KUL Logo

Filologia romańska

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • intensywnej nauki dwóch języków romańskich (język francuski i język hiszpański lub język włoski) wraz z gruntownym przygotowaniem językowym z zakresu gramatyki, wypowiedzi pisemnej i ustnej, leksyki związanej z różnymi obszarami życia codziennego i kultury oraz strategii tłumaczenia z języka polskiego na język obcy i odwrotnie
 • podjęcia pracy we wszelkich zawodach, w których istotne są kompetencje językowe i filologiczne, w szczególności znajomość języków obcych (dziennikarz, krytyk, asystent biurowy/ sekretarz, urzędnik, mediator/ animator kulturowy, tłumacz itp.).

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii romańskiej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku filologia romańska)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętności z zakresu tłumaczenia tekstów z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy
 • uzyskanie wykształcenia kierunkowego związanego z wybranym w ramach seminarium licencjackiego kierunku badań naukowych

 • znajomość języka francuskiego  na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • umiejętność komunikowania się w prostych codziennych sytuacjach z przedstawicielem kultury francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej
 • umiejętność redagowania poprawnej językowo korespondencji w języku francuskim
 • umiejętność pisania zrozumiałych i poprawnych językowo ogłoszeń, raportów, streszczeń, sprawozdań, syntez, artykułów prasowych

 • swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie w języku francuskim oraz włoskim lub hiszpańskim
 • kompetencje językowe (z zakresu dwóch języków romańskich) rozwiniętych co najmniej do poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

 • umiejętności dotyczące operacji na tekście (czytanie ze zrozumieniem, streszczanie, skracanie, porównanie opis) – w języku polskim i w języku francuskim oraz hiszpańskim/włoskim
 • umiejętność abstrahowania, wyciągania wniosków

 • przy samozatrudnieniu Absolwent może korzystać z wykształconych w czasie studiów kompetencji
 • znajomości strategii tłumaczenia z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy
 • redagowania tekstów specjalistycznych (m.in. listu motywacyjnego).

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony jest w skali PROCENTOWEJ.

Filologia romańska – grupa zaawansowana

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z języka francuskiego.


Filologia romańska – grupa początkująca

Punktowany wynik z języka obcego nowożytnego.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik tej matury wyrażony jest OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Filologia romańska – grupa zaawansowana

Egzamin ustny – rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim


Filologia romańska – grupa początkująca

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.