KUL Logo

Prawo dla urzędników

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu różnych dziedzin prawa
 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych urzędników administracji publicznej
 • nabycie umiejętności praktycznych w zakresie zastosowania nabytej wiedzy poprzez przygotowywanie m.in. projektów decyzji administracyjnych, pism procesowych oraz umiejętności w zakresie księgowości i pozostałych kwestii kadrowo-płacowych.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), zatrudnieni w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • osoby, które zamierzają podjąć w przyszłości pracę w administracji publicznej
 • pracownicy administracji rządowej i samorządowej, którzy nie posiadają wykształcenia prawniczego lub administracyjnego, a którzy z racji zajmowanych stanowisk stosują przepisy prawa i chcą wzbogacić i zaktualizować swoją dotychczasową wiedzę.

WYKŁADY:

 • Zarys prawa
 • Elementy prawa cywilnego
 • Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego i spadkowego (wykład)
 • Indywidualne prawo pracy
 • Zbiorowe prawo pracy
 • Ubezpieczenia emerytalne
 • Ubezpieczenia rentowe, chorobowe i wypadkowe w ramach powszechnego ubezpieczenia społecznego
 • Podstawy odpowiedzialności karnej
 • Prawo i postępowanie administracyjne w systemie ubezpieczeń społecznych
 • Prawo zamówień publicznych – zarys
 • Wybrane aspekty prawa działalności gospodarczej
 • Elementy prawa upadłościowego
 • Podstawy finansów publicznych i prawa podatkowego

ĆWICZENIA:

 • Elementy prawa cywilnego
 • Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego i spadkowego
 • Indywidualne prawo pracy
 • Zbiorowe prawo pracy
 • Ubezpieczenia emerytalne
 • Ubezpieczenia rentowe, chorobowe i wypadkowe w ramach powszechnego ubezpieczenia społecznego
 • Prawo i postępowanie administracyjne w systemie ubezpieczeń społecznych

KONWERSATORIA:

 • Prawo urzędnicze
 • System ubezpieczeń społecznych rolników
 • Orzecznictwo lekarskie w systemie zabezpieczenia społecznego
 • Międzynarodowe  i unijne prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Orzecznictwo SN w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Postępowanie sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Etyka urzędnicza
 • Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
 • Odpowiedzialność karna urzędnika
 • Odpowiedzialność cywilna urzędnika
 • Prawna problematyka mobbingu i molestowania seksualnego w miejscu pracy
 • Ochrona danych osobowych
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna urzędnika
 • Elementy zarządzania

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość podstaw wszystkich gałęzi prawa
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • nabycie szczegółowej wiedzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • nabycie umiejętności w zakresie prowadzenia rozliczeń z ZUS
 • umiejętność ustalania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych
 • umiejętność naliczania składek i świadczeń z tytułu ubezpieczeń
 • znajomość problematyki płacowej
 • umiejętność sporządzania decyzji administracyjnych
 • formułowanie podstawowych pism procesowych w sprawach cywilnych, administracyjnych i karnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność współpracy w grupie, aktywne uczestnictwo w grupach, organizacjach, czy instytucjach
 • otwartość na współpracę i budowę relacji, prezentowanie postawy kreatywnej i przedsiębiorczej
 • gotowość do podejmowania zawodowych wyzwań i dążenie do realizacji indywidualnych i zespołowych działań.
 • umiejętność postępowania zgodnie zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem praw autorskich,
 • umiejętność identyfikowania i rozstrzygania moralnych dylematów związanych z wykonywaniem zawodu.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • świadomość odpowiedzialności związanej z umiejętnością prawidłowego stosowania i interpretowania przepisów
 • świadomość praw i obowiązków wynikających ze statusu urzędnika
 • umiejętność pracy w grupie

 

Opłata za semestr: 1500 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

4. Warunki dodatkowe: studia przeznaczone dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
ZASADY REKRUTACJI