KUL Logo

Applied Anthropology (stacjonarne I stopnia)

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • posiadania rozległej wiedzy o człowieku (w wymiarze społeczno-kulturowym, językowym, historycznym, biologicznym, a także filozoficznym)
 • uczą, w jaki sposób przyczynić się do „dobrego życia” najbardziej potrzebujących
 • zdobycia kompetencji w obszarach specjalizacji: zarządzanie międzykulturowe lub pośrednictwo międzykulturowe
 • udziału w pracach badawczych oraz projektach o charakterze praktycznym, a także do pełnienia różnych ról społecznych
 • pracy w międzykulturowych obszarach biznesu, zdrowia i edukacji oraz do pracy w międzynarodowych oraz polskich organizacjach humanitarnych

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie antropologii uprawnia do:

 • legitymizacji absolwenta jako osoby posiadającej wiedzę z szerokiego spektrum dyscyplin naukowych dotyczących człowieka (globalna antropologia biologiczna, lingwistyka, elementy archeologii, a zwłaszcza antropologia społeczna i kulturowa, a ponadto – wyjątkowo w ramach studiów antropologicznych – antropologia filozoficzna)
 • uzyskania dyplomu, który potwierdza nabyte przez absolwenta kompetencje, atrakcyjne dla pracodawców
 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. filozofii, kognitywistyki, wybranych nauk społecznych, retoryki)
 • kontynuowania nauki na różnego typu studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • zintegrowany program antropologii odznacza się swoim teoretyczno-praktycznym charakterem. Studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego dzięki udziałowi w minimum dwóch programach zajęć praktycznych (3- tygodniowych oraz 3-miesięcznych). Programy praktyczne realizowane są także w wymiarze dodatkowym (dofinansowane w ramach różnych projektów) jako oferta wsparcia zawodowego. Praktyki oraz staże realizowane są w wybranych międzynarodowych i polskich instytucjach w międzykulturowych obszarach biznesu, zdrowia i edukacji, a także rządowych i pozarządowych organizacjach humanitarnych oraz szeregu podobnych instytucji na świecie. Dokładne informacje na temat praktyk i staży prezentowane są corocznie na stronach kierunku
 • ponadto, inne oferty staży oraz praktyk dostępne są w Biurze Karier KUL
 • Absolwenci antropologii stosowanej mogą znaleźć zatrudnienie w międzynarodowych i krajowych agencjach pomocowych, organizacjach społecznych i kulturalnych, w społecznych organizacjach non-profit i for-profit, których działalność dotyczy obszarów zarządzania, badań, zdrowia, mediów, edukacji i turystyki, struktur rządowych (w szczególności podejmujących działania na rzecz imigrantów i uchodźców) oraz w instytucjach naukowo-badawczych
 • Po studiach antropologii stosowanej uzyskasz wiedzę i umiejętności pożądane przez różnych pracodawców oraz zyskasz orientację w obszarze przyszłej pracy zawodowej; jakkolwiek Biuro Karier KUL ma możliwość wsparcia w doradztwie i szerokim zakresie pomocy, które pomogą w planowaniu kariery i podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zawodu, nawet po ukończeniu przez Ciebie studiów
 • Wejście absolwentów na rynek pracy wspierane jest także przez działalność w pracach samorządu oraz profesjonalnych kół studenckich KUL. Na Wydziale Filozofii Koło integruje życie studentów Wydziału, podnosi kwalifikacje zawodowe m.in. poprzez uczestnictwo w organizacji szkoleń, konferencji, wyjazdów naukowych, zebrań dyskusyjnych oraz w pracach wydawniczych i naukowychKompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwenci antropologii stosowanej są kreatywni i przedsiębiorczy, otwarci i krytyczni wobec nowych idei, koncepcji, teorii i argumentów; rozumieją sposoby funkcjonowania różnych perspektyw postrzegania rzeczywistości oraz różnych kontekstów poznawczych i życiowych społeczności zachodnich i pozazachodnich, posiadają umiejętności teoretyczne i praktyczne, takie jak umiejętności badawcze, w tym formułowanie i analizowanie problemów społeczno-kulturowych i filozoficznych, przygotowywanie projektów prospołecznych. Posiadają orientację w światowej sytuacji politycznej, ekonomicznej, zdrowotnej i kulturowej, także instytucjach pomocy humanitarnej.

