KUL Logo

Applied Anthropology (stacjonarne I stopnia)

ZAREJESTRUJ SIĘ (studia dostępne w ofercie 2019/2020)


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • posiadania rozległej wiedzy o człowieku (w wymiarze społeczno-kulturowym, językowym, historycznym, biologicznym, a także filozoficznym)
 • uczą, w jaki sposób przyczynić się do „dobrego życia” najbardziej potrzebujących
 • zdobycia kompetencji w obszarach specjalizacji: zarządzanie międzykulturowe lub pośrednictwo międzykulturowe
 • udziału w pracach badawczych oraz projektach o charakterze praktycznym, a także do pełnienia różnych ról społecznych
 • pracy w międzykulturowych obszarach biznesu, zdrowia i edukacji oraz do pracy w międzynarodowych oraz polskich organizacjach humanitarnych

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie antropologii uprawnia do:

 • legitymizacji absolwenta jako osoby posiadającej wiedzę z szerokiego spektrum dyscyplin naukowych dotyczących człowieka (globalna antropologia biologiczna, lingwistyka, elementy archeologii, a zwłaszcza antropologia społeczna i kulturowa, a ponadto – wyjątkowo w ramach studiów antropologicznych – antropologia filozoficzna)
 • uzyskania dyplomu, który potwierdza nabyte przez absolwenta kompetencje, atrakcyjne dla pracodawców
 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. filozofii, kognitywistyki, wybranych nauk społecznych, retoryki)
 • kontynuowania nauki na różnego typu studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • zintegrowany program antropologii odznacza się swoim teoretyczno-praktycznym charakterem. Studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego dzięki udziałowi w minimum dwóch programach zajęć praktycznych (3- tygodniowych oraz 3-miesięcznych). Programy praktyczne realizowane są także w wymiarze dodatkowym (dofinansowane w ramach różnych projektów) jako oferta wsparcia zawodowego. Praktyki oraz staże realizowane są w wybranych międzynarodowych i polskich instytucjach w międzykulturowych obszarach biznesu, zdrowia i edukacji, a także rządowych i pozarządowych organizacjach humanitarnych oraz szeregu podobnych instytucji na świecie. Dokładne informacje na temat praktyk i staży prezentowane są corocznie na stronach kierunku
 • ponadto, inne oferty staży oraz praktyk dostępne są w Biurze Karier KUL
 • Absolwenci antropologii stosowanej mogą znaleźć zatrudnienie w międzynarodowych i krajowych agencjach pomocowych, organizacjach społecznych i kulturalnych, w społecznych organizacjach non-profit i for-profit, których działalność dotyczy obszarów zarządzania, badań, zdrowia, mediów, edukacji i turystyki, struktur rządowych (w szczególności podejmujących działania na rzecz imigrantów i uchodźców) oraz w instytucjach naukowo-badawczych
 • Po studiach antropologii stosowanej uzyskasz wiedzę i umiejętności pożądane przez różnych pracodawców oraz zyskasz orientację w obszarze przyszłej pracy zawodowej; jakkolwiek Biuro Karier KUL ma możliwość wsparcia w doradztwie i szerokim zakresie pomocy, które pomogą w planowaniu kariery i podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zawodu, nawet po ukończeniu przez Ciebie studiów
 • Wejście absolwentów na rynek pracy wspierane jest także przez działalność w pracach samorządu oraz profesjonalnych kół studenckich KUL. Na Wydziale Filozofii Koło integruje życie studentów Wydziału, podnosi kwalifikacje zawodowe m.in. poprzez uczestnictwo w organizacji szkoleń, konferencji, wyjazdów naukowych, zebrań dyskusyjnych oraz w pracach wydawniczych i naukowychKompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwenci antropologii stosowanej są kreatywni i przedsiębiorczy, otwarci i krytyczni wobec nowych idei, koncepcji, teorii i argumentów; rozumieją sposoby funkcjonowania różnych perspektyw postrzegania rzeczywistości oraz różnych kontekstów poznawczych i życiowych społeczności zachodnich i pozazachodnich, posiadają umiejętności teoretyczne i praktyczne, takie jak umiejętności badawcze, w tym formułowanie i analizowanie problemów społeczno-kulturowych i filozoficznych, przygotowywanie projektów prospołecznych. Posiadają orientację w światowej sytuacji politycznej, ekonomicznej, zdrowotnej i kulturowej, także instytucjach pomocy humanitarnej.

