KUL Logo

Prawo podatkowe dla przedsiębiorców

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Zasadniczym celem studiów podyplomowych „Prawo podatkowe dla przedsiębiorców” jest wzmocnienie kompetencji osób zajmujących się działalnością gospodarczą oraz osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą, w tym studentów ostatniego roku studiów magisterskich – w dziedzinie prawa podatkowego. Studia łączą w sobie elementy teoretyczne w zakresie charakterystyki głównych praw i obowiązków podatkowych przedsiębiorców oraz praktykę stosowania przepisów prawa podatkowego w działalności gospodarczej. Biegłość ( sprawność) w stosowaniu przepisów prawa podatkowego jest niezbędnym warunkiem nie tylko prawidłowych rozliczeń podatkowych, lecz wpływa również na jakość zarządzania przedsiębiorstwem, przyczyniając się do efektywnego wykonywania działalności gospodarczej
ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich),
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą lub zatrudnione w spółkach i przedsiębiorstwach oraz wszystkie osoby pragnące rozszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie prawa podatkowego


WYKŁADY (w formie tradycyjnej i zdalnej):

 •  Ordynacja podatkowa w kontekście opodatkowania działalności gospodarczej – prawo materialne
 •  Ordynacja podatkowa w kontekście opodatkowania działalności gospodarczej – postępowanie podatkowe
 •  Podatki pośrednie
 •  Podatek dochodowy od osób fizycznych w kontekście opodatkowania działalności gospodarczej
 •  Podatek dochodowy od osób prawnych
 •  Podatki i opłaty lokalne ( samorządowe)
 •  Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe w kontekście opodatkowania działalności gospodarczej
 •  Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego w kontekście opodatkowania działalności gospodarczej
 •  Prawo karne skarbowe w kontekście opodatkowania działalności gospodarczej
 •  Kontrola podatkowa. Kontrola celno-skarbowa

ĆWICZENIA i WARSZTATY (w formie tradycyjnej i zdalnej):

 • Wzory podatkowych pism procesowych
 • Ewidencja podatkowa i prowadzenie ksiąg podatkowych
 • Analiza podatkowa, studia przypadków
Piotr Pomorski

doktor nauk prawnych, wieloletni pracownik naukowo – dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa finansowego, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie

Dariusz Żak – doktor nauk prawnych, prawnik, ekspert z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz ochrony danych osobowych i ochrony własności intelektualnej. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny kilku jednostek akademickich realizujący wykłady z przedmiotów prawnych. Członek wydawnictw naukowych, zespołów eksperckich, kierownik zespołów badawczych i studiów podyplomowych. Autor publikacji naukowych m.in. z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, ochrony danych osobowych. Uczestnik konferencji krajowych, międzynarodowych oraz naukowych wyjazdów zagranicznych. Ponadto, jako praktyk prowadzi specjalistyczne szkolenia, kursy dla podmiotów gospodarczych oraz wykłady na studiach podyplomowych. m.in. z ochrony informacji niejawnych, cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości Od kilkunastu lat zatrudniony w administracji rządowej.”

Dorota Tokarska – doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Ekonometrii i Statystyki na Wydziale Nauk Społecznych KUL, autorka wielu publikacji naukowych z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim, wyceny kapitału intelektualnego i rachunkowości.

Michał Jędrzejczyk – doktor nauk prawnych, wieloletni pracownik naukowo – dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa finansowego, – radca prawny, radca prezesa Najwyższej Izby Kontroli, zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów publicznych

Piotr Pomorski – doktor nauk prawnych, wieloletni pracownik naukowo – dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa finansowego, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie

Paweł Rogowski – doktor nauk prawnych, były pracownik naukowo – dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, autor publikacji z zakresu historii prawa, prawa administracyjnego i prawa rodzinnego, radca prawny

Znaczną część kadry stanowić będą również doświadczeni pracownicy organów Krajowej Administracji Skarbowej


KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • Znajomość podstawowych rozwiązań prawnych z otoczenia prawa podatkowego dotyczących funkcjonowania przedsiębiorczości
 • Umiejętność planowania działalności gospodarczej w kontekście istniejących obowiązków podatkowych (norm krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych)
 • Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie sporządzania podatkowych pism procesowych
 • Poznanie praktyki podejmowania decyzji organów podatkowych w aspektach dotyczących działalności gospodarcze
 • Ćwiczenie alternatywnych wyborów podatkowych, uwzględniając czynnik ryzyka


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • Umiejętność dochodzenia swoich praw i obrony swych interesów w obszarze opodatkowania działalności gospodarczej

 

Opłata za semestr: 2000 zł | Ilość semestrów: 2

Opłata za semestr dla Absolwentów  – 1800 zł

Opłata za semestr dla Studentów KUL – 1500 zł

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI