KUL Logo

Filologia germańska

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy w szkołach językowych, biurach tłumaczeń niemieckojęzycznych, biurach firm o zróżnicowanym profilu turystyce, redakcjach, środkach masowego przekazu, placówkach i organizacjach kulturalnych, w ramach samozatrudnienia jako tłumacz i lektor języka niemieckiego
 • pracy nauczyciela w szkołach po kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia i ukończeniu w ich ramach specjalizacji nauczycielskiej
 • zdobycia umiejętności praktycznych poszukiwanych na rynku pracy (płynna komunikacja w języku niemieckim i angielskim)

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek filologia germańska)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych związanych z pogłębianiem kompetencji językowych oraz specjalistycznych studiów kształcących tłumaczy

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże:

 • oferta staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • posługiwanie się językami specjalistycznymi niezbędnymi do wykonywania zawodu tłumacza w różnych branżach (język prawa, ekonomii, biurowy, naukowy, techniczny, informatyczny, turystyczny) – specjalizacja Języki specjalistyczne
 • znajomość kultury i literatury niemieckojęzycznej, historii i sytuacji polityczno-społecznej krajów niemieckojęzycznych.
 • umiejętność komunikowania się w języku angielskim na poziomie B2 (specjalizacja Językowe kompetencje komunikacyjne: język angielski )


 • umiejętność organizowania procesu uczenia się innych osób
 • umiejętność pracy w grupie i dyskusji


 • Absolwent jest przygotowany do kształtowania własnej ścieżki zawodowej oraz prowadzenia własnej działalności, np. jako tłumacz, lektor języka niemieckiego
 • Absolwent posługuje się edytorami tekstu, zaawansowanymi technikami komunikacyjno-informatycznymi, tworzy prezentacje PowerPoint.


 • Absolwent potrafi formułować problemy, dobierać źródła informacji, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji, dobierać właściwe metody i narzędzia badań.Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Filologia germańska – grupa zaawansowana

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z języka niemieckiego.


Filologia germańska – grupa początkująca

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z języka obcego nowożytnego.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Filologia germańska – grupa zaawansowana

Konkurs świadectw dojrzałości – Punktowana ocena z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości lub ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, z języka niemieckiego.


Filologia germańska – grupa początkująca

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.