KUL Logo

Polsko – Amerykańskie studia podyplomowe w zakresie Master of Business Administration

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i metody rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi, rozwój kreatywności, zarządzania wielowymiarowego.

ADRESACI:

 • przedsiębiorcy, którzy budują własną markę
 • menedżerowie średniego i wysokiego szczebla, podejmujący decyzje w ramach organizacji
 • liderzy biznesu, którzy zajmują bądź chcą zajmować stanowiska kierownicze
 • ludzie biznesu, ukierunkowani na rozwój osobisty i zawodowy.

WYKŁADY i ĆWICZENIA (liczba godzin):

 • Finanse międzynarodowe (10 w*/20 ćw.*)
 • Ekonomia menadżerska (10 w/20 ćw.)
 • Przywództwo i zarządzanie zespołami (5w/10ćw)
 • Marketing międzynarodowy i analiza rynku (10w/20ćw)
 • Podejmowanie decyzji menadżerskich i zarządzanie ryzykiem (15 godzin)
 • Zarządzanie Kapitałem Ludzkim (10w/20ćw)
 • Rachunkowość zarządcza i controlling (10w/20ćw)
 • Zarządzanie operacyjne (5w/10ćw)
 • Zarządzanie projektami międzynarodowymi (5w/10ćw)
 • Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie (10w/20ćw)
 • Branding (5w/10ćw)

*w nawiasie podano liczbę godzin odpowiednio wykładów (w) i ćwiczeń (ćw.)

LABORATORIA:

 • Symulacja biznesowa (15 godzin)
 • Projekt biznesowy (pod nadzorem mentora (30 godzin)
 • Design thinking (15 godzin)
 • Statystyka menedżerska i analiza decyzyjna (15 godzin)

Cały program rocznych studiów obejmuje 330 godzin zajęć. Studia będą prowadzone w języku polskim, a wybrane zajęcia profesorów zagranicznych będą tłumaczone na język polski. 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • umiejętność wykorzystania wiedzy w zakresie narzędzi i metodyk menedżerskich wspierających procesy zarządzania przedsiębiorstwem
 • nabycie umiejętności opracowania i wdrażania strategii według najpopularniejszych i najnowszych metodyk biznesowych
 • umiejętność wykorzystania wiedzy dotyczącej aspektów prawnych prowadzenia działalności w kraju i za granicą
 • zdobycie umiejętności przywódczych wykorzystywanych w zarządzaniu organizacją.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 • zdobycie umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi wspierających decyzje finansowe przedsiębiorstw
 • rozwój kompetencji przedsiębiorczego rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem w warunkach konkurencyjnego rynku.

KOMPETENCJE ANALITYCZNE:

 • rozwój kompetencji w zakresie pozyskiwania informacji oraz ich analizy w celu podjęcia decyzji
 • rozwój kompetencji w zakresie wykorzystywania narzędzi statystycznych.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KREATYWNOŚCI:

 • zdobycie umiejętności tworzenia nowych produktów i usług.

KOMPETENCJE JĘZYKOWE:

 • zdobycie umiejętności operowania uniwersalnym językiem menedżerskim, pozwalającym na swobodną komunikację z przedstawicielami wszystkich działów w firmie.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność tworzenia trwałych relacji biznesowych.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE AUTOPREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH:

 • umiejętność efektywnego komunikowania się ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji problemów finansowych.

KOMPETENCJE  W ZAKRESIE PROWADZENIA NEGOCJACJI:

 • umiejętność rozwiązywania konfliktów w oparciu o negocjacje.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE ORGANIZACJI PRACY I PLANOWANIA:

 • zdobycie umiejętności tworzenia i kierowania zespołami projektowymi (w tym wdrażania trudnych projektów w organizacjach o różnych kulturach)
 • uzyskanie umiejętności analizowania procesów zachodzących w organizacjach z perspektywy różnych obszarów funkcjonowania firmy.

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

 • umiejętność wykorzystania narzędzi wspomagających zarządzanie.

Opłata za semestr: 2750 zł + 600 $ | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach części płatnej w złotówkach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

4. Warunki dodatkowe: ukończenie studiów podyplomowych menedżerskich lub co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku menadżera średniego lub wysokiego szczebla. Przyjęcie na ten kierunek studiów odbywa się w oparciu o doświadczenie zawodowe oraz posiadane kompetencje.

ZASADY REKRUTACJI