KUL Logo

Filologia polska

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w zawodach wymagających biegłego i poprawnego posługiwania się językiem polskim i wiedzy w zakresie literatury i kultury polskiej
 • zawodu nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej dzięki specjalizacji nauczycielskiej

Absolwent filologii polskiej po ukończeniu specjalizacji krytyka literacka i artystyczna może pracować także w instytucjach kultury (domy kultury, muzea, archiwa, teatry, etc.), w redakcjach czasopism i środkach komunikacji masowej, a także może jako krytyk literacki i teatralny.

 

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii polskiej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku filologia polska lub humanistyka cyfrowa)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

 

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

obowiązkowe praktyki specjalizacyjne:
– praktyki w szkole podstawowej
– praktyki w zakresie krytyki literackiej
nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami studentów, a także potrzebami rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera także wewnętrzna działalność prospołeczna i kulturalna w organizacjach m.in.: Koło Krytyków Literackich, Koło Naukowe Teatrologów KUL, Koło Polonistów Studentów KUL, Chór Akademicki KUL, Teatr ITP, Teatr Enigmatic. Istnieje również możliwość włączenia się w redagowanie i wydawanie czasopism studenckich.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • wiedza filologiczna w zakresie lingwistyki, literatury polskiej i powszechnej oraz teorii literatury
 • kompetencje komunikacyjne i biegłe – poprawne i kreatywne – posługiwanie się językiem polskim
 • umiejętność tworzenia i redagowania zróżnicowanych stylistycznie i pragmatycznie tekstów
 • umiejętność pisemnego i ustnego wypowiadania się na temat języka, kultury i literatury dawnej i współczesnej
 • umiejętność analizy i interpretacji wytworów współczesnej kultury.

 • język angielski (lub wybrany język obcy nowożytny) na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • możliwość poznania innego języka obcego podczas pobytu na stypendium Erasmus+ w jednym z krajów UE

 • profesjonalna obsługa edytorów tekstu
 • umiejętność efektywnego wyszukiwania treści w sieci
 • umiejętność wykorzystywania Internetu jako źródła informacji o charakterze naukowym
 • znajomość repozytoriów naukowych i bibliotek cyfrowych
 • znajomość cyfrowych narzędzi analizy języka i tekstu.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (60% wyniku końcowego)

b) dwa przedmioty spośród następujących: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie (każdy przedmiot po 20% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż dwa spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28, w tym co najmniej 6 punktów z języka polskiego.