KUL Logo

Administracja

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • aplikacji administracyjnej mającej na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w urzędzie państwowym
 • pracy urzędniczej w administracji publicznej (rządowej, samorządowej)
 • stosowania prawa w instytucjach niepublicznych (sfera biznesu, organizacje społeczne)

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie administracji uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na studia prawnicze i administracyjne)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe: 160 godzin – po II roku studiów
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże

Aktualnie studenci biorą udział w stażach w ramach projektu:

„Staż dla studenta kierunku administracja KUL – start do dobrej pracy” dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Czas trwania projektu: 01.05.2016 r. – 31.03.2018 r.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • przygotowanie do pracy w administracji publicznej
 • zarządzania w systemie administracji
 • obsługi e-administracji, przedsiębiorczości
 • przestrzeganie standardów etycznych

Znajomość problematyki poszczególnych dziedzin prawa oraz znajomość uregulowań dotyczących administracji kościelnej.

 • przygotowanie do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej od strony formalno-prawnej (rejestracja działalności, wybór formy opodatkowania, prawa i obowiązki przedsiębiorcy), oraz praktycznej w zakresie podstaw zarządzania firmą

Znajomość różnych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, podstaw ekonomii i zarządzania.

 • posługiwanie się językiem prawniczym
 • umiejętność prowadzenie negocjacji i mediacji
 • zorientowanie na cele, umiejętność ich wyznaczania
 • umiejętności tworzenia planów i rozwiązywania problemów
 • umiejętność organizacji pracy w małych grupach
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

 • Absolwent potrafi posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

 • obsługa prawniczych baz danych LEX i Legalis

 • analiza przypadków i rozwiązywanie kazusów z różnorodnymi stanami faktycznymi i prawnymi.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub filozofia, lub geografia, lub biologia (50% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik
b) język polski (25% wyniku końcowego)
c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.