KUL Logo

Filologia niderlandzka

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka niderlandzkiego oraz w wydawnictwach, czasopismach, mediach elektronicznych, biurach tłumaczeń

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii niderlandzkiej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek filologia niderlandzka)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego jest w stałym kontakcie z przedstawicielami dyplomatycz­nymi krajów niderlandzkiego obszaru kulturowego, utrzymuje kontakty z przedstawi­cielstwami holenderskiego i flamandzkiego biznesu. Zależnie od potrzeb firm i zainteresowań studentów organizowane są, najczęściej w miesiącach letnich, indywidualne programy staży.

Studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez współpracę Instytutu w zakresie kursów tłumaczeniowych/biznesowy niderlandzki z Poznaniem i Wrocławiem oraz uczestnictwo w kursach językowych organizowanych przez Niderlandzką Unię Językową.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • przygotowanie do rozpoczęcia pracy jako kadra średniego szczebla w sektorze biznesu, biurach tłumaczeń

 • umiejętność precyzyjnego i poprawnego logicznie i językowo wyrażania swoich myśli i poglądów w języku niderlandzkim
 • umiejętność przygotowania i przed­stawienia wystąpienia ustnego w języku niderlandzkim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych oraz z zastosowaniem technik audiowizualnych
 • umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku niderlandzkim o charakterze ogólnym

 • znajomość języka niderlandzkiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

 • korzystanie z typowych komunikatorów siecio­wych (np. skype) do prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych oraz z podstawowych funkcji meto­dy zdalnego studiowania (e-learning)
 • umiejętność przygotowania prezentacji multimedialnych wykorzystując programy graficzne PowerPoint, Prezi

 • umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umie­jętności badawczych w zakresie języka niderlandzkiego oraz literatury i kultury krajów niderlandzko­języcznych, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

 • samozatrudnienie w charakterze tłumacz freelancer

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język angielski lub język niemiecki (70% wyniku końcowego)

b) język polski (30% wyniku końcowego)

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Konkurs świadectw dojrzałości – Punktowana ocena z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości lub ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, z języka angielskiego lub języka niemieckiego.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.