KUL Logo

Organizacyjno – prawne i finansowe funkcjonowanie jednostek wojskowych

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Studia pozwolą na uzyskanie przez słuchacza poszerzonej wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostki wojskowej w systemie prawnym RP pod względem organizacyjnym, prawnym i finansowym. Celem studiów jest uzyskanie przez słuchacza niezbędnej wiedzy umożliwiającej podjęcie zatrudnienia w jednostce wojskowej, a w przypadku żołnierzy w czynnej służbie wojskowej poszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostki we wskazanych aspektach.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich),
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.
 • żołnierze czynnej służby wojskowej, pracownicy cywilni wojska oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką funkcjonowania jednostek wojskowychProgram: 

 • Podstawy prawno-organizacyjne funkcjonowania jednostki wojskowej – wykład, forma stacjonarna,
 • Finanse w jednostce wojskowej – wykład (10 h forma stacjonarna, 10 h forma zdalna),
 • Prawa i obowiązki żołnierzy zawodowych – wykład, forma stacjonarna,
 • Status pracowników cywilnych i działalność związków zawodowych w jednostce wojskowej – wykład, forma stacjonarna,
 • Odpowiedzialność karna w jednostce wojskowej – wykład (10 h forma stacjonarna, 10 h forma zdalna),
 • Ochrona danych osobowych w jednostce wojskowej – wykład, forma stacjonarna,
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w jednostce wojskowej – wykład, forma stacjonarna,
 • Ochrona informacji niejawnych w jednostce wojskowej – wykład, forma stacjonarna,
 • Prawo zamówień publicznych w jednostce wojskowej – wykład, forma stacjonarna,
 • Dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych przez jednostkę wojskową – wykład, forma stacjonarna,
 • Dyscyplina finansów publicznych w jednostce wojskowej – wykład (forma zdalna)Piotr Słowik

radca prawny, doktorant KUL


r.pr. płk Tomasz Adamczyk – wieloletni pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej z doświadczaniem w tworzeniu przepisów prawa wojskowego, główny specjalista radca prawny w Departamencie Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, z doświadczeniem w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych o sądowoadministracyjnych w sprawach z zakresu służby wojskowej żołnierzy,
płk Paweł Bielicki – Szef Oddziału Księgowości i Sprawozdawczości Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych sprawujący nadzór nad działalnością w zakresie sprawozdawczości i księgowości podległych dysponentów budżetu państwa III stopnia, wieloletni główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych (wojskowej jednostki budżetowej III stopnia),
r.pr. płk Tomasz Majdan – Szef Zespołu Prawnego Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, współtwórca przepisów o Wojskach Obrony Terytorialnej, posiadający wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostki wojskowej zwłaszcza w obszarze prawa administracyjnego, prawa pracy i kontaktów ze związkami zawodowymi, wieloletnia służba w Departamencie Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej,
kpt. mgr inż. Tomasz Broda – specjalista z wieloletnim doświadczeniem z zakresu ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych,
r.pr. Agnieszka Lech – radca prawny koordynator obsługi prawnej z wieloletnim doświadczeniem w jednostce wojskowej będącej dysponentem budżetu państwa III stopnia w Warszawie, specjalista z zakresu finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych, ukończona aplikacja sądowa w 2006r., członek Okręgowego Zespołu Wizytatorów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
r.pr. Łukasz Majchrzyk – doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych w jednostce wojskowej w Warszawie, wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych,
r.pr. Piotr Słowik – obsługa prawna w jednostce wojskowej w Warszawie, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych, w tym również jako pełnomocnik jednostki wojskowej, ukończona aplikacja sądowa w 2006r., doktorant KUL,
dr hab. Filip Ciepły – profesor w Katedrze Prawa Karnego, Dziekan Wydziału Nauk Inżynieryjno – Technicznych w Stalowej Woli,


KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • Student zna i rozumie terminologię stosowaną w różnych obszarach funkcjonowania jednostki wojskowej oraz stosuje ją w obrębie działalności praktycznej
 • Ma rozszerzoną i aktualną wiedzę dotyczącą ustroju i zasad funkcjonowania jednostki wojskowej
 • Posiada wiedzę w zakresie postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego
 • Zna przepisy prawne z zakresu prawa zamówień publicznych, publicznego prawa gospodarczego
 • Ma wiedzę z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego, prawa finansowego i podatkowego i prawa pracy w zakresie funkcjonowania jednostki wojskowej
 • Posiada wiedzę z zakresu systemu organizacji i funkcjonowania jednostki wojskowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w tym obszarze
 • Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną w celach praktycznych. Potrafi zastosować właściwą normę prawną z zakresu funkcjonowania jednostki wojskowej w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego
 • Potrafi wykazać się praktyczną znajomością poszczególnych etapów procedury zarządzania jednostką wojskową, ma umiejętność sporządzenia decyzji, zaświadczenia, postanowienia, skargi do sądu administracyjnego


KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE:

 • Jest przygotowany do pracy w różnych rodzajach i obszarach funkcjonowania jednostki wojskowej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętność sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji

KOMPETENCJE JĘZYKOWE:

 • Potrafi wypowiadać się precyzyjnie i spójnie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu funkcjonowania jednostki wojskowej

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

 • Ma umiejętności w zakresie zastosowania technologii informatycznych wykorzystywanych w obszarze funkcjonowania jednostki wojskowej

Absolwent kierunku nabędzie umiejętności z zakresu funkcjonowania jednostki wojskowej, w tym podstaw prawno-organizacyjnych, ochrony danych osobowych, finansów, postępowań administracyjnego i sądowoadministracyjnego, ochrony informacji niejawnych, statusu pracowników cywilnych i działalności związków zawodowych, praw i obowiązków żołnierzy zawodowych, odpowiedzialności karnej, zamówień publicznych, dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, dyscypliny finansów publicznych i innych. W przypadku żołnierzy zawodowych ukończenie studiów umożliwi nabycie wiedzy i kompetencji zwiększających szansę awansu na wyższy stopień wojskowy.

Opłata za semestr: 2500 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI