KUL Logo

Biotechnologia – grupa w języku angielskim

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia w zakresie biotechnologii obejmują dwie specjalności zawodowe do wyboru:

Biotechnologia przemysłowa

– Biotechnologia środowiskowa

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy w firmach z oficjalnym językiem angielskim jako: biotechnolog, mikrobiolog, biochemik, biolog, analityk laboratoryjny, laborant, specjalista ds. zapewniania jakości, specjalista ds. rejestracji leków w przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych wykorzystujących procesy biotechnologiczne, w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, stacjach hodowli roślin, zakładach gospodarki komunalnej oraz urzędach zajmujących się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie biotechnologii uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na biotechnologii lub mikrobiologii)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe – 130 godz. praktyk zawodowych w zakładach przemysłowych, laboratoriach, ośrodkach naukowo-badawczych lub innych jednostkach
 • nadobowiązkowe miesięczne, płatne staże dla minimum 35% absolwentów, (wynagrodzenie na poziomie średniej krajowej plus dopłata do zakwaterowania)
 • możliwość uczestniczenia w wizytach studyjnych w wybranych przedsiębiorstwach z branży biotechnologicznej
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Odbycie praktyk jest możliwe m.in. w instytucjach:

 • w nowoczesnych laboratoriach specjalistycznych Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL
 • w przedsiębiorstwach z branży farmaceutycznej, biotechnologicznej i pokrewnych, z którymi Wydział prowadzi współpracę
 • szczegółowa lista proponowanych miejsc odbywania praktyk dostępna jest u opiekuna praktyk
 • możliwość odbywania praktyk w miejscu zamieszkania studenta

Na kierunku funkcjonuje Koło Biotechnologii KUL. Działający w nim studenci zdobywać doświadczenie w pracy badawczej i organizacyjnej.

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Wiedza z zakresu: biochemii i biologii, technik laboratoryjnych i narzędzi badawczych oraz umiejętność przekazywania jej w języku angielskim.

Umiejętności praktyczne:

 • posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym (m.in. stosowanie technik chromatograficznych, spektrofotometrycznych, radiometrycznych, mikroskopowych)
 • dodatkowe darmowe i certyfikowane, specjalistyczne kursy: „Zaawansowane techniki chromatograficzne” i „Cytometria przepływowa”
 • przygotowanie ekspertyzy w zakresie chemii, biochemii i biologii
 • prowadzenie podstawowej hodowli komórkowej i tkankowej
 • projektowanie i wykonanie prostych zadań badawczych lub ekspertyz w zakresie chemii, biochemii i biologii
 • wykonanie analizy służącej do oceny podstawowych parametrów immunologicznych
 • wypracowanie nawyków niezbędnych do pracy w laboratorium badawczym
 • możliwość uzyskania uprawnień w ramach certyfikowanego przez podmiot zewnętrzny kursu: „Specjalista ds. jakości i audytu wewnętrznego”
 • planowanie i znajomość budowania linii produkcyjnej
 • umiejętność pracy w środowisku anglojęzycznym

 • absolwent uczestniczy w dyskusjach dotyczących problematyki z zakresu biotechnologii wykorzystując język naukowy
 • studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych potwierdzanych stosownym dyplomem zajęciach: „Autoprezentacja w sytuacji biznesowej”, „Efektywna komunikacja”, „Praca w zespole”, „Radzenie sobie ze stresem”, „Kurs liderów”
 • przygotowuje opracowania zagadnień związanych z naukami biotechnologicznymi i potrafi je prezentować
 • jest zdolny i ma doświadczenie w pracy w zespole anglojęzycznym
 • korzysta z różnych mediów i potrafi wykorzystać nabyte informacje do rozwoju i ugruntowania wiedzy

 • komunikowanie się z otoczeniem w języku angielskim oraz innym języku obcym i formułowanie wypowiedzi, opisywanie zjawisk, informowanie, przekazywanie poglądów, prowadzenie dyskusji broniąc swoich racji, wymienianie się z innymi wiedzą i umiejętnościami
 • posługiwanie się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym
 • możliwość udziału w potwierdzonym odpowiednim dyplomem kursie: „Specjalistyczny biologiczny język angielski”

 • posiadanie wiedzy umożliwiającej posługiwanie się pakietem biurowym
 • zarządzanie bazą danych oraz tworzenie grafik dla celów prezentacyjnych
 • stosowanie podstawowych metod statystycznych i technologii informatycznych do opisu zjawisk przyrodniczych oraz analizy i opracowania danych doświadczalnych

 • umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
 • opisywania, wyjaśniania i interpretacja zjawisk biologicznych i chemicznych
 • stosowania podstawowych metod statystycznych i technologii informatycznych

 • znajomość i rozumienie podstawowych pojęć i zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz,
 • ogólnych zasad tworzenia form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu biotechnologii
 • umiejętność korzystania z zasobów informacji patentowej
 • zajęcia dodatkowe z zakresu ekonomi i samozatrudnienia kończące się osobnymi dyplomami: „Podstawy ekonomi dla nieekonomistów”; „Własny biznes- jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą”, „Zarządzanie projektami”.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Nabór prowadzony w trybie wolnym

 

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Nabór prowadzony w trybie wolnym

 

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.