KUL Logo

Europeistyka – European Studies (studia w języku angielskim)

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studiując zjawisko integracji europejskiej z silnym naciskiem na prawne aspekty procesu „tworzenia coraz ściślejszej unii między narodami Europy”, absolwenci europeistyki uzyskują kwalifikacje specjalisty do spraw europejskich. Absolwenci biegle poruszają się w dziedzinach, regulowanych przez przepisy prawa UE. Stają się specjalistami w zakresie problematyki europejskiej i zdobywają umiejętności zawodowe, które są wymagane na europejskim rynku pracy. Toteż mogą:

  • pracować jako specjaliści w instytucjach i agendach Unii Europejskiej w wielu sektorach;
  • znaleźć zatrudnienie na wszystkich poziomach służby cywilnej i samorządu;
  • kontynuować karierę w dziedzinie kultury. edukacji, mediów i dziennikarstwa, prawa, biznesu czy finansów.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku Prawo Unii Europejskiej)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych m.in. z zakresu „ Prawo i Polityka Migracyjna”, „Central and East European Development”

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów został zaprojektowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką z Polski i zagranicy we współpracy z przedstawicielami personelu administracyjnego instytucji UE, przedstawicielami instytucji dyplomatycznych i prawnikami. Ich obecność gwarantuje, że program studiów spełnia wymagania rynku.


Praktyki i staże

Studenci są zachęcani do udziału w programie Erasmus Exchange, korzystając z różnych możliwości studiowania na uczelniach partnerskich KUL w Europie.

Poza tym w ramach realizacji swoich studiów studenci realizują 160 godzin praktyk obowiązkowych. Dzięki dobrej współpracy Uniwersytetu z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi studenci i absolwenci europeistyki mają szerokie możliwości odbycia praktyki lub stażu w instytucjach sektora publicznego i prywatnego, np. Parlamencie Europejskim, Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie, Agencji Frontex, UNHCR, Ministerstwie Spraw Zagranicznych i innych resortach Rady Ministrów, samorządzie lokalnym, wydziałach funduszy europejskich, Instytucie na rzecz Państwa Prawa i innych organizacjach pozarządowych.

Wejście absolwentów na rynek pracy jest wspierane dzięki studenckim aktywnościom akademickim, takim jak Koło Naukowe Euro-KUL, blogu Euro-Pens, oraz uczestnictwie w finansowanych przez UE projektach realizowanych na Uniwersytecie.

Ponadto Biuro Karier KUL zapewnia szkolenie i pomoc przy planowaniu kariery i wyboru drogi rozwoju zawodowego w trakcie studiów i po ich ukończeniu. Nic dziwnego, iż wielu ze studentów Europeistyki rozpoczyna pracę jeszcze w trakcie studiów.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Studenci nabywają umiejętność poruszania się po obszarach kluczowych dla integracji europejskiej. Zostają specjalistami od spraw Unii Europejskiej i nabywają umiejętności zawodowe cenione na europejskim rynku pracy;

Studenci mają możliwość ukończenia kursów dodatkowych i otrzymania certyfikatów z zakresu ADR, Legal Skills in English, pozyskiwania funduszy UE i zarządzanie projektami;

Nasi absolwenci legitymują się dobrym przygotowaniem do prowadzenia mediacji i negocjacji;

Studenci orientują się w specyfice aplikowania o środki z budżetu Unii Europejskiej.

Program studiów kładzie duży nacisk na naukę języków obcych (w mowie i w piśmie). Oprócz obowiązkowego języka angielskiego (English for Law and Business) studenci mają dodatkowe 4 semestry lektoratu z drugiego języka europejskiego

• nasi studenci ćwiczą wystąpienia publiczne i zdobywają umiejętności efektywne prezentacji.

Studenci europeistyki nabywają w czasie studiów:

  • znajomość podstaw ekonomii
  • umiejętność przygotowania wniosków o wsparcie ze środków europejskich, w tym na rozpoczęcie i rozszerzenie działalności gospodarczej
  • umiejętność rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
  • umiejętność zarządzania projektami

Absolwenci wiedzą, jak skutecznie korzystać z zasobów UE dostępnych online, w tym baz danych UE (EUR-Lex) i orzecznictwa TSUE, a także statystyk publikowanych przez EuroStat.

Absolwenci europeistyki są wyposażeni w umiejętności potrzebne do analizy struktur i zjawisk polityczno-prawnych w Europie. Zyskują wiedzę na temat historii i kultury europejskiej oraz umiejętność rozumienia i analizowania procesów społecznych, politycznych i gospodarczych zachodzących w Unii Europejskiej.

Studia obejmują udział w seminariach licencjackich, które przygotowują studentów do prowadzenia badań społecznych i kontynuowania kariery jako badacze.

Zasady rekrutacji

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z egzaminów pisemnych z następujących przedmiotów:

a) język obcy nowożytny (50% wyniku końcowego)

b) jeden z przedmiotów do wyboru: geografia, historia, informatyka, matematyka, biologia lub filozofia (50% wyniku końcowego); punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60% uznaje się za równoważny ze znajomością języka na poziomie B2. W innych przypadkach wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Lista certyfikatów dostępna jest pod tym linkiem English B2 Certificates.

„Matura stara” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z egzaminów pisemnych z następujących przedmiotów:

a) język obcy nowożytny (50% wyniku końcowego)

b) jeden z przedmiotów do wyboru: geografia, historia, informatyka, matematyka, biologia lub filozofia (50% wyniku końcowego); punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Lista certyfikatów dostępna jest pod tym linkiem English B2 Certificates.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.