KUL Logo

Prawo antyterrorystyczne

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • dostarczenie słuchaczom kompleksowej wiedzy i umiejętności stosowania materialnoprawnych i procesowych rozwiązań prawnych w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania terroryzmu
 • doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy służb specjalnych, do zadań których należy rozpoznawanie, przeciwdziałanie i zwalczenie terroryzmu, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej wykonujących zadania w zakresie profilaktyki antyterrorystycznej.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), w szczególności absolwenci kierunków: prawo, administracja, europeistyka, stosunki międzynarodowe, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe itp.
 • funkcjonariusze służb specjalnych (ABW, AW, SWW, SKW), funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, żołnierze (zwłaszcza Wojsk Specjalnych, Wojsk Obrony Terytorialnej i Żandarmerii Wojskowej)
 • funkcjonariusze innych formacji, do kompetencji których należy rozpoznawanie, ujawnianie, wykrywanie i ściganie przestępstw o charakterze terrorystycznym
 • pracownicy administracji rządowej i samorządowej zajmujących się zarządzaniem antykryzysowym i prewencją antyterrorystyczną oraz zajmujących się ochroną osób i mienia
 • osoby zamierzające w przyszłości podjąć pracę w organach i instytucjach ulokowanych w systemie bezpieczeństwa państwa
 • osoby, zamierzające podjąć służbę w formacjach, do których właściwości należy zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom terrorystycznym
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Współczesny terroryzm i jego rodzaje (cyberterroryzm, bioterroryzm, terroryzm lotniczy i morski)
 • Terroryzm w prawie międzynarodowym
 • Prawo unijne wobec terroryzmu
 • Podstawy odpowiedzialności karnej
 • Odpowiedzialność za przestępstwo o charakterze terrorystycznym
 • Postępowanie karne – zagadnienia wybrane
 • Kryminologiczne aspekty finansowania organizacji terrorystycznych
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Stany nadzwyczajne

ĆWICZENIA:

 • Terroryzm w prawie międzynarodowym
 • Prawo unijne wobec terroryzmu
 • Podstawy odpowiedzialności karnej
 • Odpowiedzialność za przestępstwo o charakterze terrorystycznym
 • Postępowanie karne – zagadnienia wybrane
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Stany nadzwyczajne

KONWERSATORIA:

 • Zjawisko terroryzmu (historia, definicje, terroryzm a inne formy przestępczości)
 • Analiza kryminologiczna terroryzmu – konwersatorium
 • Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych
 • Terroryzm a prawa człowieka
 • Etyczne aspekty przeciwdziałania terroryzmowi
 • Podstawy negocjacji
 • Kryminalizacja terroryzmu w komunikacji
 • Odpowiedzialność za przestępstwa okołoterrorystyczne
 • Kryminalizacja terroryzmu państwowego (przestępstwa przeciwko RP, instytucjom, obronności)
 • Prawo karne wobec najnowszych  rodzajów terroryzmu (cyberterroryzm, bioterroryzm)
 • Prawnokarna ochrona bezpieczeństwa powszechnego
 • Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu
 • Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
 • Postępowanie przygotowawcze i dowodowe w sprawach o przestępstwa terrorystyczne w świetle KPK i ustawy o działaniach antyterrorystycznych
 • Ekstradycja i Europejski Nakaz Aresztowania
 • Prawo wobec finansowania terroryzmu
 • Praktyczne aspekty zwalczania finansowania terroryzmu
 • Rola Policji i Centralnego Biura Śledczego w zakresie zwalczania terroryzmu
 • Rola Straży Granicznej w zakresie zwalczania terroryzmu
 • Rola ABW i pozostałych służb wywiadowczych (AW, SWW, SKW) w zakresie zwalczania terroryzmu
 • Rola Sił Zbrojnych w zakresie zwalczania terroryzmu
 • Działania antyterrorystyczne w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość podstawowej siatki terminologicznej związanej ze współczesnym terroryzmem
 • wiedza na temat podstawowych aktów normatywnych tworzących system prawa antyterrorystycznego
 • znajomość międzynarodowych i unijnych instrumentów służących zwalczaniu terroryzmu
 • znajomość materialnoprawnych i procesowych mechanizmów zapobiegania przestępczości o charakterze terrorystycznym
 • znajomość założeń ustawy o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 904)
 • zdobycie podstawowej wiedzy na temat właściwości i kompetencji różnych organów w zakresie prewencji antyterrorystycznej
 • wiedza na temat trybu postępowania i koordynacji działań w razie wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym
 • znajomość podstawowych zasad dotyczących prognozowania zagrożeń terrorystycznych i profilaktyki kryminalnej
 • umiejętność sporządzania podstawowych pism procesowych związanych z procesowymi instrumentami zwalczania terroryzmu
 • umiejętność interpretowania przepisów prawnokarnych
 • umiejętność prawnokarnej kwalifikacji przestępstw o charakterze terrorystycznym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą współczesny terroryzm
 • świadomość społecznej i prawnej doniosłości zagadnień związanych z terroryzmem
 • zdolność do etycznej refleksji na temat środków zwalczania i zapobiegania terroryzmowi
 • świadomość konieczności współpracy wielu służb, organów i osób ukierunkowanej na przeciwdziałanie terroryzmowi
 • świadomość odpowiedzialności związanej z umiejętnością prawidłowego stosowania i interpretowania przepisów

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność negocjacji
 • umiejętność współpracy w grupie
 • umiejętność prowadzenia dyskusji na temat proponowanych rozwiązań
 • umiejętność konstruktywnej argumentacji i krytyki.

Opłata za semestr: 1500 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).
ZASADY REKRUTACJI