KUL Logo

Bezpieczeństwo narodowe

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w najważniejszych instytucjach państwowych, publicznych i prywatnych, zajmujących się bezpieczeństwem państwa
 • wykonywania zawodu: funkcjonariusz służb mundurowych, specjalista ds. ochrony danych i informacji niejawnych, specjalista ds. bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, pracownik jednostek administracyjnych, służb państwowych

Możliwość zdobycia następujących specjalizacji:

– specjalista bezpieczeństwa społecznego i zarządzania ryzykiem

– specjalista bezpieczeństwa publicznego i ochrony cywilnej

– specjalista bezpieczeństwa międzynarodowego

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie bezpieczeństwa narodowego uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • wakacyjne – 150 godz. (po II roku studiów, w tym 30 godz. wolontariatu)
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

 

Odbycie praktyk jest możliwe m.in. w instytucjach:

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Urząd Miasta, Urząd Wojewódzki, Oddział Żandarmerii w Lublinie, Wojskowa
Komenda Uzupełnień w Lublinie, Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej,
Podkarpacki Oddział Straży Granicznej, Urzędy Celne, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie i Świdniku,
Komendy Powiatowe Policji, Konsulaty i ambasady, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa międzynarodowe, Starostwa, Urzędy Miejskie, Urzędy Gminne

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Bezpieczeństwo narodowe I stopnia oferuje 3 specjalności, dzięki którym nabywa dodatkowych, specjalistycznych kompetencji:

 • bezpieczeństwo społeczne i zarządzenie ryzykiem: przygotuje specjalistów zdolnych do kierowania i zarządzania bezpieczeństwem w czasie pokoju, w czasie kryzysu i w czasie wojny dla potrzeb administracji publicznej, organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorstw państwowych i prywatnych oraz organizacji międzynarodowych
 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna: przygotuje specjalistów w zakresie właściwego reagowania i zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego
 • bezpieczeństwo międzynarodowe: absolwenci zdobędą umiejętności w zakresie analizy zjawisk bezpieczeństwa obejmujących przestrzeń międzynarodową

 • prowadzenie negocjacji w sytuacjach kryzysowych
 • zarządzanie zespołem osób w sytuacjach kryzysowych
 • wiedza na temat zasad i norm etycznych oraz etycznych problemów

Absolwent

 • potrafi posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • posiada znajomość słownictwa charakterystycznego dla zagadnień społecznych, bezpieczeństwa narodowego i polityki.
 • ma możliwość uczestnictwa w wykładach fakultatywnych w języku angielskim np.:  Mediterranen Security, War, Peace and World Order, Populism in Europe

 • Znajomość podstawowych programów komputerowych tj. pakiet Microsoft Office

 • Absolwent wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje z dziedziny bezpieczeństwa narodowego, socjologii, psychologii oraz elementów prawa pracy, marketingu i ekonomii może rozwijać praktyczną aktywność jako założyciel samodzielnych podmiotów i organizacji.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony jest w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik tej matury wyrażony jest OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.