KUL Logo

Doradztwo kariery i doradztwo personalne

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy zawodowej w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym (instytucje Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe)
 • pracy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • pracy w zawodach:
  • doradca zawodowy
  • indywidualny opiekun osoby uczącej się, pracującej, bezrobotnej i będącej na emeryturze w publicznych służbach zatrudnienia
  • doradca personalny
  • pracownik działu HR

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie doradztwa kariery i doradztwa personalnego uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na socjologię lub zarządzanie)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych (m.in. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie i Finanse w Administracji Publicznej)

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • 270 godzin praktyk zawodowych w trakcie studiów w organizacjach zajmujących się doradztwem kariery i doradztwem personalnym w systemie edukacji, w systemie służb publicznych oraz przedsiębiorstwach. Na mocy porozumienia z Miejskim Urzędem Pracy w Lubinie studenci kierunku mają możliwość odbycia części praktyk w tej organizacji rynku pracy

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta praktyk i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy, również w ramach praktyk absolwenckich po ukończeniu studiów w organizacjach zajmujących się doradztwem kariery i doradztwem personalnym w organizacjach działających w systemie edukacji, w systemie służb publicznych lub w przedsiębiorstwach prywatnych

Staże:

 • możliwości odbywania płatnych/ bezpłatnych staży w ramach projektów oferowanych przez Urzędy Pracy lub organizacjeKompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent:

 • posiada umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne pozwalające podejmować decyzje i rozwiązywać problemy związane z wyborem ścieżek kariery
 • udziela porady w zakresie doradztwa kariery i doradztwa personalnego, uwzględniając różne kwestie współczesnego rynku pracy
 • posiada kwalifikacje w zarządzaniu personelem w ramach danej organizacji, gwarantującym zarówno rozwój organizacji jak i pracowników (Moduł Doradztwo w wymiarze organizacyjnym)
 • aktywnie włącza się w zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji na różnych poziomach zarządzania
 • na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy (Doradztwo w wymiarze międzynarodowym)
 • potrafi rozwijać praktyczną działalność w sektorze edukacji, na rynku pracy i w sieciach regionalnych w oparciu o przekazaną wiedzę z dziedziny socjologii, psychologii oraz elementów prawa, statystyki, zarządzania i ekonomii
 • posiada interdyscyplinarną wiedzę i kompetencje, pozwalające na wykorzystanie wiedzy z różnorodnych dziedzin nauki do udzielania wysokiej jakości wsparcia doradczego dla klientów indywidualnych, w biznesie, sferze publicznej i doradztwo kariery I stopień zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach o różnym charakterze
 • zna i potrafi wykorzystywać klasyczne narzędzia diagnostyczne stosowane w doradztwie zawodowym i planowaniu kariery

Absolwent:

 • potrafi posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • rozumie tekst w języku obcym w kontekście doradztwa kariery
 • potrafi rozpoznawać różnice kulturowe interesantów i poszukiwać najefektywniejszych form interakcji w danej populacji
 • rozumie znaczenie ekonomicznych, demograficznych i społeczno-politycznych uwarunkowań sytuacji klientów, dlatego uwzględnia je i dostosowuje formę świadczonej pomocy doradczej do indywidualnych predyspozycji klienta
 • posiada nawyk i umiejętność działania w warunkach niepewności, a czasem stresu związanego z pracą z ludźmi w warunkach dynamicznie zmieniającego się współczesnego rynku pracy
 • potrafi pomagać w kształtowaniu właściwych relacji pracowniczych, niekiedy odbywa się tona zasadzie prowadzenia skutecznych negocjacji międzypracowniczych
 • zdobywa kompetencje, aby być menadżerem projektów na rzecz osób pracujących, bezrobotnych i emerytów, realizowanych przez instytucje publiczne i społeczne
 • będzie potrafił samodzielnie prowadzić poradnictwo indywidualne z klientem, ale również będzie w stanie pracować w większych zespołach pracowniczych w realizacji zadań doradztwa kariery i doradztwa personalnego w organizacjach, w systemie służb publicznych lub w przedsiębiorstwach prywatnych

 • wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje z dziedziny socjologii, psychologii oraz elementów prawa pracy, zarządzania i ekonomii przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do świadczenia usług w zakresie doradztwa kariery i doradztwa personalnego

 • znajomość podstawowych programów komputerowych pakiet Word, Excel, PowerPoint
 • znajomość i umiejętność wykorzystania w doradztwie kariery nowoczesnych technologii, aplikacji i oprogramowania

 • posiada praktyczne umiejętności, przydatne na każdym etapie procesu badawczego: od zaplanowania przez wykonanie badań własnych do przygotowania raportu i prezentacji wyników postępowania badawczego
 • w oparciu o posiadaną wiedzę jest w stanie analizować, interpretować oraz wykorzystywać w praktyce wyniki badań własnych
 • posiada kompetencje, które pozwalają mu tworzyć własne, oryginale narzędzia diagnostyczne wpasowujące się do aktualnych zmian na rynku pracy i zmieniających się potrzeb klientów

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka, informatyka. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata z jednego z następujących: język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, historia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki lub filozofia (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.