KUL Logo

Dydaktyka wczesnego nauczania języka angielskiego

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • metodyczne i merytoryczne przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej
 • znajomość j. angielskiego na poziomie B2, umożliwiająca przystąpienie do egzaminu na poziomie B2. Egzamin ten uprawnia do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. (poz. 426)
 • zdobycie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego przez osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne i zainteresowane pracą z dziećmi w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), posiadający kwalifikacje do pracy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS
 • osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, które w przyszłości zamierzają zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

WYKŁADY:

 • Fonetyka praktyczna
 • Elementy składni
 • Psychologiczno-pedagogiczne aspekty lingwistycznej edukacji dziecka
 • Podstawowe elementy wiedzy na temat historii, geografii i kultury krajów anglojęzycznych
 • Elementy metodologii badań pedagogicznych
 • Wybrane systemy wychowawczo-dydaktyczne w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
 • Elementy prawa oświatowego

ĆWICZENIA:

 • Język angielski specjalistyczny
 • Fonetyka praktyczna
 • Elementy składni
 • Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej
 • Elementy anglojęzycznej literatury dziecięcej w edukacji językowej
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania języka obcego
 • Podstawy glottodydaktyki w wychowaniu przedszkolnym
 • Nowoczesne technologie w nauczaniu języka angielskiego
 • Wydawnictwa językowe i podręcznikowe
 • Komunikacja w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej
 • Podstawy glottodydaktyki w edukacji wczesnoszkolnej

INNE:

 • Seminarium
 • Praktyki w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej (120 godzin)

 

Program studiów obejmuje 365 godzin zajęć dydaktycznych i 120 godzin praktyk i jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • uporządkowana wiedza i umiejętności z zakresu dydaktyki wczesnego nauczania języka angielskiego
 • znajomość metodyki prowadzenia i organizacji zajęć języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
 • znajomość podstaw organizacyjnych, czynników, elementów i metod pracy z dzieckiem w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym
 • uporządkowana wiedza dotycząca języka angielskiego (gramatyka, słownictwo) i jego praktycznego użycia na poziomie B2.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętności w zakresie organizacji i planowania pracy dydaktycznej oraz programu nauczania
 • umiejętność pracy w grupie i organizacji pracy zespołowej
 • umiejętność swobodnego kontaktowania się z innymi, przebiegającego w języku angielskim, także w zakresie specjalistycznych problemów w dziedzinie pedagogiki
 • umiejętność oceny przydatności metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
 • otwartość na podnoszenie kwalifikacji, analizę własnej pracy i doskonalenie w zakresie doboru i stosowania metod dydaktycznych.

KOMPETENCJE DO SAMOZATRUDNIENIA:

 • umiejętność inicjowania samodzielnej aktywności edukacyjnej w sektorze niepublicznej oświaty, w tym szczególnie w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach podstawowych.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność prowadzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zwłaszcza w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.

KOMPETENCJE JĘZYKOWE:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość specjalistycznego język angielski w dziedzinie pedagogiki na poziomie B2.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI:

 • znajomość nowych technologii i umiejętności w stosowaniu innowacyjności w nauczaniu języka angielskiego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej.

Opłata za semestr: 1600 zł | Ilość semestrów: 3

ZNIŻKA za każdy semestr dla:

Absolwentów KUL – 5%

Studentów V roku (studia jednolite magisterskie) KUL – 5%

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

4. Warunki dodatkowe: warunkiem przyjęcia jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych poświadczone stosownym dokumentem (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub adnotacja w suplemencie dyplomu ukończenia studiów) oraz znajomość języka angielskiego na poziomie B1 (zaświadczenie ukończenia kursu, kopia indeksu z zaliczeniem lektoratu  z j. angielskiego lub suplementu do dyplomu).

Kopie dokumentów należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami.
ZASADY REKRUTACJI