KUL Logo

Rachunkowość gospodarstw rolniczych i agroturystycznych

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • zdobycie wiedzy i kompetencji do prowadzenia rachunkowości własnych gospodarstw rolnych i agroturystycznych 
 • zapoznanie właścicieli gospodarstw rolnych i agroturystycznych z ewidencją, rozliczeniami, kalkulacją i podatkami w zakresie działalności rolniczej i agroturystycznej oraz form pozyskiwania funduszy na działalność rolną i agroturystyczną
 • przygotowanie praktyczne do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), zainteresowani założeniem gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego
 • właściciele gospodarstw rolnych, producenci rolni, obecni i przyszli właściciele gospodarstw agroturystycznych, pracownicy organów administracji państwowej i samorządowej obsługujący sektor rolny w Polsce
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Opodatkowanie przedsiębiorców
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
 • Uproszczone formy ewidencji podatkowej
 • Księgowość rolnicza
 • Zasady wyceny składników majątku Gospodarstw Rolniczych
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa
 • Zastosowanie programów komputerowych w rachunkowości
 • Biznesplan

ĆWICZENIA:

 • Rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej (ćwiczenia)
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
 • Uproszczone formy ewidencji podatkowej
 • Księgowość rolnicza
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa
 • Zastosowanie programów komputerowych w rachunkowości
 • Biznesplan
 • Opodatkowanie przedsiębiorców
 • Seminarium

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość różnych form opodatkowania i ewidencji podatkowej dla przedsiębiorców (w tym gospodarstw rolniczych i agroturystycznych)
 • znajomość zasad organizacji i prowadzenia rachunkowości w gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych
 • posiadanie wiedzy dotyczącej wyceny składników
  majątkowych
 • znajomość zasad i umiejętność sporządzania biznesplanu w rolnictwie i agroturystyce
 • umiejętność doboru formy opodatkowania odpowiedniej do prowadzonej działalności
 • umiejętność kalkulacji i ewidencjonowania kosztów i przychodów w działalności rolniczej
 • umiejętność samodzielnego wyliczenia podatku należnego do US
 • umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • umiejętność stosowania metod i narzędzi rachunkowości zarządczej, kalkulacji kosztów, analizy finansowej, zarządzania finansami
 • umiejętność sporządzania deklaracji i ewidencji podatkowych.

KOMPETENCJE DO SAMOZATRUDNIENIA:

 • możliwość zdobycia kompetencji wspomagających szacowanie ryzyka, tworzenie biznesplanu, formy opodatkowania, prawne i finansowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • świadomość swojej wiedzy i potrzeby dokształcania się w zakresie przepisów prawnych
 • świadomość znaczenia i odpowiedzialności zawodowej w prowadzeniu rachunkowości.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I AUTOPREZENTACJI:

 • umiejętność przygotowania i prezentacji tematu pracy końcowej
 • umiejętność dyskusji na temat proponowanych rozwiązań
 • umiejętność konstruktywnej krytyki
 • umiejętność prowadzenia argumentacja.

Opłata za semestr: 1500 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

4. Warunki dodatkowe: studia skierowane są w szczególności do właścicieli gospodarstw rolnych, gospodarstw agroturystycznych, pracowników organów administracji państwowej i samorządowej obsługujący sektor rolny w Polsce.

ZASADY REKRUTACJI