KUL Logo

Europeistyka – grupa w języku angielskim

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy na wszystkich stopniach administracji państwowej i samorządowej
 • pracy w sektorze przedsiębiorstw, jak również w Służbie Celnej
 • pracy w jednostkach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich

Absolwent otrzymuje kompetencje do wykonywania zawodu specjalisty do spraw europejskich.

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie europeistyki uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku Prawo Unii Europejskiej)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych m.in. z zakresu „Migracje Europejskie”, „Prawo i Polityka Migracyjna”, „Central and East European Development”

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe: 180 godzin
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże

 • możliwość odbywania różnego rodzaju staży m. in. w Parlamencie Europejskim, Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej, Agencji Frontex, jednostkach administracji rządowej i samorządowej zarządzających funduszami unijnymi, Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa i innych organizacjach pozarządowych

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera działalność społeczna: udział w Kole Naukowym Euro-KUL, Prowadzenie bloga Europens, uczestniczenie w projektach unijnych realizowanych na Uniwersytecie.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • pozyskiwane funduszy UE i zarządzanie projektami
 • przygotowanie wniosku o wsparcie z funduszy unijnych
 • możliwość ukończenia kursów dodatkowych i otrzymania certyfikatu z zakresu:

– Akademia dyplomatyczna Unii Europejskiej

– Europejska Akademia praw konkurencji

– Akademia Funduszy Unii Europejskiej

 • kompetencje w zakresie prowadzenia mediacji i negocjacji

oraz

 • sztuki wystąpień publicznych

 • posługiwanie się dwoma językami obcymi w obszarze prawa i biznesu

 • wykorzystywanie unijnych baz Danych (EUR-Lex) oraz danych z EuroStatu

 • analiza podstawowych zjawisk i struktur politycznych w Europie

 • kompetencja w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym
 • umiejętność aplikowania o środki unijne i zarządzania projektami

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, filozofia lub geografia (50% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik

b) język polski (25% wyniku końcowego)

c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)

Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (matura rozszerzona z języka obcego, z wynikiem uzyskanym na poziomie 60 % i więcej, odpowiada znajomości języka na poziomie B2).

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

I etap: Rozmowa kwalifikacyjna – z zakresu wiedzy o społeczeństwie (50% wyniku końcowego)

II etap: Konkurs świadectw – punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:

a) język polski (25% wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)

Rozmowa kwalifikacyjna na studia w języku angielskim prowadzona jest w języku angielskim – z zakresu wiedzy o społeczeństwie.

Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (matura rozszerzona z języka obcego, z wynikiem uzyskanym na poziomie 60 % i więcej, odpowiada znajomości języka na poziomie B2).

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.