KUL Logo

Zasady rekrutacji – studia podyplomowe w zakresie coachingu menedżerskiego

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 1. ukończenie studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich lub ukończenie IV roku studiów jednolitych magisterskich
 2. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)
 3. spełnienie dodatkowych wymogów określonych dla poszczególnych kierunków.

O przyjęciu na studia podyplomowe w zakresie coachingu menedżerskiego decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia się większej liczby
kandydatów niż limit miejsc określony w § 4 preferowane będą osoby, które mają już podpisaną
umowę z operatorem w ramach Bazy Usług Rozwojowych.


 1. wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy 
 2. potwierdzona notarialnie lub w UCRK kserokopia dowodu osobistego
 3. odpis lub potwierdzona notarialnie lub w UCRK kserokopia dyplomu ukończenia studiów*
 4. w przypadku studentów V roku jednolitych magisterskich zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające ukończenie/zaliczenie IV roku studiów danego kierunku oraz liczbę uzyskanych punktów ECTS
 5. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50 zł (opłata nie podlega zwrotowi) – dane do przelewu
 6. dwa zdjęcia (format legitymacyjny lub do dowodu)
 7. podpisane curriculum vitae – z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 8. zgodę odpowiednich władz (w przypadku osób duchownych)

*W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych dokumentów został sporządzony w języku innym niż język polski, należy dołączyć tłumaczenie tego dokumentu na język polski potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.

 

Rekrutacja dedykowana dla kierunku „studia podyplomowe w zakresie coachingu menedżerskiego” trwa do 21 maja 2018 r.

Dokumenty w formie papierowej należy złożyć w UCRK, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej:

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Kolegium Jana Pawła II
III piętro | pokój C-314, C-316

tel. +48 81/ 445 39 96, +48 81/ 445 39 95

Godziny pracy biura:

poniedziałek-piątek: 8:00-15:30

 

Google Site Stats – send feedback