KUL Logo

Zarządzanie bezpieczeństwem sieci – edycja w Stalowej Woli

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

 • wykształcenie umiejętności analizowania, projektowania, aranżowania i animowania bezpiecznej przestrzeni sieciowej (cyberprzestrzeni)
 • dostarczenie kompetencji w zakresie prowadzenia odpowiedzialnej partycypacji społecznej w systemach sieciowych, pracy w wielobranżowych zespołach oraz prezentacji dorobku zawodowego z zakresu zarządzania cyberprzestrzenią
 • rozbudowanie zdolności kreatywnego myślenia i rozumienia różnych form zagrożeń i zabezpieczenia systemów sieciowych oraz praktycznego zastosowania tych zdolności z uwzględnieniem specyfiki cyberprzestrzeni

ADRESACI:

 • absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich, zainteresowani poszerzaniem wiedzy i zdobyciem kompetencji  zakresie cyberprzestrzeni i zarządzania bezpieczeństwem systemów sieciowych
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS, w tym szczególnie studenci i absolwenci kierunków społecznych i informatycznych


Zajęcia prowadzone są przez praktyków z branży IT, specjalistów z instytucji publicznych i prywatnych, w tym organów administracji państwa.

WYKŁADY:

 • Ochrona danych osobowych w systemach IT
 • Projektowanie i kofiguracja sieci komputerowych
 • Bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych
 • Bezpieczeństwo systemów i aplikacji
 • Linux i Widnows – repetytorium zorientowane na bezpieczeństwo
 • Bezpieczeństwo w chmurze
 • Audyt infrastruktury i systemów IT

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

 • Podstawy polityki bezpieczeństwa RP
 • Regulacje prawno-normatywne w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Wprowadzenie do informatyki śledczej
 • Podstawy kryptografii
 • Ochrona danych osobowych w systemach IT
 • Projektowanie i kofiguracja sieci komputerowych
 • Bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych
 • Bezpieczeństwo systemów i aplikacji
 • Etyczne problemy cyberprzestrzeni
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie ciągłością działania ISO
 • Linux i Widnows – repetytorium zorientowane na bezpieczeństwo
 • Bezpieczeństwo w chmurze
 • Audyt infrastruktury i systemów IT
 • Seminariumdr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
Specjalista w zakresie bezpieczeństwa narodowego


KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • poznanie znaczenia cyberprzestrzeni i jej specyfiki
 • poznanie zakresu zagadnień dotyczących zarządzania cyberprzestrzenią oraz jej potencjału, dynamiki, aspektów społecznych, ekonomiczno-prawnych, technicznych, etycznych
 • poznanie narzędzi i technik pracy związanych z zarządzaniem cyberprzestrzenią oraz ich zastosowania praktycznego
 • znajomość zagadnień z zakresu: kierunków rozwoju, trendów, najnowszych technik stosowanych w zarządzaniu cyberprzestrzenią oraz technik realizacyjnych do
 • kreacji sieciowej i zadań projektowych
 • znajomość zagadnień z branż pokrewnych cyberprzestrzeni, takich jak nauki prawne i nauki społeczne
 • umiejętność formułowania rozwiązania problemu projektowego względem potrzeb użytkowania i kontekstu cyberprzestrzennego
 • umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej w działaniach zawodowych
 • umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej oraz praktycznej  do tworzenia własnych, sieciowych koncepcji projektowych
 • umiejętność prowadzenia różnorodnych procedur wdrażania i realizacji projektów takich jak: proces inwestycyjny, zamówienia publiczne, komercyjne i prywatne,
 • partycypacja społeczna
 • znajomość zasad etycznych w użytkowaniu cyberprzestrzeni

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność oceny własnych i obcych działań twórczych i zarządczych w cyberprzestrzeni
 • umiejętność przeprowadzania procesu partycypacyjnego i działań mediacyjnych, wdrażania programu użytkowego cyberprzestrzeni oraz animacji, aktywizacji i odpowiedzialności społecznej

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność dzielenia się informacjami i komunikowania się za pomocą środków masowego przekazu w zakresie kształtowania opinii o osiągnięciach techniki i specyfiki cyberprzestrzeni

KOMPETENCJE W ZAKRESIE AUTOPREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH:

 • umiejętność komunikowania się z odbiorcą/klientem z wykorzystaniem różnorodnych środków i technik prezentacji
 • umiejętność organizacji publicznych debat, wystąpień, prezentacji i wydarzeń dotyczących cyberprzestrzeni, (szans i wyzwań)


KOMPETENCJE W ZAKRESIE NEGOCJACJI:

 • umiejętność prowadzenia negocjacji w rozmowach z klientem oraz w procesie partycypacyjnym i w działaniach mediacyjnych

KOMPETENCJE W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PLANOWANIA:

 • umiejętność samodzielnej organizacji własnej pracy i pracy zespołu, oraz planowania złożonych działań projektowych  i wykonawczych w cyberprzestrzeni

KOMPETENCJE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 • poznanie zagadnień  związanych z przedsiębiorczością w cyberprzestrzeni
 • poznanie zagadnień  związanych z przedsiębiorczością w cyberprzestrzeni
 • umiejętność zastosowania zasad etyki zawodowej
 • umiejętność wykorzystania technik marketingowych, pozyskiwania funduszy i przeprowadzania procesu inwestycyjnego

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KREATYWNOŚCI:

 • umiejętność kreatywnego myślenie oraz twórczej pracy praktycznej  w systemach sieciowych

KOMPETENCJE ANALITYCZNE:

 • umiejętność rozpoznawania i analizy problemów systematów sieciowych przestrzeni
 • umiejętność rozpoznawania i definiowania problemów projektowych w zakresie cyberprzestrzeni, wynikających z obserwacji potrzeb jednostki oraz społeczeństwa

Absolwent posiada umiejętność krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów w obszarze cyberbezpieczeństwa, oceny wpływu otoczenia zewnętrznego na te procesy oraz przygotowania i podejmowania decyzji. Jest przygotowany do efektywnej pracy w organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Opłata za semestr: 1450 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI