KUL Logo

(PL)  

(PL) Biotechnologia — grupa w języku angielskim

Извините, этот техт доступен только в “польский” и “американский английский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia w zakresie biotechnologii obejmują dwie specjalności zawodowe do wyboru:

Biotechnologia przemysłowa

– Biotechnologia środowiskowa

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy w firmach z oficjalnym językiem angielskim jako: biotechnolog, mikrobiolog, biochemik, biolog, analityk laboratoryjny, laborant, specjalista ds. zapewniania jakości, specjalista ds. rejestracji leków w przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych wykorzystujących procesy biotechnologiczne, w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, stacjach hodowli roślin, zakładach gospodarki komunalnej oraz urzędach zajmujących się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie biotechnologii uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na biotechnologii lub mikrobiologii)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe – 130 godz. praktyk zawodowych w zakładach przemysłowych, laboratoriach, ośrodkach naukowo-badawczych lub innych jednostkach
 • nadobowiązkowe miesięczne, płatne staże dla minimum 35% absolwentów, (wynagrodzenie na poziomie średniej krajowej plus dopłata do zakwaterowania)
 • możliwość uczestniczenia w wizytach studyjnych w wybranych przedsiębiorstwach z branży biotechnologicznej
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Odbycie praktyk jest możliwe m.in. w instytucjach:

 • w nowoczesnych laboratoriach specjalistycznych Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL
 • w przedsiębiorstwach z branży farmaceutycznej, biotechnologicznej i pokrewnych, z którymi Wydział prowadzi współpracę
 • szczegółowa lista proponowanych miejsc odbywania praktyk dostępna jest u opiekuna praktyk
 • możliwość odbywania praktyk w miejscu zamieszkania studenta

Na kierunku funkcjonuje Koło Biotechnologii KUL. Działający w nim studenci zdobywać doświadczenie w pracy badawczej i organizacyjnej.

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Wiedza z zakresu: biochemii i biologii, technik laboratoryjnych i narzędzi badawczych oraz umiejętność przekazywania jej w języku angielskim.

Umiejętności praktyczne:

 • posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym (m.in. stosowanie technik chromatograficznych, spektrofotometrycznych, radiometrycznych, mikroskopowych)
 • dodatkowe darmowe i certyfikowane, specjalistyczne kursy: „Zaawansowane techniki chromatograficzne” i „Cytometria przepływowa”
 • przygotowanie ekspertyzy w zakresie chemii, biochemii i biologii
 • prowadzenie podstawowej hodowli komórkowej i tkankowej
 • projektowanie i wykonanie prostych zadań badawczych lub ekspertyz w zakresie chemii, biochemii i biologii
 • wykonanie analizy służącej do oceny podstawowych parametrów immunologicznych
 • wypracowanie nawyków niezbędnych do pracy w laboratorium badawczym
 • możliwość uzyskania uprawnień w ramach certyfikowanego przez podmiot zewnętrzny kursu: „Specjalista ds. jakości i audytu wewnętrznego”
 • planowanie i znajomość budowania linii produkcyjnej
 • umiejętność pracy w środowisku anglojęzycznym

 • absolwent uczestniczy w dyskusjach dotyczących problematyki z zakresu biotechnologii wykorzystując język naukowy
 • studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych potwierdzanych stosownym dyplomem zajęciach: „Autoprezentacja w sytuacji biznesowej”, „Efektywna komunikacja”, „Praca w zespole”, „Radzenie sobie ze stresem”, „Kurs liderów”
 • przygotowuje opracowania zagadnień związanych z naukami biotechnologicznymi i potrafi je prezentować
 • jest zdolny i ma doświadczenie w pracy w zespole anglojęzycznym
 • korzysta z różnych mediów i potrafi wykorzystać nabyte informacje do rozwoju i ugruntowania wiedzy

 • komunikowanie się z otoczeniem w języku angielskim oraz innym języku obcym i formułowanie wypowiedzi, opisywanie zjawisk, informowanie, przekazywanie poglądów, prowadzenie dyskusji broniąc swoich racji, wymienianie się z innymi wiedzą i umiejętnościami
 • posługiwanie się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym
 • możliwość udziału w potwierdzonym odpowiednim dyplomem kursie: „Specjalistyczny biologiczny język angielski”

 • posiadanie wiedzy umożliwiającej posługiwanie się pakietem biurowym
 • zarządzanie bazą danych oraz tworzenie grafik dla celów prezentacyjnych
 • stosowanie podstawowych metod statystycznych i technologii informatycznych do opisu zjawisk przyrodniczych oraz analizy i opracowania danych doświadczalnych

 • umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
 • opisywania, wyjaśniania i interpretacja zjawisk biologicznych i chemicznych
 • stosowania podstawowych metod statystycznych i technologii informatycznych

 • znajomość i rozumienie podstawowych pojęć i zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz,
 • ogólnych zasad tworzenia form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu biotechnologii
 • umiejętność korzystania z zasobów informacji patentowej
 • zajęcia dodatkowe z zakresu ekonomi i samozatrudnienia kończące się osobnymi dyplomami: „Podstawy ekonomi dla nieekonomistów”; „Własny biznes- jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą”, „Zarządzanie projektami”.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Nabór prowadzony w trybie wolnym

 

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Nabór prowadzony w trybie wolnym

 

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.