KUL Logo

(PL)  

(PL) Administracja publiczna (Stalowa Wola)

Извините, этот техт доступен только в “польский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej w zakresie administracji publicznej, w szczególności najnowszych zmian w obowiązujących przepisach prawa administracyjnego
 • zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie zastosowania przepisów prawnych w pracy w administracji publicznej
 • zdobycie kompetencji w zakresie zarządzania w administracji i wykorzystania systemów informatycznych związanych z cyfryzacją administracji
 • zdobycie kompetencji do rozpoczęcia pracy i awansu w administracji publicznej.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy zajmują się obecnie lub chcą w przyszłości zajmować się zawodowo pracą w administracji publicznej
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE Z PRZEDMIOTÓW:

 • Ustrój i zadania administracji publicznej
 • Organizacja i zarządzanie w administracji
 • Kontrola i nadzór w administracji publicznej
 • Finanse publiczne
 • Wstęp do prawa
 • Prawo publiczne gospodarcze, umowy publicznoprawne
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo pracy w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym
 • Wybrane zagadnienia z prawa handlowego
 • Prawo karne w obszarze administracji publicznej
 • Prawo cywilne w administracji publicznej
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo budowlane, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym
 • Udostępnianie i ochrona informacji w administracji
 • Ordynacja podatkowa, podatki i opłaty lokalne
 • System prawny i instytucjonalny UE
 • Informatyka w administracji

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość terminologii używanej w różnych obszarach administracji publicznej
 • znajomość ustroju i zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość zasad pracy urzędniczej
 • znajomość zasad i metod zarządzania w administracji publicznej
 • znajomość zasad postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa budowlanego, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, prawa zamówień publicznych
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego, prawa finansowego i podatkowego, prawa handlowego i prawa pracy w administracji publicznej
 • znajomość systemu instytucjonalnego i źródeł prawa Unii Europejskiej
 • umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy teoretycznej w celach praktycznych, w tym zastosowania właściwej normy prawnej z zakresu prawa administracyjnego w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego
 • umiejętność sporządzenia wniosku, decyzji administracyjnej, skargi do sądu administracyjnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność pracy z interesantem oraz pracy w grupie
 • otwartość na współpracę i budowę relacji w instytucji i społeczności lokalnej, prezentowanie otwartej i życzliwej postawy
 • gotowość do podejmowania zawodowych wyzwań i dążenie do samokształcenia oraz realizacji indywidualnych i zespołowych działań
 • umiejętność terminowej i efektywnej realizacji zadań
 • umiejętność odpowiedniej oceny priorytetów
 • świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i stałego przestrzegania zasad etyki zawodowej.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność prowadzenia korespondencji z organami administracji i obywatelami
 • umiejętność wyjaśniania problemów merytorycznych i proceduralnych
 • umiejętność konstruktywnej argumentacji.

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

 • praktyczna znajomość obsługi standardowych aplikacji informatycznych wykorzystywanych w administracji publicznej, w tym systemów informacji prawnej.

Opłata za semestr: 1600 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach — max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI