KUL Logo

Duchowość katolicka

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • poszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu duchowości katolickiej, głównych nurtów nauczania Kościoła w tej dziedzinie
 • poznanie dynamiki rozwoju duchowego
 • zdobycie wiedzy potrzebnej np. do teologicznej interpretacji charyzmatów
 • poznanie problematyki modlitwy, medytacji, kontemplacji, życia mistycznego, zjawisk paramistycznych
 • zdobycie umiejętności interpretacji tekstów duchowych, zwłaszcza mistycznych, rozpoznawania oraz identyfikowania stanów duchowych i zjawisk paramistycznych oraz nabycie umiejętności właściwego osądu zagrożeń duchowych
 • poznanie dynamiki życia we wspólnotach, grupach, zrzeszeniach.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy są zainteresowani duchowością katolicką
 • osoby świeckie, kapłani, osoby konsekrowane, formatorzy, ojcowie duchowni, kierownicy duchowi, mistrzowie (mistrzynie) nowicjatów, spowiednicy, katecheci, członkowie grup i wspólnot rodzących się w Kościele
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Formy pobożności katolickiej
 • Teologia charyzmatów
 • Kontemplacja
 • Duchowość cierpienia
 • Liturgia źródłem duchowości
 • Naśladowanie świętych
 • Natura i łaska w chrześcijańskim życiu  duchowym
 • Ojcowie kościoła źródłem duchowości
 • Wprowadzenie metodologiczne do teologii duchowości
 • Dojrzewanie duchowe
 • Wybrane szkoły duchowości
 • Duchowość serca
 • Zniewolenia i egzorcyzmy
 • Elementy kierownictwa duchowego
 • Mądrość Psalmów
 • Wybrane zagadnienia zdrowia psychicznego
 • Maryjny wymiar duchowości chrześcijańskiej
 • Świeccy w duszpasterstwie
 • Teologia ciała
 • Rozeznawanie duchów
 • Alternatywne formy duchowości
 • Duchowość pustyni wewnętrznej

ĆWICZENIA i inne zajęcia praktyczne:

 • Kryzys psychiczny i duchowy
 • Media w służbie duchowości
 • Czytanie ikony
 • Lectio divina
 • Życie duchowe we współczesnej literaturze duchowej
 • Komunikacja ewangelizacyjna
 • Duchowość i zarządzanie
 • Teologia i praktyka medytacji
 • Współczesne zabobony
 • Duchowa lektura mediów
 • Duchowość codziennej aktywności
 • Seminarium

 

KOMPETENCJE DO ZAWODU:

 • redaktor programów katolickich
 • autor tekstów w prasie katolickiej o tematyce teologiczno-duchowej
 • współpracownik w organizowaniu kursów i szkoleń z zakresu teologii duchowości
 • chrześcijański coach i doradca odpowiednich instytucji Kościoła katolickiego w sprawach odnoszących się do chrześcijańskiego życia duchowego

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • umiejętność praktyczna rozpoznawania specyfiki teologii duchowości w zakresie jej metodologii
 • umiejętność rozpoznawania duchowych stanów człowieka i odróżniania zaburzeń od stanów natury duchowej i mistycznej
 • umiejętności dydaktyczne do prowadzenia kursów, szkoleń i konferencji z zakresu duchowości chrześcijańskiej
 • umiejętność rozeznawania duchowego
 • umiejętność pełniejszego, bardziej świadomego udziału w liturgii
 • umiejętność rozumienia Biblijnych tekstów odnoszących się do życia duchowego, pism mistycznych i symboliki ikony.

[bs_col class=”col-md-6″

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I NEGOCJACYJNE:

 • umiejętność prowadzenia kompetentnego dialogu z osobami o odmiennych światopoglądach a także dialogu ekumenicznego
 • umiejętność wyjaśniania trudnych i wielowątkowych zagadnień chrześcijańskiego życia duchowego
 • umiejętność towarzyszenia duchowego indywidualnego i w odniesieniu do grup i wspólnot
 • umiejętność negocjacji w dialogu międzyreligijnym lub między grupami religijnymi i wspólnotami wewnątrz Kościoła katolickiego
 • umiejętność negocjowania stanowisk w sprawach konfliktowych odnoszących się do problemów natury psychologiczno-duchowej.

KOMPETENCJE ORGANIZACYJNE:

 • umiejętność organizowania sympozjów, szkoleń, konferencji i kursów pogłębiających znajomość zagadnień z dziedziny teologii duchowości
 • umiejętność moderowania grup i wspólnot w duchu eklezjalnym
 • umiejętność planowania pracy osób odpowiedzialnych za formację na bazie duchowości katolickiej
 • umiejętność zarządzania czasem i dobrami materialnymi w duchu chrześcijańskiej odpowiedzialności
 • umiejętność stosowania wartości chrześcijańskich i chrześcijańskiego życia duchowego w zarządzaniu.

 

Opłata za semestr: 1200 zł | Ilość semestrów: 4

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Zajęcia odbywają się w ramach zjazdów raz w miesiącu:

w piątek w godzinach 15.00-20.00 i w sobotę w godzinach 8:30-18:15

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI