KUL Logo

(PL)  

(PL) Historia sztuki (stacjonarne)

Извините, этот техт доступен только в “польский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Profil kandydata

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów historia sztuki i uzyskała tytuł zawodowy magistra ze średnią ze studiów co najmniej 4,51. 

Osoba, która ukończyła studia magisterskie na innym kierunku  ze średnią ze studiów co najmniej 4,51, po przyjęciu na studia doktoranckie ma obowiązek zaliczenia przedmiotów określonych przez Radę Wydziału Nauk Humanistycznych, nie później niż do końca trzeciego roku studiów doktoranckich.

Osoba, która ukończyła studia magisterskie na innym kierunku lub w innej szkole wyższej, składa razem z dokumentami wymienionymi w § 1 uchwały, opinię promotora pracy magisterskiej.

Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej — 17 września 2018 r., godz. 10.00, sala CN-202.


Organizacja studiów

Doktoranci w trakcie studiów trzeciego stopnia uczestniczą cyklicznie w seminariach doktoranckich, wykładach obowiązkowych, konserwatoriach, praktykach zawodowych oraz wybierają zajęcia z puli zajęć do wyboru.

W roku 2018/2019 doktoranci pierwszego roku zgodnie z planem studiów mogą wybrać seminarium z zakresu:

 • Komparatystyka artystyczna. Sztuka w Polsce i Europie XIX i XX w.
 • Kultura nowożytnej Europy
 • Sztuka nowożytna
 • Sztuka polska XIX i XX wieku
 • Sztuka średniowieczna. Powinowactwa sztuki średniowiecznej w zakresie treści i formy w nowożytności
 • Teoria sztuki, estetyka, dzieje literatury o sztuce

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW (stacjonarne)


Potencjał kompetencyjny

Doktorant uzyskuje wybrane efekty kształcenia w kategorii:

WIEDZA:

 • ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu Historii sztuki w relacji do innych nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej Historii sztuki i jest w stanie twórczo rozwijać i stosować tę wiedzę w działalności profesjonalnej,
 • zna terminologię dotyczącą sztuki i historii sztuki w przynajmniej jednym języku obcym na poziomie rozszerzonym,
 • ma wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku Historia sztuki.

UMIEJĘTNOŚCI:

 • wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów trzeciego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka ojczystego i przynajmniej jednego języka obcego w zakresie potrzebnym do studiów w zakresie historii sztuki,
 • posiada zaawansowane umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów w obrębie kierunku,
 • potrafi przygotować zaawansowaną naukową pracę pisemną różnych formach (streszczenie, recenzja, artykuł naukowy),
 • potrafi przygotować prezentacje opracowań krytycznych oraz wystąpienia ustne w języku ojczystym i język.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • jest gotów do ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego,
 • potrafi inspirować i organizować proces uczenia się i prowadzenia badań naukowych przez inne osoby,
 • stosuje metodologię badań w studiowanych dziedzinach historii sztuki oraz stosuje rozwiązania proponowane w dysertacji doktorskiej jako narzędzie do diagnozowania i rozwiązywania problemów w życiu zawodowym i społecznym,
 • systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się nowatorskimi formami wyrazu artystycznego.