wynik co najmniej 30 % punktów na wymaganym poziomie

b) język polski – poziom podstawowy lub rozszerzony (40 % wyniku końcowego)

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowana ocena z egzaminów pisemnych ze świadectwa 

a) język angielski (60% wyniku końcowego)

b) język polski lub język ojczysty (40 % wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.