KUL Logo

Filologia germańska

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy w turystyce, redakcjach, środkach masowego przekazu, szkołach językowych, biurach firm o zróżnicowanym profilu
 • pracy nauczyciela w szkołach podstawowych i przedszkolach

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii germańskiej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek filologia germańska)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

Nowa specjalizacja językowe kompetencje komunikacyjne: język angielski jest wyjściem naprzeciw aktualnym oczekiwaniom Kandydatów i Pracodawców i stanowi gwarancję ciekawej i pełnej sukcesów zawodowych drogi życiowej.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe praktyki pedagogiczne dla specjalizacji nauczycielskiej w wymiarze 150 godzin
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

 

Wejście absolwentów na rynek pracy wspierają praktyki zawodowe i szkolenia zawodowe organizowane przez firmę Converges, firmę Roto, praktyki tłumaczeniowe w Urzędzie Miasta Lublin.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • znajomość języków specjalistycznych np. Deutsch im Buero, język prawniczy, techniczny etc.
 • wkomponowanie modułu specjalistycznego z zakresu języka angielskiego (biuro, biznes, handel, administracja, turystyka, kultura i sztuka) do różnorodnie sprofilowanych studiów Filologia Germańska

 • umiejętność organizowania procesu uczenia się innych osób
 • umiejętność pracy w grupie i dyskusji

 • znajomość języka niemieckiego na poziomie zbliżonym do języka ojczystego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • posługiwanie się językami specjalistycznymi niezbędnymi do wykonywania zawodu tłumacza w różnych branżach

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Filologia germańska – grupa zaawansowana

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z języka niemieckiego.


Filologia germańska – grupa początkująca

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z języka obcego nowożytnego.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Filologia germańska – grupa zaawansowana

Egzamin ustny – rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim.


Filologia germańska – grupa początkująca

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.