KUL Logo

(PL)  

(PL) Doradztwo kariery i doradztwo personalne

Извините, этот техт доступен только в “польский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy zawodowej w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym (instytucje Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe)
 • pracy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • pracy w zawodach:
  • doradca zawodowy
  • indywidualny opiekun osoby uczącej się, pracującej, bezrobotnej i będącej na emeryturze w publicznych służbach zatrudnienia
  • doradca personalny
  • pracownik działu HR

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie doradztwa kariery i doradztwa personalnego uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na socjologię lub zarządzanie)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych (m.in. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie i Finanse w Administracji Publicznej)

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • 270 godzin praktyk zawodowych w trakcie studiów w organizacjach zajmujących się doradztwem kariery i doradztwem personalnym w systemie edukacji, w systemie służb publicznych oraz przedsiębiorstwach. Na mocy porozumienia z Miejskim Urzędem Pracy w Lubinie studenci kierunku mają możliwość odbycia części praktyk w tej organizacji rynku pracy

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta praktyk i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy, również w ramach praktyk absolwenckich po ukończeniu studiów w organizacjach zajmujących się doradztwem kariery i doradztwem personalnym w organizacjach działających w systemie edukacji, w systemie służb publicznych lub w przedsiębiorstwach prywatnych

Staże:

 • możliwości odbywania płatnych/ bezpłatnych staży w ramach projektów oferowanych przez Urzędy Pracy lub organizacjeKompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent:

 • posiada umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne pozwalające podejmować decyzje i rozwiązywać problemy związane z wyborem ścieżek kariery
 • udziela porady w zakresie doradztwa kariery i doradztwa personalnego, uwzględniając różne kwestie współczesnego rynku pracy
 • posiada kwalifikacje w zarządzaniu personelem w ramach danej organizacji, gwarantującym zarówno rozwój organizacji jak i pracowników (Moduł Doradztwo w wymiarze organizacyjnym)
 • aktywnie włącza się w zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji na różnych poziomach zarządzania
 • na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy (Doradztwo w wymiarze międzynarodowym)
 • potrafi rozwijać praktyczną działalność w sektorze edukacji, na rynku pracy i w sieciach regionalnych w oparciu o przekazaną wiedzę z dziedziny socjologii, psychologii oraz elementów prawa, statystyki, zarządzania i ekonomii
 • posiada interdyscyplinarną wiedzę i kompetencje, pozwalające na wykorzystanie wiedzy z różnorodnych dziedzin nauki do udzielania wysokiej jakości wsparcia doradczego dla klientów indywidualnych, w biznesie, sferze publicznej i doradztwo kariery I stopień zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach o różnym charakterze
 • zna i potrafi wykorzystywać klasyczne narzędzia diagnostyczne stosowane w doradztwie zawodowym i planowaniu kariery

Absolwent:

 • potrafi posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • rozumie tekst w języku obcym w kontekście doradztwa kariery
 • potrafi rozpoznawać różnice kulturowe interesantów i poszukiwać najefektywniejszych form interakcji w danej populacji
 • rozumie znaczenie ekonomicznych, demograficznych i społeczno-politycznych uwarunkowań sytuacji klientów, dlatego uwzględnia je i dostosowuje formę świadczonej pomocy doradczej do indywidualnych predyspozycji klienta
 • posiada nawyk i umiejętność działania w warunkach niepewności, a czasem stresu związanego z pracą z ludźmi w warunkach dynamicznie zmieniającego się współczesnego rynku pracy
 • potrafi pomagać w kształtowaniu właściwych relacji pracowniczych, niekiedy odbywa się tona zasadzie prowadzenia skutecznych negocjacji międzypracowniczych
 • zdobywa kompetencje, aby być menadżerem projektów na rzecz osób pracujących, bezrobotnych i emerytów, realizowanych przez instytucje publiczne i społeczne
 • będzie potrafił samodzielnie prowadzić poradnictwo indywidualne z klientem, ale również będzie w stanie pracować w większych zespołach pracowniczych w realizacji zadań doradztwa kariery i doradztwa personalnego w organizacjach, w systemie służb publicznych lub w przedsiębiorstwach prywatnych

 • wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje z dziedziny socjologii, psychologii oraz elementów prawa pracy, zarządzania i ekonomii przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do świadczenia usług w zakresie doradztwa kariery i doradztwa personalnego

 • znajomość podstawowych programów komputerowych pakiet Word, Excel, PowerPoint
 • znajomość i umiejętność wykorzystania w doradztwie kariery nowoczesnych technologii, aplikacji i oprogramowania

 • posiada praktyczne umiejętności, przydatne na każdym etapie procesu badawczego: od zaplanowania przez wykonanie badań własnych do przygotowania raportu i prezentacji wyników postępowania badawczego
 • w oparciu o posiadaną wiedzę jest w stanie analizować, interpretować oraz wykorzystywać w praktyce wyniki badań własnych
 • posiada kompetencje, które pozwalają mu tworzyć własne, oryginale narzędzia diagnostyczne wpasowujące się do aktualnych zmian na rynku pracy i zmieniających się potrzeb klientów

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości — punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka, informatyka. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata z jednego z następujących: język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, historia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki lub filozofia (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.