KUL Logo

(PL)  

(PL) Nauki o rodzinie

Извините, этот техт доступен только в “польский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w zawodzie asystenta rodziny,
 • świadczenia poradnictwa specjalistycznego, zwłaszcza rodzinnego,
 • wspierania jednostek i rodzin w trudnych sytuacjach życiowych,
 • wspierania w procesach wychowawczych,
 • opieki nad grupami w zorganizowanych placówkach dziennego i stacjonarnego pobytu.

Perspektywa zatrudnienia:

 • Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Poradnie specjalistyczne,
 • Poradnie małżeńsko-rodzinne,
 • Domy dziecka,
 • Świetlice środowiskowe,
 • Świetlice socjoterapeutyczne,
 • Ośrodki wsparcia dziecka i rodziny,
 • Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia).

Studenci Nauk o Rodzinie II stopnia mają możliwość wyboru jednej ze specjalności:

Poradnictwo specjalistyczne
Asystent rodziny

 

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

Studenci mają możliwość realizowania praktyk i stażów dodatkowych wynikających z umów Instytutu z podmiotami zewnętrznymi, w tym:

 • Praktyki w ramach projektu „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji” finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (2018-2019)
 • Wymiany studenckie we współpracy z Katolickim Uniwersytetem w Rużomberku, Słowacja
 • Wymiany studenckie we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy
 • Wymiany studenckie we współpracy z Uniwersytetem Zarządzania Oświatą Ukrainy
 • Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny im. św. Brygidy Szwedzkiej w Lublinie
 • Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie
 • Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym “Misericordia”
 • Stowarzyszenia Ochrony i Pomocy Rodzinie Alkoholowej SOPRA

Ponadto studenci w trakcie studiów II stopnia odbywają obowiązkowe praktyki studenckie w wybranej instytucji, np. w:

1) Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie; 2) Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej; 3) Domach Pomocy Społecznej (dla różnych grup klientów) 4) Stowarzyszeniach i fundacjach działających w obszarze pomocy rodzinie, pomocy społecznej 5) Jednostkach organizacyjnych właściwych w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, 6) Świetlicach środowiskowych i terapeutycznych, 7) Warsztatach Terapii Zajęciowej 8) Placówkach wsparcia osób bezdomnych 9) Domach Dziecka 10) Wioskach Dziecięcych 11) Pogotowiach Opiekuńczych 12) Ośrodkach Interwencji Kryzysowej 13) Hospicjach 14) Ośrodkach Wsparcia dla Ofiar Przemocy 15) Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie; 16) Specjalistycznych Ośrodkach Wsparcia; 17) Schroniskach dla Nieletnich;  18) Zakładach Poprawczych; 19) Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych;  18) Organizacjach pozarządowych oraz instytucjach wolontariackich świadczących pomoc społeczną

Wejście absolwentów na rynek pracy wspierają: udział w projekcie EFS „Kuźnia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej (KLIPS)” (2017-2019); włączanie się w inicjatywy tj.: Szlachetna Paczka, Gorący Patrol itp.; zaangażowanie w działalność Samorządu Studentów Wydziału Teologii, Koła Badań Społecznych i Projektów Socjalnych INoRiPS KUL.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego
 • prowadzenie poradnictwa małżeńsko-rodzinnego
 • prowadzenie poradnictwa wychowawczego
 • prowadzenie mediacji i negocjacji
 • nauczanie naturalnych metod regulacji poczęć

 • umiejętność autoprezentacji
 • umiejętność aktywnego słuchania
 • umiejętność prowadzenia dialogu
 • umiejętność komunikacji bez przemocy
 • wiedza i umiejętności z zakresu rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich i rodzinnych

 • analiza i ocena sytuacji oraz zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, rodzin, grup (w tym grup ryzyka)
 • diagnoza środowiska i lokalnych problemów społecznych
 • konstruowanie i prowadzenie prostych badań społecznych

 • umiejętność pozyskiwania środków na realizację przedsięwzięć społecznych
 • wiedza i kompetencje w zakresie tworzenia i realizacji projektów społecznych
 • organizowanie społeczności lokalnej

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie nauk o rodzinie lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.