KUL Logo

Europeistyka – European Studies (studia w języku angielskim)

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studiując zjawisko integracji europejskiej z silnym naciskiem na prawne aspekty procesu „tworzenia coraz ściślejszej unii między narodami Europy”, absolwenci europeistyki uzyskują kwalifikacje specjalisty do spraw europejskich. Absolwenci biegle poruszają się w dziedzinach, regulowanych przez przepisy prawa UE. Stają się specjalistami w zakresie problematyki europejskiej i zdobywają umiejętności zawodowe, które są wymagane na europejskim rynku pracy. Toteż mogą:

  • pracować jako specjaliści w instytucjach i agendach Unii Europejskiej w wielu sektorach;
  • znaleźć zatrudnienie na wszystkich poziomach służby cywilnej i samorządu;
  • kontynuować karierę w dziedzinie kultury. edukacji, mediów i dziennikarstwa, prawa, biznesu czy finansów.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku Prawo Unii Europejskiej)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych m.in. z zakresu „ Prawo i Polityka Migracyjna”, „Central and East European Development”

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów został zaprojektowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką z Polski i zagranicy we współpracy z przedstawicielami personelu administracyjnego instytucji UE, przedstawicielami instytucji dyplomatycznych i prawnikami. Ich obecność gwarantuje, że program studiów spełnia wymagania rynku.


Praktyki i staże

Studenci są zachęcani do udziału w programie Erasmus Exchange, korzystając z różnych możliwości studiowania na uczelniach partnerskich KUL w Europie.

Poza tym w ramach realizacji swoich studiów studenci realizują 160 godzin praktyk obowiązkowych. Dzięki dobrej współpracy Uniwersytetu z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi studenci i absolwenci europeistyki mają szerokie możliwości odbycia praktyki lub stażu w instytucjach sektora publicznego i prywatnego, np. Parlamencie Europejskim, Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie, Agencji Frontex, UNHCR, Ministerstwie Spraw Zagranicznych i innych resortach Rady Ministrów, samorządzie lokalnym, wydziałach funduszy europejskich, Instytucie na rzecz Państwa Prawa i innych organizacjach pozarządowych.

Wejście absolwentów na rynek pracy jest wspierane dzięki studenckim aktywnościom akademickim, takim jak Koło Naukowe Euro-KUL, blogu Euro-Pens, oraz uczestnictwie w finansowanych przez UE projektach realizowanych na Uniwersytecie.

Ponadto Biuro Karier KUL zapewnia szkolenie i pomoc przy planowaniu kariery i wyboru drogi rozwoju zawodowego w trakcie studiów i po ich ukończeniu. Nic dziwnego, iż wielu ze studentów Europeistyki rozpoczyna pracę jeszcze w trakcie studiów.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Studenci nabywają umiejętność poruszania się po obszarach kluczowych dla integracji europejskiej. Zostają specjalistami od spraw Unii Europejskiej i nabywają umiejętności zawodowe cenione na europejskim rynku pracy;

Studenci mają możliwość ukończenia kursów dodatkowych i otrzymania certyfikatów z zakresu ADR, Legal Skills in English, pozyskiwania funduszy UE i zarządzanie projektami;

Nasi absolwenci legitymują się dobrym przygotowaniem do prowadzenia mediacji i negocjacji;

Studenci orientują się w specyfice aplikowania o środki z budżetu Unii Europejskiej.

Program studiów kładzie duży nacisk na naukę języków obcych (w mowie i w piśmie). Oprócz obowiązkowego języka angielskiego (English for Law and Business) studenci mają dodatkowe 4 semestry lektoratu z drugiego języka europejskiego

• nasi studenci ćwiczą wystąpienia publiczne i zdobywają umiejętności efektywne prezentacji.

Studenci europeistyki nabywają w czasie studiów:

  • znajomość podstaw ekonomii
  • umiejętność przygotowania wniosków o wsparcie ze środków europejskich, w tym na rozpoczęcie i rozszerzenie działalności gospodarczej
  • umiejętność rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
  • umiejętność zarządzania projektami

Absolwenci wiedzą, jak skutecznie korzystać z zasobów UE dostępnych online, w tym baz danych UE (EUR-Lex) i orzecznictwa TSUE, a także statystyk publikowanych przez EuroStat.

Absolwenci europeistyki są wyposażeni w umiejętności potrzebne do analizy struktur i zjawisk polityczno-prawnych w Europie. Zyskują wiedzę na temat historii i kultury europejskiej oraz umiejętność rozumienia i analizowania procesów społecznych, politycznych i gospodarczych zachodzących w Unii Europejskiej.

Studia obejmują udział w seminariach licencjackich, które przygotowują studentów do prowadzenia badań społecznych i kontynuowania kariery jako badacze.

Zasady rekrutacji

Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60% uznaje się za równoważny ze znajomością języka na poziomie B2. W innych przypadkach wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Lista certyfikatów dostępna jest pod tym linkiem English B2 Certificates

Nabór prowadzony w trybie wolnym

 

„Matura stara” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Lista certyfikatów dostępna jest pod tym linkiem English B2 Certificates.

Nabór prowadzony w trybie wolnym.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.