KUL Logo

Edytorstwo

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne z zakresu opracowania redakcyjnego i przygotowania do druku różnego typu publikacji
 • zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie składu i łamania publikacji
 • zdobycie kompetencji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (wydawniczej, redakcyjnej, graficznej).

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy zajmują się obecnie lub chcą w przyszłości zajmować się zawodowo redakcją tekstów, składem czy też obróbką graficzną publikacji
 • osoby, które planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w zakresie redakcji, składu i projektowania
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Podstawowe pojęcia i problemy edytorstwa

ĆWICZENIA:

 • Kompetencje językowe edytora cz. 1
 • Kompetencje językowe edytora cz. 2
 • Wiedza o książce
 • Adiustacja i korekta cz. 1
 • Adiustacja i korekta cz. 2
 • Redakcja elektroniczna
 • Podstawy typografii
 • Grafika komputerowa
 • Skład i łamanie tekstów
 • Seminarium

KONWERSATORIA:

 • Krytyka tekstu
 • Literatura a media
 • Zagadnienia drukarstwa
 • Prawo autorskie i prasowe
 • Projekt wydawniczy
 • Tekst w Internecie
 • Konwersja e-booków

 

 

 

Opłata za semestr: 1650 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI