KUL Logo

Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami prawa (Stalowa Wola)

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

CEL STUDIÓW:

 • zdobycie pogłębionej wiedzy w zakresie funkcjonowania procesów zarządzania zasobami ludzkimi i w zakresie problematyki współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi
 • zdobycie praktycznej umiejętności wskazania głównych obszarów ZZL, ich teoretycznych podstaw i znaczenia praktycznego
 • poznanie prawnych i organizacyjnych podstaw zarządzania procesem kadrowym
 • nabycie umiejętności realizowania zadań procesu kadrowego oraz zarządzania optymalnym poziomem zatrudnienia i zarządzania zmianą.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), zainteresowani tematyką zarządzania zasobami ludzkimi
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Istota oraz nowoczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkim
 • Narzędzia i techniki rekrutacji i selekcji pracowników
 • Ocena okresowa i audyt pracowniczy
 • Wartościowanie pracy i systemy wynagrodzeń
 • Zarządzanie zmianą w firmie
 • Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Kultura organizacyjna
 • Prawne aspekty zarządzania personelem
 • Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Elementy prawa ubezpieczeń społecznych
 • Procedury kadrowe
 • Redukcje i programy outplacement

ĆWICZENIA:

 • Coaching i mentoring
 • Narzędzia i techniki rekrutacji i selekcji pracowników
 • Assessment Center jako metoda kluczowych kompetencji
 • Ocena okresowa i audyt pracowniczy
 • Potrzeby szkoleniowe organizacji-planowanie i diagnoza potrzeb
 • Negocjacje i autoprezentacja
 • Procedury kadrowe
 • Narzędzia informatyczne działu kadr
 • Seminarium

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość wybranych metod i narzędzi stosowanych w planowaniu zatrudnienia, zarządzaniu karierą zawodową i rozwojem pracowników, zarządzaniu kompetencjami i wiedzą
 • znajomość podstaw prawa pracy i umiejętność wskazania norm prawnych regulujących stosunki pracownik – pracodawca
 • znajomość podstaw prawa ubezpieczeń społecznych
 • umiejętność realizowania zadań procesu kadrowego oraz zarządzania optymalnym poziomem zatrudnienia i zarządzania zmianą
 • umiejętność zdefiniowania warunków, jakie powinien spełniać system ocen pracowniczych, umie skonstruować kwestionariusz oceny pracownika szeregowego i menedżera
 • umiejętność posługiwania się metodyką planowania ścieżek kariery w organizacji
 • umiejętność zastosowania metodyki rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych w planowaniu szkoleń w organizacji.

KOMPETENCJE DO SAMOZATRUDNIENIA:

 • zdolność do podejmowania działań zwiększających aktywność zawodową i społeczną środowiska społecznego
 • umiejętność przedsiębiorczego myślenia i działania.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PLANOWANIA:

 • umiejętność posługiwania się metodyką planowania ścieżek kariery w organizacji
 • znajomość prawnych i organizacyjnych podstaw zarządzania procesem kadrowym
 • znajomość wybranych metod i narzędzi stosowanych w planowaniu zatrudnienia, zarządzaniu
 • karierą zawodową i rozwojem pracowników oraz zarządzaniu kompetencjami i wiedzą.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I AUTOPREZENTACJI:

 • umiejętność spójnego wypowiadania się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • umiejętność pozyskiwania informacje z literatury, baz danych oraz źródeł
 • umiejętność integrowania uzyskanych informacji, dokonywania ich interpretacji, a także wyciągania wniosków oraz formułowania i uzasadniania swoich opinii.

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

 • umiejętność wykorzystania narzędzi informatycznych do usprawnienia procesów kadrowych, np. InsERT GT Gratyfikant.

Opłata za semestr: 1400 zł | Ilość semestrów: 2

ZNIŻKA 7% za każdy semestr dla Studentów V roku (studia jednolite magisterskie i II stopnia) KUL

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

ZASADY REKRUTACJI