Absolwenci antropologii stosowanej predestynowani są zwłaszcza do podejmowania zadań związanych z zarządzaniem i pośrednictwem w obszarze międzykulturowym – coraz szerzej pożądanym przez pracodawców (komercyjnych, jak i non-profit), wymagających elastycznych podejść zawodowych dostosowanych do zmiennych potrzeb rynku pracy.

Wykorzystują wiedzę antropologiczną do praktycznych przedsięwzięć, wspierających rozwiązywanie codziennych problemów osób potrzebujących (zwł. w wymiarze ekonomicznym, prawnym, zdrowotnym, edukacyjnym, społecznym), dobierają metody i narzędzia badań i praktyk, skutecznie realizują przedsięwzięcia, prezentują wyniki praktyki i badań teoretycznych.

Nasi absolwenci doskonalą umiejętności komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej (zapoznają się z różnymi kulturami zachodnimi oraz pozazachodnimi poprzez medium języka, jak i pozawerbalnie); podejmują pośredniczące działania między jednostkami i grupami z różnych środowisk społecznych i kulturowych, komunikują się i dyskutują poglądy w precyzyjny sposób, wykorzystując specjalistyczną terminologię i metody wypowiedzi odpowiadające bieżącej sytuacji komunikacyjnej; porozumiewają się ze specjalistami z różnych obszarów antropologii oraz z innymi grupami docelowymi, używając różnych języków, technik i kanałów komunikacji; potrafią słuchać, mówić, rzetelnie argumentować, używać języka i terminologii zarówno specjalistycznej, jak i adekwatnej do grupy docelowej, posiadają umiejętność pracy zespołowej, która pozwala im podejmować różne funkcje w zespole.

Absolwent posługuje się językiem angielskim (język kierunkowy), ma także możliwość doskonalenia umiejętności w tym zakresie. Ponadto zna i posługuje się jednym nowoczesnym językiem obcym (zachodni/rosyjski) na poziomie, który pozwala im tłumaczyć na język ojczysty (i odwrotnie), a drugi (zachodni/rosyjski) przynajmniej na poziomie podstawowym (A1). Absolwent zna i posługuje się co najmniej jednym nowoczesnym językiem kultur nie-zachodnich (język arabski/chiński) na poziomie podstawowym (A1) wymaganym do codziennej komunikacji z przedstawicielami tych społeczności, a także do tłumaczenia i wypełniania podstawowych form prawnych narzuconych przez prawo imigracyjne (przy użyciu zarówno języka angielskiego, jak i języka lokalnej społeczności)

 • Absolwent korzysta z podstawowych narzędzi ICT, takich jak edytory tekstu, oprogramowanie do prezentacji wizualnej oraz usługi i aplikacje internetowe.

 • Absolwenci antropologii stosowanej potrafią wybrać odpowiednie narzędzia do analizy i interpretacji problemów antropologicznych (społecznych, humanitarnych, politycznych, ekonomicznych, zdrowotnych, prawnych i edukacyjnych), potrafią analizować teksty antropologiczne; potrafią zbierać i analizować dane etnograficzne i socjologiczne, podsumowywać i analizować problemy społeczno-kulturowe i filozoficzne, identyfikować ich główne założenia i przewidywać konsekwencje działań i wnioski.

Zasady rekrutacji

Nabór prowadzony w trybie konkursowym.

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia prowadzone na podstawie:

 1. Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany najlepszy wynik z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie (50% wyniku końcowego).
 2. Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie sprawdzenia znajomości podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy (50% wyniku końcowego) – rozmowa prowadzona w języku angielskim lub polskim.

Kandydaci, którzy podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykażą aktywność prospołeczną przyjmowani są w pierwszej kolejności.

Ponadto od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60% uznaje się za równoważny ze znajomością języka na poziomie B2.


„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Nabór prowadzony w trybie konkursowym.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia prowadzone na podstawie:

 1. Punktowana ocena z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości: dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego).
 2. Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie sprawdzenia znajomości podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy (50% wyniku końcowego) – rozmowa prowadzona w języku angielskim lub polskim.

Kandydaci, którzy podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykażą aktywność prospołeczną przyjmowani są w pierwszej kolejności.

Ponadto od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Nabór prowadzony w trybie konkursowym.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.