KUL Logo

Autoprezentacja | Kreowanie wizerunku | Budowanie marki

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • przygotowanie absolwenta do pracy w szeroko pojętym sektorze medialnym: agencje PR, komórki PR struktur administracyjnych, instytucje samorządów lokalnych, działy komunikacji, promocji i reklamy w jednostkach samorządowych i urzędach, biura rzecznika prasowego, biura poselskie i sztaby wyborcze, organizacje non-profit, agencje/instytucje/firmy doradcze ds. mediów, konsultanci ds. mediów w instytucjach politycznych i biznesowych itp.
 • wszechstronne przygotowanie do interpretowania zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych oraz na świadome i kreatywne uczestniczenie w ich powstawaniu.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), zainteresowani tematyką PR, kreowania wizerunku, reklamy i budowania marki
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich.

WYKŁADY:

 • Etykieta i grzeczność komunikacyjna
 • Prawne aspekty komunikacji społecznej

ĆWICZENIA:

 • Ewaluacja działań wizerunkowych
 • Opinia publiczna -wywieranie wpływu, kształtowanie i sondaże
 • Reklama-strategia komunikatu perswazyjnego
 • Negocjacje i mediacje
 • Fundraising na rzecz promocji i kreowania wizerunku
 • Poprawność językowa w wypowiedziach medialnych

WARSZTATY:

 • Sztuka retoryki w mediach
 • Akcja oratorska w mediach
 • Kreowanie wizerunku osób i firm w Internecie
 • Kreowanie wizerunku osób i firm w radiu
 • Kreowanie wizerunku osób i firm w telewizji
 • Kreowanie wizerunku osób i firm w prasie
 • Psychologiczne uwarunkowania komunikacji niewerbalnej
 • Autoprezentacja- sztuka zarządzania czasem
 • Warsztat rzecznika prasowego

KONWERSATORIUM:

 • Strategia PR

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • umiejętność dbania o wizerunek osoby lub instytucji, czy firmy tak, aby jej obraz w mediach był jak najbardziej korzystny
 • wiedza i umiejętności praktycznie zastosowania nowych technologii PR
 • praktyka w podejmowaniu działań dziennikarsko – medialnych
 • umiejętność wykorzystywania w swojej pracy sprzętu technologicznego, niezbędnego w środowisku medialnym.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność formułowania poprawnych językowo, a zarazem atrakcyjnych dla odbiorcy wypowiedzi
 • posiadanie podstawowej wiedzę z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej – umiejętność wykorzystywania w swojej działalności zawodowej specyfiki komunikacji werbalnej i pozawerbalnej (body language)
 • znajomość kryteriów postępowania (tj. budowa i realizacja komunikatów dla mediów), obowiązujących w sferze komunikacji społecznej i określonych prawem, tradycją i etyką dziennikarską.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność tworzenia przekazów informujących i kształtujących opinię publiczną
 • rozumienie specyfiki działań opiniotwórczych i kulturoznawczych
 • zdobycie ukształtowanej wrażliwości estetycznej
 • poznanie zasad etyki dziennikarskiej, gwarantujących zachowanie standardów moralnych podczas wykonywania zadań zawodowych.

 

Opłata za semestr: 1600 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).
ZASADY REKRUTACJI