KUL Logo

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
 • zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu oraz nauczyciela na I etapie edukacyjnym w szkole podstawowej, zgodnie z następującymi regulacjami prawnymi: 1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym;
  2. Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
  3. Rozporządzenie MNiSW z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), posiadający kwalifikacje pedagogiczne
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS
 • osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne, zainteresowane podjęciem pracy w placówkach przedszkolnych i szkolnych na I etapie edukacyjnym.

WYKŁADY:

 • Teoretyczne podstawy kształcenia w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
 • Aksjologiczne podstawy wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • Pedagogika szkolna i wczesnoszkolna
 • Podstawy wiedzy o języku i edukacja polonistyczna
 • Funkcjonowanie i organizacja placówek oświatowych (przedszkole, szkoła)
 • Podstawy  matematyki i edukacja matematyczna w wychowaniu przedszkolnym i na I etapie edukacyjnym
 • Podstawy wiedzy o przyrodzie i edukacja przyrodnicza w wychowaniu przedszkolnym i na I etapie edukacyjnym
 • Psychologia małego dziecka
 • Elementy metodologii badań pedagogicznych
 • Pedagogika przedszkolna z metodyką

ĆWICZENIA:

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia na I etapie edukacyjnym
 • Zajęcia muzyczne w szkole i przedszkolu
 • Projektowanie w wychowaniu, nauczaniu i opiece
 • Metodyka wychowania fizycznego i edukacja zdrowotna
 • Edukacja teatralna i teatroterapia w przedszkolu i szkole
 • Metodyka edukacji polonistycznej
 • Ewaluacja i dokumentacja pracy w szkole i przedszkolu
 • Dydaktyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w szkole i przedszkolu
 • Zajęcia plastyczne i techniczne w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
 • Metodyka edukacji matematycznej
 • Pedagogika zabawy
 • Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Kształtowanie dojrzałości szkolnej dziecka
 • Emisja głosu
 • Profilaktyka w szkole i przedszkolu
 • Metodyka edukacji przyrodniczej
 • Metody aktywizujące w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
 • Technologia informacyjna w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Twórcza praca nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
 • Pedagogika przedszkolna z metodyką

KONWERSATORIA:

 • Edukacja społeczna w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
 • Systemy wychowawczo – dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym

INNE:

 • Seminarium
 • Praktyki w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej (150 godzin)

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • uporządkowana wiedza i umiejętności z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej oraz edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
 • znajomość metodyki prowadzenia i organizacji zajęć w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
 • znajomość podstaw organizacyjnych, czynników, elementów i metod pracy z dzieckiem w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym.

KOMPETENCJE DO SAMOZATRUDNIENIA:

 • wiedza i umiejętności do inicjowania samodzielnej aktywności edukacyjnej w sektorze niepublicznej oświaty, w tym szczególnie w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach podstawowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętności w zakresie organizacji i planowania pracy dydaktycznej, programu nauczania
 • umiejętność pracy w grupie i organizacji pracy zespołowej.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH:

 • umiejętność prowadzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zwłaszcza w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
 • podstawowe umiejętności w zakresie prezentowania własnego stanowiska i jego argumentacji.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI:

 • Wiedza i umiejętności w stosowaniu innowacyjności w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
 • twórczość i innowacyjność w pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.

Opłata za semestr: 1600 zł | Ilość semestrów: 3

ZNIŻKA za każdy semestr dla:

Absolwentów KUL – 5%

Studentów V roku (studia jednolite magisterskie) KUL – 5%

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

4. Warunki dodatkowe: warunkiem przyjęcia jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych poświadczone stosownym dokumentem (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub adnotacja w suplemencie dyplomu ukończenia studiów). Kopię dokumentu należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami.

Preferowane osoby, które ukończyły kierunek „pedagogika” – pożądane predyspozycje do pracy z dziećmi: umiejętności plastyczne, muzyczne oraz brak wad wymowy.

ZASADY REKRUTACJI