KUL Logo

Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym (Stalowa Wola)

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia drugiego przedmiotu
 • zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu oraz nauczyciela na I etapie edukacyjnym w szkole podstawowej, zgodnie z następującymi regulacjami prawnymi:
  1. Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym;3. Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

  4. Rozporządzenie MNiSW z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), posiadający przygotowanie pedagogiczne i zainteresowane pracą w przedszkolu i szkole podstawowej
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Pedagogika przedszkolna
 • Psychologiczne aspekty rozwoju dzieci
 • Europejskie systemy wychowawcze w pedagogice przedszkolnej i edukacji elementarnej
 • Zasady organizacji i funkcjonowania placówek edukacyjnych( przedszkole, szkoła kl. I – III)
 • Współczesne koncepcje edukacji małego dziecka

ĆWICZENIA:

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym
 • Metody, zasady i formy pracy nauczyciela w przedszkolu i klasach I- III
 • Specyfika roli nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
 • Kształtowanie dojrzałości szkolnej
 • Dostosowanie działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości dziecka
 • Trudności w uczeniu się
 • Wychowawczy  wymiar działań edukacyjnych
 • Metodyka edukacji  językowej, polonistycznej
 • Metodyka edukacji przyrodniczej
 • Metodyka edukacji matematycznej
 • Metodyka edukacji muzycznej
 • Metodyka edukacji plastycznej
 • Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych
 • Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
 • Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w przedszkolu i klasach I – III
 • Emisja głosu

INNE:

 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki w przedszkolu i w klasach I – III (60 godzin)

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • wiedza i umiejętności z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i pedagogiki przedszkolnej
 • znajomość metodyki edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
 • znajomość podstaw organizacyjnych, metod i form pracy z dzieckiem w przedszkolu i z uczniem na I etapie edukacyjnym
 • umiejętności w zakresie diagnozowania, planowania, monitorowania i ewaluacji procesu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • wiedza i umiejętności do inicjowania samodzielnej aktywności edukacyjnej w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach podstawowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętności w zakresie organizacji i planowania pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz wyboru programu nauczania
 • umiejętność pracy w grupie i organizacji pracy zespołowej.

 

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH:

 • umiejętność prowadzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zwłaszcza w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
 • podstawowe umiejętności w zakresie prezentowania własnego stanowiska i jego argumentacji.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI

 • wiedza i umiejętności w stosowaniu rozwiązań innowacyjnych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
 • twórczość i innowacyjność w pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.

Opłata za semestr: 1400 zł | Ilość semestrów: 3

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

4. Warunki dodatkowe: posiadanie kwalifikacji pedagogicznych poświadczone stosownym dokumentem (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub adnotacja w suplemencie dyplomu ukończenia studiów). Kopię dokumentu należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami.

Preferowane osoby, które ukończyły kierunek „pedagogika” – pożądane predyspozycje do pracy z dziećmi: umiejętności plastyczne, muzyczne oraz brak wad wymowy.

ZASADY REKRUTACJI