KUL Logo

Standardy i dobre praktyki w zarządzaniu parafią

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii, prawa i zarządzania
 • zdobycie kompetencji specjalistycznych, społecznych niezbędnych do zarządzania parafią
 • zdobycie umiejętności funkcjonowania w turbulentnym otoczeniu.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich) wszystkich kierunków studiów
 • osoby duchowne i świeckie zainteresowane problematyką zarządzania parafią
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Elementy prawa cywilnego
 • Prawo pracy
 • Podstawy rachunkowości
 • Podstawy negocjacji

ĆWICZENIA:

 • Podstawy rachunkowości
 • Podstawy negocjacji
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Motywacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi

KONWERSATORIA:

 • Szkolenie z e-learningu
 • Zarządzanie finansami
 • Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej
 • Fundraising
 • Kształtowanie zdolności przywódczych
 • Zarządzanie projektami w instytucjach kościelnych
 • Planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Kształtowanie inicjatyw lokalnych
 • Ochrona danych osobowych
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • Podstawy psychologii społecznej w pracy duszpasterskiej
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Zarządzanie kulturą i dziedzictwem kulturowym
 • Organizowanie turystyki religijnej
 • Public relations
 • Nowoczesne kanały komunikacji (Internet, media społecznościowe
 • Zarządzanie relacjami z instytucjami państwowymi, organizacjami samorządowymi i non-profit
 • Zarządzanie inicjatywami edukacyjnymi, wychowawczymi i charytatywnymi

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość prawnych zagadnień z zakresu działania parafii
 • posiadanie ugruntowanej wiedzy na temat skutecznego i efektywnego zarządzania mieniem i ludźmi
 • posiadanie pogłębionej wiedzy na temat praktycznych aspektów zarządzania lokalną wspólnotą parafialną
 • znajomość metod i narzędzi komunikowania się z najbliższym otoczeniem
 • umiejętność analizy problemów wynikających z działalności parafii na gruncie nauki o zarządzaniu
 • zdolność pozyskiwania środków finansowych
 • znajomość metod zarządzania finansami.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność motywowania pracowników
 • zdolność wyznaczania i realizacji celów
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów
 • umiejętność prowadzenia negocjacji
 • zdolność kreatywnego myślenia.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność wykorzystania nowoczesnych kanałów komunikacji z otoczeniem
 • umiejętność kształtowania relacji z podmiotami życia gospodarczego
 • zdolność budowania odpowiedniego wizerunku.

Opłata za semestr: 1600 zł | Ilość semestrów: 2

ZNIŻKA za każdy semestr dla:

Absolwentów KUL – 5%

Studentów V roku (studia jednolite magisterskie) KUL – 5%

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI