KUL Logo

Filologia romańska

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy jako tłumacz, wydawca, asystent biurowy, urzędnik, przedstawiciel handlowy, mediator kulturowy itd.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku filologia romańska)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże:

 • Opcjonalne staże w firmie SopraSteria (po zaakceptowaniu aplikacji przez firmę).Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • Umiejętność redagowania niespecjalistycznych dokumentów w językach francuskim/ włoskim lub hiszpańskim.
 • Sprawne porozumiewanie się w języku francuskim oraz włoskim lub hiszpańskim.

 • Umiejętność komunikowania się z przedstawicielami nierodzimych kultur/ języków.
 • Umiejętność współpracy w zespole.
 • Doświadczenie w zakresie studiów za granicą.

 • Poznanie działania przedsiębiorstwa (dotyczy studentów odbywających opcjonalny staż w firmie SopraSteria).
 • Umiejętność stworzenia własnej koncepcji ścieżki kariery z wykorzystaniem wiedzy o zasobach własnych, realiach rynku pracy oraz na podstawie własnego pomysłu na funkcjonowanie zawodowe.
 • Umiejętność opracowania strategii biznesowej i dokumentacji niezbędnej do założenia i prowadzenia działalności gospodarczą w sposób przewidziany przepisami prawa.

 • Znajomość narzędzi (tj. programów i stron) do nauczania języków obcych w warunkach instytucjonalnych.

 • Umiejętność zdobycia istotnych dla przygotowania pracy/ projektu informacji.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony jest w skali PROCENTOWEJ.

Filologia romańska – grupa zaawansowana

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z języka francuskiego.


Filologia romańska – grupa początkująca

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z języka obcego nowożytnego.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik tej matury wyrażony jest OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Filologia romańska – grupa zaawansowana

Konkurs świadectw dojrzałości – Punktowana ocena z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości lub ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, z języka francuskiego.


Filologia romańska – grupa początkująca

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.