KUL Logo

(PL)  

(PL) Filologia angielska

Извините, этот техт доступен только в “польский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy jako nauczyciel języka angielskiego lub tłumacz oraz w innych zawodach wymagających dobrej znajomości języka angielskiego jako niezbędnego narzędzia w codziennym profesjonalnym funkcjonowaniu, np. w korporacjach (m.in. działy HR), fundacjach o zasięgu międzynarodowym, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Możliwa jest również praca w branży IT w tzw. linguistic departments jako specjalista od języków obcych albo tłumacz.

Po ukończeniu specjalizacji tłumaczeniowej student ma kompetencje, by po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia i uprawnień, podjąć pracę jako tłumacz przysięgły, symultaniczny, konsekutywny, audiowizualny oraz w instytucjach kulturalno-oświatowych, wydawnictwach, redakcjach czasopism, a także środkach masowego przekazu.

Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej absolwent może podjąć pracę w zawodzie nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej oraz szkole ponadpodstawowej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Tytuł zawodowy magistra w zakresie filologii angielskiej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej (m.in. w następujących dyscyplinach językoznawstwo i literaturoznawstwo)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • W ramach specjalizacji nauczycielskiej:
  • praktykę psychologiczno-pedagogiczną w wymiarze 30 godzin dydaktycznych, odbywaną przez 4 tygodnie w szkole podstawowej
  • praktykę zawodową (ciągłą) w wymiarze 120 godzin dydaktycznych, odbywaną przez 7 tygodni w szkole podstawowej (60 godzin) oraz ponadpodstawowej (60 godzin)
 • W ramach specjalizacji tłumaczeniowej:
  •  praktyki tłumaczeniowe w wymiarze 30 godzin, odbywane w biurach tłumaczeniowych lub innych instytucjach, które wykorzystują do swojego funkcjonowania wiedzę i kompetencje tłumaczy

Praktyki nadobowiązkowe i staże:

 • oferta praktyk i staży dostępne w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
 • znajomość zróżnicowanych teorii i zagadnień z zakresu literatury, kultury angielskiej, amerykańskiej i celtyckiej,
 • znajomość zróżnicowanych teorii i zagadnień z zakresu językoznawstwa,
 • umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym, właściwym dla wybranej specjalizacji.

Specjalizacja nauczycielska:

 •  uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu język angielski na wszystkich poziomach nauczania,
 •  umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania jęz. angielskiego: organizowanie pracy w klasie, indywidualizowanie zadań, tworzenie autorskich materiałów dydaktycznych, skuteczna współpraca z grupą.

Specjalizacja tłumaczeniowa:

Kompetencje do podejmowania i realizacji podstawowych zadań zawodowych wynikających z roli i zadań tłumacza (z uwzględnieniem różnych dziedzin życia: medycyna, biznes, prawo, sztuka, kultura, IT):

 •  znajomość i umiejętność wykorzystania praktycznie podstaw warsztatu dotyczących tłumaczeń ustnych i pisemnych w różnych zakresach tematycznych i rejestrach językowych, np. marketingu, zarządzania, techniki i technologii, medycyny i humanistyki,
 •  umiejętność stosowania technik tłumaczeniowych w tłumaczeniach audiowizualnych,
 •  umiejętność korzystania z programów tłumaczeniowych.

 •  znajomość podstawowych zasad autoprezentacji oraz umiejętność stosowania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych na potrzeby tworzenia prezentacji multimedialnych,
 •  umiejętność tworzenia wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej w języku angielskim poprawnych pod względem językowym i logicznym,
 •  umiejętność konstruowania spójnych i efektywnych wystąpień publicznych,
 •  umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu tłumacza lub nauczyciela,
 •  obycie międzykulturowe, otwartość wobec innych postaw, tradycji i kultur,
 •  umiejętność planowania i organizowania pracy indywidualnej oraz zespołowej i współdziałania z innymi osobami,
 •  umiejętność korzystania ze źródeł informacji w sposób etyczny oraz zdolność dokonywania analizy i syntezy na podstawie uzyskanych informacji.

 •  znajomość podstawowych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

 •  umiejętność korzystania z narzędzi wspomagających proces uczenia się i nauczania języka (słowniki online, programy tłumaczeniowe, korpusy językowe, narzędzia typu Prezi, Quizlet, platforma Moodle, Office 365),
 • w zakresie kompetencji analitycznych — umiejętność analizy i interpretacji tekstów literackich, danych językowych oraz zjawisk kulturowych.

 • samodzielność w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów badawczych,
 • umiejętność formułowania problemów badawczych, dobierania źródeł, a także dokonywania oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji,
 • umiejętność dobierania właściwych metod i narzędzi badań w zależności od podjętego zadania oraz przedstawiania ich wyników w klarownej formie (pisemnej i ustnej).

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci studiów I stopnia kierunku filologia, specjalność filologia angielska

b) absolwenci kolegiów nauczycielskich posiadający tytuł licencjata filologii angielskiej

c) absolwenci lingwistyki stosowanej ze specjalnością język angielski

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.