KUL Logo

Filologia polska

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • zawodu nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych dzięki specjalizacji nauczycielskiej

Absolwent filologii polskiej może uzyskać zatrudnienie w instytucjach kultury (domy kultury, muzea, archiwa, teatry, etc.), w redakcjach czasopism i środkach komunikacji masowej, a także może pracować jako krytyk literacki i teatralny.

 

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii polskiej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku filologia polska lub humanistyka cyfrowa)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe praktyki specjalizacyjne:

– praktyki w szkole podstawowej

– praktyka psychologiczna

– praktyki w zakresie krytyki literackiej

– praktyki teatrologiczne

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera także wewnętrzna działalność prospołeczna w organizacjach m.in.: Koło Krytyków Literackich, Koło Naukowe Teatrologów KUL, Koło Polonistów Studentów KUL, Chór Akademicki KUL, Teatr ITP, Teatr Enigmatic.

Instytut Filologii Polskiej na stałe współpracuje także ze Sceną Plastyczną KUL, Teatrem im. Osterwy, Ośrodkiem Brama Grodzka – Teatr NN, Polskim Radiem Lublin.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • w zakresie wiedzy o teatrze: prowadzenie zespołu teatralnego, krytyk teatralny, dokumentalista teatralny
 • w zakresie krytyki literackiej i artystycznej: znajomość zasad pisowni, ortografii i składni; sprawne tworzenie tekstów poprawnych stylistycznie; swobodny, jasny i bogaty sposób wypowiadania się
 • umiejętność tworzenia spójnych opowieści i narracji
 • umiejętność analizy i interpretacji zjawisk we współczesnej kulturze

 • 120 godzin zajęć lektoratowych: możliwość wyboru każdego języka obcego oferty Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • kurs języka min. od poziomu A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie języka angielskiego oraz A1 w zakresie innego języka nowożytnego, kończący się egzaminem co najmniej na poziomie B1 w zakresie języka angielskiego i A2 w zakresie innego)

 • uczestnictwo w warsztatach: Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa
 • profesjonalna obsługa edytora tekstu
 • wykonywanie prezentacji multimedialnych (PowerPoint, Prezi)
 • umiejętność efektywnego wyszukiwania treści w sieci
 • posługiwanie się bazami danych w Internecie

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (60% wyniku końcowego)

b) dwa przedmioty spośród następujących: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie (każdy przedmiot po 20% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż dwa spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Egzamin ustny: polega na sprawdzeniu znajomości programu przedmiotu język polski w szkole średniej oraz orientacji we współczesnym życiu literackim i kulturalnym.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28, w tym co najmniej 6 punktów z języka polskiego.