KUL Logo

Edytorstwo

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do: edycji dzieł literackich, jak i książek, biuletynów, broszur, dokumentów naukowych, czasopism czy w wydawnictwach, redakcjach, środkach masowego przekazu.

Studenci studiów edytorskich nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu: historii edytorstwa, tekstologii, edycji, składu komputerowego, a także organizacji pracy wydawniczej i marketingu książki.

Zdobyte kwalifikacje przygotowują do wykonywania zawodów:

 • redaktor czasopism, wydawnictw naukowych i komercyjnych
 • adiustator
 • redaktor portali internetowych
 • grafik
 • animator kultury
 • broker edukacyjny
 • pracownik agencji reklamowych\twórca stron internetowych\copywriter

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie edytorstwa uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na dziennikarstwo i komunikację społeczną lub humanistykę cyfrową)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 

 • zawodowe – 120 godzin praktyk w redakcjach i wydawnictwach (cel – nabycie kompetencji w zakresie redakcji i korekty publikacji oraz projektowania publikacji)

 

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

 

Zdobycie doświadczenia zawodowego umożliwiają tez działania w ramach Koło Naukowego Edytorów i redakcji czasopisma studenckiego „Lapsus Calami”.

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • posiadanie wysokich kompetencji językowych
 • umiejętność kompleksowej redakcji tekstu pod względem poprawności językowej i stylistycznej
 • przygotowanie publikacji do druku (od rękopisu do wydrukowanej książki)
 • projektowanie książki oraz akcydensów
 • umiejętność tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych
 • umiejętność analizy i interpretacji zjawisk i problemów w kontekście historycznym
 • podstawowe kompetencje w zakresie grafologii (podstawy określania profilu psychologicznego na podst. charakteru pisma, umiejętność sprawdzenia autentyczności podpisu)
 • umiejętność pracy z dokumentami rękopiśmiennymi
 • znajomość współczesnych trendów w projektowaniu publikacji

 • umiejętność poprawnego, logicznego i zwięzłego wysławiania się
 • umiejętność wypowiadania się przed audytorium, rozwinięte kompetencje retoryczne
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i niepowodzeniem
 • umiejętność prowadzenia dyskusji, rzeczowej argumentacji w celu przekonania rozmówcy do swojego stanowiska
 • umiejętność prowadzenia negocjacji dot. sprzedaży / kupna towaru
 • wysokie kompetencje dot. organizacji i planowania pracy własnej

 • Absolwent potrafi posługiwać się  językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz A1 w zakresie innego języka nowożytnego

 • profesjonalna obsługa edytora tekstu
 • umiejętność efektywnego wyszukiwania treści w sieci
 • umiejętność komputerowego składu publikacji
 • obsługa programów graficznych na potrzeby druku
 • umiejętność wykonywania redakcji oraz korekty tekstów przy użyciu narzędzi cyfrowych, także online

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (60% wyniku końcowego)

b) dwa przedmioty spośród następujących: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie (każdy przedmiot po 20% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż dwa spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.