KUL Logo

Europeistyka – European Studies (studia w języku angielskim)

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w instytucjach europejskich
 • pracy w administracji państwowej i samorządowej
 • pracy w sektorze przedsiębiorstw korzystających ze środków Unii Europejskiej pracy w jednostkach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich i zarządzających ich wydatkowaniem

Absolwent otrzymuje kompetencje do wykonywania zawodu specjalisty do spraw europejskich.

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie europeistyki uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku European Union Law)

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe: 180 godzin
 • możliwość zaangażowania w działalność Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże

 • możliwość odbywania różnego rodzaju staży m. in. w Parlamencie Europejskim, Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej, Agencji Frontex, jednostkach administracji rządowej i samorządowej zarządzających funduszami unijnymi, Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa i innych organizacjach pozarządowych
 • możliwość ukończenia kursów dodatkowych i uczestnictwa w prowadzonych na Wydziale zajęciach w języku angielskim i otrzymania certyfikatów z zakresu pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej
 • możliwość zaangażowania w działalność Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną
 • udział w pracach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera działalność społeczna: udział w Kole Naukowym Euro-KUL, Prowadzenie bloga Europens, uczestniczenie w projektach unijnych realizowanych na Uniwersytecie.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętność poruszania się po skomplikowanym archipelagu instytucji unijnych i innych organizacji europejskich
 • pozyskiwane funduszy UE i zarządzanie projektam
 • przygotowanie wniosku o wsparcie z funduszy unijnych
 • udział w pracach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL

 • kompetencje w zakresie prowadzenia mediacji i negocjacji

oraz

 • sztuki wystąpień publicznych

 • praktyczna umiejętność komunikacji i pracy w języku angielskim
 • posługiwanie się dwoma językami obcymi w obszarze prawa i biznesu

 • wykorzystywanie unijnych baz danych (EUR-Lex, Nlex, IPEX, InfoCuria, Legislative Observatory, ) oraz danych z EuroStatu

 • analiza podstawowych zjawisk i struktur politycznych w Europie

 • kompetencja w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym
 • umiejętność aplikowania o środki unijne i zarządzania projektami

Zasady rekrutacji

Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60% uznaje się za równoważny ze znajomością języka na poziomie B2. W innych przypadkach wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Lista certyfikatów dostępna jest pod tym linkiem English B2 Certificates

Nabór prowadzony w trybie wolnym

 

„Matura stara” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Lista certyfikatów dostępna jest pod tym linkiem English B2 Certificates

Nabór prowadzony w trybie wolnym

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.