Absolwenci antropologii stosowanej predestynowani są zwłaszcza do podejmowania zadań związanych z zarządzaniem i pośrednictwem w obszarze międzykulturowym – coraz szerzej pożądanym przez pracodawców (komercyjnych, jak i non-profit), wymagających elastycznych podejść zawodowych dostosowanych do zmiennych potrzeb rynku pracy.

Wykorzystują wiedzę antropologiczną do praktycznych przedsięwzięć, wspierających rozwiązywanie codziennych problemów osób potrzebujących (zwł. w wymiarze ekonomicznym, prawnym, zdrowotnym, edukacyjnym, społecznym), dobierają metody i narzędzia badań i praktyk, skutecznie realizują przedsięwzięcia, prezentują wyniki praktyki i badań teoretycznych.

Nasi absolwenci doskonalą umiejętności komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej (zapoznają się z różnymi kulturami zachodnimi oraz pozazachodnimi poprzez medium języka, jak i pozawerbalnie); podejmują pośredniczące działania między jednostkami i grupami z różnych środowisk społecznych i kulturowych, komunikują się i dyskutują poglądy w precyzyjny sposób, wykorzystując specjalistyczną terminologię i metody wypowiedzi odpowiadające bieżącej sytuacji komunikacyjnej; porozumiewają się ze specjalistami z różnych obszarów antropologii oraz z innymi grupami docelowymi, używając różnych języków, technik i kanałów komunikacji; potrafią słuchać, mówić, rzetelnie argumentować, używać języka i terminologii zarówno specjalistycznej, jak i adekwatnej do grupy docelowej, posiadają umiejętność pracy zespołowej, która pozwala im podejmować różne funkcje w zespole.

Absolwent posługuje się językiem angielskim (język kierunkowy), ma także możliwość doskonalenia umiejętności w tym zakresie. Ponadto zna i posługuje się jednym nowoczesnym językiem obcym (zachodni/rosyjski) na poziomie, który pozwala im tłumaczyć na język ojczysty (i odwrotnie), a drugi (zachodni/rosyjski) przynajmniej na poziomie podstawowym (A1). Absolwent zna i posługuje się co najmniej jednym nowoczesnym językiem kultur nie-zachodnich (język arabski/chiński) na poziomie podstawowym (A1) wymaganym do codziennej komunikacji z przedstawicielami tych społeczności, a także do tłumaczenia i wypełniania podstawowych form prawnych narzuconych przez prawo imigracyjne (przy użyciu zarówno języka angielskiego, jak i języka lokalnej społeczności)

 • Absolwent korzysta z podstawowych narzędzi ICT, takich jak edytory tekstu, oprogramowanie do prezentacji wizualnej oraz usługi i aplikacje internetowe.

 • Absolwenci antropologii stosowanej potrafią wybrać odpowiednie narzędzia do analizy i interpretacji problemów antropologicznych (społecznych, humanitarnych, politycznych, ekonomicznych, zdrowotnych, prawnych i edukacyjnych), potrafią analizować teksty antropologiczne; potrafią zbierać i analizować dane etnograficzne i socjologiczne, podsumowywać i analizować problemy społeczno-kulturowe i filozoficzne, identyfikować ich główne założenia i przewidywać konsekwencje działań i wnioski.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie jednego z dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2:

 • egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60%,
 • albo certyfikat języka angielskiego na poziomie B2 (Lista certyfikatów dostępna jest pod tym linkiem English B2 Certificates)

Nabór prowadzony w trybie wolnym

 

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Lista certyfikatów dostępna jest pod tym linkiem English B2 Certificates

Nabór prowadzony w trybie wolnym

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.