KUL Logo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zawodu dziennikarza w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych, mediach społecznościowych i obywatelskich

oraz

 • zawodów pokrewnych: specjalista public relations (agencje PR), specjalista ds. promocji i komunikacji (instytucje samorządów lokalnych, instytucje rządowe – działy komunikacji, PR, promocji, pozyskiwania funduszy unijnych, agendy eventowe), rzecznik prasowy, doradca/ konsultant ds. mediów i komunikacji (instytucje polityczne, biznesowe, biura poselskie, sztaby wyborcze).

Studia umożliwiają zdobycie profesjonalnego warsztatu pracy dziennikarza lub specjalisty ds. komunikacji społecznej.

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na dziennikarstwie i komunikacji społecznej lub kulturoznawstwie)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe: 240 godzin specjalistycznych praktyk zawodowych: w mediach tradycyjnych i internetowych, w agencjach i firmach public relations, w agencjach reklamowych, w biurach ds. promocji, w biurach rzeczników prasowych, w instytucjach samorządowych i administracji rządowej, itp.
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Do praktyki zawodowej wliczana jest także społeczna działalność studencka w ramach Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Redakcji ”Coś nowego”, Galerii Fotograficznej Fotpress, Agencji Telewizyjnej Passion TV.

Studenci są też współorganizatorami: Olimpiady Wiedzy o Mediach, Olimpiady Medialnej, Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej; Małego Akademickiego Lauru Dziennikarskiego; Ogólnopolskiego Kongresu Przedsiębiorczości.

Staże

Studenci mogą odbywać płatne, czteromiesięczne staże w mediach, firmach i organizacjach otoczenia medialnego dzięki projektowi „Dziennikarz na stażu – Staże Wysokiej Jakości dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna KUL” (dofinansowanie projektu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Studiujesz? Praktykuj”)Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Nabycie kompetencji z zakresu:

Dziennikarstwo multimedialne i media cyfrowe: umiejętności niezbędne do pracy w nowych mediach

 • korzystanie z cyfrowych technologii informacyjnych i multimedialnych
 • tworzenie i edycja materiałów dziennikarskich do sieci

Media audiowizualne: umiejętności niezbędne do pracy w redakcjach radiowych i telewizyjnych

 • umiejętność wykorzystania różnorodnych gatunków dziennikarskich radiowych i telewizyjnych
 • redagowanie, przygotowanie podstawowych gatunków radiowych, samodzielne przygotowanie radiowego serwisu informacyjnego, umiejętność pracy z mikrofonem
 • obsługiwanie sprzętu nagrywającego, realizowanie montażu z użyciem programu komputerowego
 • przygotowanie podstawowych gatunków telewizyjnych, praca przed kamerą
 • praca z kamerą, realizowanie montażu telewizyjnego z użyciem programu komputerowego, pisanie scenariuszy filmowych i telewizyjnych

Public relations – reklama – komunikacja marketingowa: kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w nowoczesnej promocji, reklamie i komunikacji społecznej

 • praktyczna wiedza dotyczącą budowania strategii PR, utrzymywania pozytywnego wizerunku organizacji oraz tworzenia różnorodnych działań promocyjnych

 • korzystanie z technik komunikacyjnych w celu autoprezentacji
 • radzenie sobie ze stresem
 • dbałość o kulturę języka
 • znajomość i stosowanie reguł obowiązujących w sztuce negocjacji i dialogu
 • posiadanie umiejętności skutecznych wystąpień publicznych

Absolwent

 • potrafi posługiwać się językiem angielskim (lub wybranym językiem obcym) na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • posługuje się  językiem angielskim z uwzględnieniem terminologii z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej (Angielski medialny; konwersatoria w języku angielskim: Citizen journalism, Internet – legal problem, Popular culture, Alternative media; wykłady w języku angielskim: Public opinion in the media, Faith and truth in the mass media, Grafitti as a medium of communication)

 • znajomość i wykorzystywanie w pracy dziennikarskiej środowiska Word, Power Point, Prezi
 • korzystanie z podstawowych programów graficznych oraz programów wykorzystywanych do montażu – środowisko Adobe
 • realizowanie montażu radiowego i telewizyjnego z użyciem programu komputerowego

 • umiejętności prowadzenia negocjacji, zawierania umów, zawierania kontraktów
 • tworzenie sieci kontaktów przydatnych w pracy (networking)
 • umiejętność prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
 • tworzenie planu samorozwoju zawodowego

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (40% wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego) – preferencje dla języka angielskiego z uwagi na przedmioty wykładane w tym języku

c) inny dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy – 40% wyniku końcowego); punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

 

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.