KUL Logo

Architektura krajobrazu

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

W 2018 r. Architektura Krajobrazu KUL, jako druga w kraju, uzyskała akredytację prestiżowej i opiniotwórczej organizacji zawodowej architektów krajobrazu na święcie – Międzynarodowej Federacji Architektów Krajobrazu – IFLA (The International Federation of Landscape Architects).

IFLA zrzesza krajowe organizacje zawodowe z ponad 70 krajów na wszystkich kontynentach. W swoich podstawowych działaniach dąży ona do tworzenia jak najwyższych standardów edukacji i praktyki zawodowej.

Wpisanie na listę kierunków akredytowanych przez IFLA oznacza posiadanie wysokiej jakości kształcenia studentów oraz profesjonalnych programów edukacji i odpowiednio dobranej kadry.


Perspektywy zawodowe

Studia inżynierskie I stopnia – trwają 7 semestrów (3,5 roku)

Studia przygotowują do:

 • zawodu: architekt krajobrazu, projektant zieleni, zarządca zieleni, projektant przestrzeni publicznej
 • podjęcia pracy w pracowniach i firmach zajmujących się projektowaniem, budową i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu; placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego; jednostkach administracji rządowej i pozarządowej, ośrodkach badawczo-rozwojowych

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy – inżynier architekt krajobrazu oraz posiadają umiejętności wykonywania prac konserwatorskich uwzględniających założenia zabytkowe, kształtowanie krajobrazu miejskiego i otwartego.

Tytuł zawodowy inżynier architekt krajobrazu uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunki architektura krajobrazu lub gospodarka przestrzenna)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe praktyczne zajęcia terenowe (plenery malarskie, wyjazdy do parków narodowych i krajobrazowych, itp.)
 • wakacyjne praktyki zawodowe (uczestnictwo w budowie i urządzaniu krajobrazu)
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

 

Ponadto studenci bardzo często biorą udział w szkoleniach i warsztatach poszerzających ich wiedzę zawodową oraz zainteresowania w zakresie:

np. florystyki, wikliniarstwa, fotografii, itp.

 

Na kierunku funkcjonuje Koło Naukowe Studentów Architektury Krajobrazu, zajmujące się działalnością naukową i artystyczną.

Organizowane są happeningi, land-arty, wernisaże, spotkania z wybitnymi osobowościami.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętność opracowywania projektów obiektów przestrzeni publicznych i prywatnych
 • urządzania, pielęgnacji, konserwacji zabytkowych i współczesnych terenów zieleni
 • umiejętność rewitalizacji obszarów miejskich i podmiejskich
 • kierowania i kompleksowego nadzoru nad pracami związanymi z tworzeniem terenów zieleni
 • opracowywania planów ochrony parków krajobrazowych i narodowych oraz pomników przyrody
 • prowadzania inwentaryzacji, ekspertyz oraz wykonywania projektów zagospodarowania założeń krajobrazowych i architektonicznych w skali danego obiektu, miejscowości i gminy

 • umiejętność autoprezentacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych oraz prezentacji swoich dzieł projektowych
 • umiejętność prezentacji osiągniętych wyników w środowisku zawodowym i poza nim
 • umiejętność negocjowania z klientami i podmiotami administracji publicznej

 • znajomość bieżących trendów w architekturze krajobrazu
 • umiejętność innowacyjnego stosowania ich podczas procesu projektowania

 • Absolwent potrafi posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • Podczas zajęć seminaryjnych student zapoznaje się z literaturą w językach obcych w zakresie specjalistycznym.

 • umiejętność w zakresie technologii informacyjnej wymagane do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence) WORD, EXCEL, POWERPOINT, PREZI
 • umiejętność w zakresie obsługi programów specjalistycznych CAD 2D i 3D, SketchUp, Lumion, Photoshop, Vectorworks, ArcGIS, QGIS, FORKOME, Stella

 • umiejętność identyfikacji i analizy zjawisk wpływających na stan środowiska
 • umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł

 • znajomość ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu architektury krajobrazu i ogrodnictwa

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, fizyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.